Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Процедури преди присъединяване към еврозоната

Критерии за конвергенция

За да могат да се присъединят към еврозоната, държавите — членки на ЕС, трябва да отговарят на т.нар. „критерии за конвергенция“. Това са икономически и правни условия, които са договорени в Договора от Маастрихт през 1992 г., и са известни още като „критерии от Маастрихт“.  Критериите за конвергенция включват ценова стабилност, стабилни публични финанси, стабилност на валутните курсове и конвергенция на дългосрочните лихвени проценти. Оценява се също така съвместимостта на националното законодателство с правилата на икономическия и паричен съюз.  https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/joining-the-euro-area/convergence-criteria/

Доклади за конвергенцията: оценяване на готовността на държавата за присъединяване към еврозоната

Най-малко на всеки 2 години Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската комисия разглеждат дали държавите членки извън еврозоната (така наречените „държави членки с дерогация“) отговарят на критериите за конвергенция и следователно са готови да въведат еврото. Докладите се представят на Съвета на ЕС за разглеждане и последващи решения. ЕЦБ и Комисията могат да изготвят подобен доклад по всяко време по искане на държава от ЕС, която желае да се присъедини към еврозоната. 

Докладът за конвергенцията от 2018 г., който оценява напредъкът, постигнат от държавите членки по отношение на присъединяването им към еврозоната обхваща седем държави членки извън еврозоната, които са правно задължени да въведат еврото: България, Чешката република, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция. Две държави членки — България и Хърватия, изпълняват всички критерии за конвергенция, с изключение на критерия за валутния курс, тъй като не са членове на валутния механизъм (ERM II). Освен че в доклада се прави оценка на тези формални условия за присъединяване към еврозоната, в него се констатира, че с изключение на Хърватия, в никоя от посочените държави членки законодателството не е напълно съвместимо с правилата на икономическия и паричен съюз.

Присъединяване към Европейския валутен механизъм

Важно място заема изискването държавата-членка да е участвала минимум две години в Европейския валутен механизъм, в който валутите на страните кандидатки демонстрират икономическо сближаване, като поддържат отклонението от целевия си валутен курс спрямо еврото в определени граници.Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria