Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Конференция за бъдещето на Европа

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност европейците да изразят позиция. Европейският съюз приканва всички европейски граждани, независимо от тяхната възраст, пол, образование или доходи, да споделят своята визия и притеснения относно Европа.

Изпълнителният съвет на Конференцията се състои от представители на трите институции (Европейски парламент, Съвет на ЕС и Европейска комисия) на равни начала. Неговата задача е да следи работата, процеса и организацията на Конференцията. Представители на КОСАК участват като наблюдатели на всички заседания на Изпълнителния съвет. Представители на Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет и социалните партньори също са поканени като наблюдатели.

На 19 април 2021 г. стартира новата цифрова платформа на Конференцията за бъдещето на Европа: https://futureu.europa.eu/?locale=bg

Многоезичната цифрова платформа е напълно интерактивна и многоезична: хората могат да общуват помежду си и да обсъждат своите предложения с други граждани от всички държави членки на 24-те официални езика на ЕС. Възможно най-голям брой хора от всички сфери на живота са насърчавани да участват чрез платформата в изграждането на своето бъдеще, както и да я популяризират в социалните мрежи, използвайки хаштаг #БъдещетоЕТвое

Платформата гарантира пълна прозрачност — основен принцип на Конференцията —тъй като целият принос и резултатите от събития ще се събират, анализират, проследяват и оповестяват публично. Ключовите идеи и препоръки от платформата ще бъдат използвани като принос за панелите на европейските граждани и пленарните заседания, където те ще се обсъждат, за да се изготвят заключенията от Конференцията.

Всички свързани с Конференцията събития, които ще се регистрират на платформата, ще бъдат визуализирани на интерактивна карта, която дава възможност на гражданите да разглеждат и да се регистрират онлайн. Организаторите могат да използват наличния на платформата набор от инструменти за подпомагане на организирането и популяризирането на своите инициативи.

Хартата на Конференцията за бъдещето на Европа, в която са определени стандарти за почтително водене на общоевропейски дебати, трябва да се спазва от всички участници и при всички събития.

Платформата е организирана около ключови теми: изменение на климата и околна среда; здравеопазване; по-силна и по-справедлива икономика; социална справедливост и работни места; ролята на ЕС в света; ценности и права, върховенство на закона, сигурност; цифрова трансформация; европейска демокрация; миграция; и образование, култура, младеж и спорт. Тези теми се допълват от „поле със свободен текст“ за междусекторни и други теми („други идеи“), като гражданите са свободни да повдигнат всеки въпрос, който е от значение за тях, в рамките на истински подход „отдолу нагоре“.

Платформата също така предоставя информация относно структурата и работата на Конференцията. Тя е отворена за всички граждани на ЕС, както и за институции и органи на ЕС, национални парламенти, национални и местни органи и гражданското общество. Ще бъдат зачитани в пълна степен неприкосновеността на личния живот на ползвателите и правилата на ЕС за защита на данните.

Цифрова платформа за Конференцията за бъдещето на Европа

Въпроси и отговори относно многоезичната цифрова платформа за Конференцията за бъдещето на Европа

Информационни документи относно цифровата платформа и разгръщането на Конференцията.

Харта на Конференцията за бъдещето на Европа

Как можете да изразите позиция

Изберете тема, която Ви вълнува – например, климатичните изменения, цифровата трансформация или европейската демокрация. Ако не виждате специална категория, която е подходяща за Вашите предложения, изберете категорията „Други идеи“.

Когато отидете на страницата на конкретна тема, можете да прочетете кратко въведение за нея и да разгледате някои полезни линкове. В раздела „Идеи“ можете да споделите своето мнение и да откриете други становища. Участвайте в дискусията, като оставите коментар или гласувате за идеи, които харесвате, така че повече хора да ги открият.

Можете да направите коментара си на който и да е от 24-те официални езика на ЕС. Всички коментари могат да бъдат преведени автоматично на друг от официалните езици.

В раздела „Прояви“ можете да прегледате събитията, които се организират онлайн или около Вас, да се регистрирате в някое или да подготвите свое собствено.

Платформата зачита напълно правото на потребителите на неприкосновеност на личния живот и съответства на законодателството на ЕС за защита на данните.

Какво се случва, когато изпратите мнение

Публикуваните идеи и дебатът, който те стартират, ще бъдат в основата на дискусиите на гражданите. Тези срещи ще бъдат организирани в целия ЕС на регионално, национално или европейско ниво. Участниците ще включват мъже и жени на различни възрасти, с различно образование и професионални интереси, като целта е те да бъдат представителна извадка на цялото население на ЕС.

Резултатите от срещите на гражданите ще бъдат след това представени на пленарни заседания на Конференцията, в които ще участват граждани, представители на европейските институции и членове на националните парламенти.

 Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria