Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Доклад за конвергенцията

Какво представлява докладът за конвергенцията?

В своя доклад за конвергенцията Европейската комисия представя оценката си за напредъка, постигнат от държавите членки извън еврозоната по отношение на приемането на еврото. Въз основа на него Съветът на ЕС взема решение дали дадена държава членка изпълнява условията за присъединяване към еврозоната.

Докладът за конвергенцията на Европейската комисия се изготвя независимо от доклада за конвергенцията на ЕЦБ, като двата доклада се публикуват едновременно.

Докладите за конвергенцията се публикуват на всеки две години или когато е налице конкретно искане от държава членка да бъде оценена нейната готовност да се присъедини към еврозоната, какъвто беше случаят с Латвия през 2013 г.

Всички държави членки, с изключение на Дания, са задължени да се присъединят към еврозоната. Ето защо докладът не обхваща Дания, която е договорила в Договора от Маастрихт клауза за неучастие.

Задължени ли са държавите членки извън еврозоната да се присъединят към нея?

По принцип всички държави членки, които не са договорили клауза за неучастие (като Дания), са правно задължени да приемат еврото, когато изпълнят всички необходими за това условия. От отделните страни зависи обаче как ще оформят пътя си към еврото и за това не е предвиден график.

Държавите членки, които се присъединиха към ЕС през 2004 г., 2007 г. и 2013 г. — след като еврозоната вече съществуваше — не отговаряха на условията за влизане в еврозоната към момента на присъединяването си. Ето защо в техните договори за присъединяване е предвидено време да направят необходимите корекции.

Какво представляват критериите за конвергенция?

От държавите членки, приемащи еврото, се изисква да постигнат висока степен на устойчива икономическа конвергенция — това е разгледано в доклада за конвергенцията чрез позоваване на критериите за конвергенция. Тези критерии (наричани понякога „критериите от Маастрихт“) са посочени в член 140, параграф 1 от ДФЕС.

Устойчивостта е възлов аспект от оценката на критериите от Маастрихт, което означава, че постигнатият напредък по отношение на конвергенцията трябва да се основава на структурни елементи, гарантиращи неговата трайност, а не на временни фактори.

Илюстрирани по опростен начин, критериите са следните: Ценова стабилност, Стабилни публични финанси, Стабилност на обменния курс, Устойчивост на сближаването

КАКВО СЕ ИЗМЕРВА

КАК СЕ ИЗМЕРВА

КРИТЕРИИ ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯ

Ценова стабилност

 

Хармонизирана инфлация на потребителските цени

Устойчива ценова стабилност и средна стойност на инфлацията, която не надвишава 1,5 процентни пункта над лихвения процент на трите най-добре представили се държави — членки на ЕС, за период от една година преди прегледа на резултатите

Стабилни публични финанси

Държавен дефицит и дълг

Не се намират в процедура при прекомерен дефицит по време на прегледа

Стабилност на обменния курс

Динамика на обменните курсове във валутния механизъм (ERM II)

Участие във валутния механизъм ERM II в продължение на две години без сериозно напрежение

Устойчивост на сближаването

Дългосрочни лихвени проценти

Не повече от два процентни пункта над лихвения процент на трите държави — членки на ЕС, с най-добри резултати по отношение на ценовата стабилност за период от една година преди прегледа на резултатите

 

В Договора се изисква също така да бъдат разгледани и други фактори, свързани с икономическата интеграция и конвергенция. Тези допълнителни фактори включват интегрирането на пазарите и изменението на платежния баланс. Оценката на допълнителните фактори се възприема като важен признак за това дали интеграцията на дадена държава членка в еврозоната би се осъществила безпроблемно.

Какви са основните констатации в доклада за конвергенция?

България

В доклада се заключава, че България понастоящем отговаря на два от четирите икономически критерия, необходими за приемането на еврото: критериите, свързани с публичните финанси и с дългосрочните лихвени проценти.

България не изпълнява критериите за ценовата стабилност и за обменния курс, а законодателството в страната не е напълно съвместимо с Договора.

 Източник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_1012

 

 Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria