Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.„Цифров компас“ – цифровите технологии през 2030 г.

„Цифров компас“ — инструмент, който конкретизира амбициите на ЕС в областта на цифровите технологии за 2030. Те се разгръщат около четири основни точки:

1) Граждани  с цифрови умения  и висококвалифицирани специалисти в областта на цифровите технологии. До 2030 най-малко 80% от всички възрастни следва да притежават основни цифрови умения и в ЕС следва да има 20 милиона специалисти в областта на ИКТ, като същевременно повече такива работни места следва да се заемат от жени.

2) До 2030 всички домакинства в ЕС следва да имат гигабитова свързаност, а всички населени райони следва да бъдат обхванати от 5G; производството на авангардни и устойчиви полупроводници в Европа следва да достигне 20% от световното производство; 10 000 климатично неутрални периферни клъстерни възела с висока степен на сигурност следва да бъдат разположени в ЕС и Европа следва да разполага с първия си квантов компютър.

3) Цифрова трансформация на предприятията. До 2030 три от четири дружества следва да използват компютърни услуги „в облак“, големи информационни масиви и изкуствен интелект, над 90% от МСП следва да достигнат поне базово равнище на цифров интензитет, а броят на стартиращите предприятия в ЕС, достигнали пазарна стойност от 1 милиард долара, (наричани „еднорози“) следва да се удвои.

4) Цифровизация на обществените услуги. До 2030 всички ключови обществени услуги следва да бъдат достъпни онлайн, всички граждани ще имат достъп до своите електронни медицински досиета, а 80% от гражданите следва да използват електронни решения за установяване на самоличност (eID)

Целите ще бъдат заложени в политическа програма, която ще бъде договорена с Европейския парламент и Съвета.

Многонационални проекти
Държавите членки са се ангажирали да отделят поне 20% за цифровите приоритети в своите планове за възстановяване и устойчивост. Сред възможните многонационални проекти са създаването на общоевропейска взаимосвързана инфраструктура за обработка на данни, проектирането и внедряването на следващото поколение надеждни процесори с ниска консумация на енергия или свързването на публичните администрации.

Цифрови права и принципи за европейците
Комисията предлага да се разработи рамка от цифрови принципи, като например достъп до висококачествена свързаност, до достатъчно цифрови умения, до обществени услуги, до справедливи и недискриминационни онлайн услуги, и в по-общ план — да се гарантира, че в онлайн средата могат да бъдат упражнявани изцяло същите права, които се прилагат извън нея. Тези принципи ще бъдат обсъдени в рамките на широка обществена дискусия и могат да залегнат в междуинституционална тържествена декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията. Тя ще се основава на Европейския стълб на социалните права и ще го допълва. И накрая, Комисията предлага чрез годишно проучване на Евробарометър да се установи дали европейците смятат, че правата им в цифровия свят се зачитат.

Цифрова Европа в света
Комисията вече предложи да бъде създаден нов Съвет по търговия и технологии между ЕС и САЩ. В днешното съобщение се подчертава колко е важно да се инвестира в подобряването на свързаността с външните партньори на ЕС, например чрез създаването на Фонд за цифрова свързаност.

 Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria