Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Икономически и паричен съюз (ИПС)

Икономическият и паричен съюз (ИПС) е етап от текущия процес на икономическа интеграция на държавите — членки на ЕС, започнал през 1957 г., когато тогавашните държави членки съсредоточават усилията си върху изграждането на общ пазар. По-голямата икономическа интеграция е продължителен процес в историята на ЕС, чиято цел е да осигури ползи от по-голямата икономическа стабилност, по-висок растеж и устойчиво създаване на работни места в държавите — членки на ЕС. С течение на времето става ясно, че за да се развива и процъфтява вътрешният пазар, е желателно да има по-тясно сътрудничество в икономическата и финансовата област.

Решението ЕС да създаде икономически и паричен съюз с еврото като единна валута е взето от Европейския съвет в Маастрихт (Нидерландия) през декември 1991 г. Неговите принципи са посочени в Договора за Европейския съюз, известен още като Договора от Маастрихт.

Какво включва ИПС?

Икономическият и паричен съюз включва широк спектър от инициативи:

  • паричен съюз: обща парична политика за страните, които са приели еврото
  • икономически съюз: напр. координация на икономическите политики между държавите членки благодарение на европейския семестър
  • фискален съюз: напр. координация на фискалните политики, финансова подкрепа за държави членки, изпаднали в затруднение, Европейски фискален съвет
  • банков съюз: напр. единна нормативна уредба, гарантираща хармонизирани правила за европейския финансов сектор, централизиран надзор и преструктуриране на банки в еврозоната
  • съюз на капиталовите пазари: правила за насърчаване на споделянето на риска от частния сектор и по-добър достъп до финансиране
  • демократична отчетност и силни институции

Кой участва в ИПС?

Всички държави — членки на ЕС, участват в икономическия съюз — те съставляват единния пазар и координират своите икономически политики.

Страните, които вече са приели общата валута — еврото — са направили допълнителна стъпка в икономическата интеграция, като участват и в паричния съюз.

Източник: https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/emu-deepening/Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria