Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Банков съюз

Банковият съюз е ключов компонент на икономическия и паричен съюз на ЕС. Той беше създаден в отговор на финансовата криза от 2008 г. и последвалата криза с държавните дългове в еврозоната. Банковият съюз има за цел да гарантира, че банковият сектор в еврозоната и в ЕС като цяло е стабилен, сигурен и надежден, като по този начин допринася за финансовата стабилност, и че:

  • банките са стабилни и способни да устояват на евентуални бъдещи финансови кризи
  • нежизнеспособните банки се преструктурират, без да се прибягва до парите на данъкоплатците и с минимално въздействие върху реалната икономика
  • разпокъсаността на пазара се ограничава чрез хармонизирани правила за финансовия сектор.

Всички държави членки от еврозоната участват в банковия съюз. Държавите — членки на ЕС, които са извън еврозоната, могат да се присъединят към банковия съюз, като си сътрудничат тясно с Европейската централна банка.

Единна нормативна уредба за финансовия сектор на ЕС

Единната нормативна уредба е основният инструмент за регулиране на банковия съюз и финансовия сектор в ЕС като цяло. Тя обхваща набор от законодателни текстове, които се прилагат за всички финансови институции и по този начин осигуряват равнопоставени условия на конкуренцияв целия ЕС.

С единната нормативна уредба се цели да се гарантира, че банките се регулират въз основа на едни и същи правила във всички държави от ЕС, така че да се избегнат нарушения на единния пазар и да се гарантира финансова стабилност в целия ЕС.

Единната нормативна уредба включва:

  • капиталови изисквания за банковия сектор
  • подобрени схеми за гарантиране на депозитите
  • правила за възстановяване и преструктуриране на банките

Стълбовете на банковия съюз

Вследствие на финансовата криза държавите от еврозоната решиха да предприемат по-задълбочена интеграция на своите банкови системи.

Бяха създадени единен надзорен механизъм и единен механизъм за преструктуриране за банките. Те са известни съответно като първи и втори стълб на банковия съюз.

Единен надзорен механизъм

Единният надзорен механизъм е наднационалният орган на ЕС за банков надзор. Отговорността за извършване на надзор на финансовите институции се поема от Европейската централна банка в тясно сътрудничество с националните надзорни органи.

Основната цел на механизма е да се гарантира стабилността на финансовия сектор на Европа чрез редовни и щателни проверки на стабилността на банките. Тези проверки се извършват въз основа на правила, които са едни и същи за всички държави от ЕС.

Единен механизъм за преструктуриране

Единният механизъм за преструктуриране е система за ефективно и ефикасно преструктуриране на нежизнеспособни финансови институции. Той се състои от:

  • Единен съвет за преструктуриране
  • Единен фонд за преструктуриране

Фондът трябва да се използва в случаи на банкова несъстоятелност и се финансира изцяло от европейския банков сектор. През ноември 2020 г. държавите членки от еврозоната постигнаха съгласие относно реформата на Договора за Европейския механизъм за стабилност. След ратифицирането ЕМС ще може да стане механизмът за подкрепа за Единния фонд за преструктуриране и да бъде въведен бързо до началото на 2022 г. (две години по-рано в сравнение с първоначалния план).

Съветът и Европейският парламент все още работят по завършването на изграждането на банковия съюз с европейска схема за застраховане на депозитите, която представлява третият стълб на банковия съюз. Тя ще осигури по-солидно и по-уеднаквено застрахователно покритие за всички вложители на дребно в банковия съюз, независимо от местоположението на банката.

Източник: https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/banking-union/Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria