Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.„Хоризонт Европа“ - програмата за науката и иновации в за 2021-2027

 

„Хоризонт Европа“ е програмата за науката и иновации в за 2021-2027. Тя получава 30% по-голям бюджет, защото именно иновациите ще определят бъдещето на ЕС. С бюджет от 95,5 милиарда евро това е най-мащабната в света програма за наука и иновации.

 

Хоризонт Европа“ ще насърчава високите постижения и ще предоставя ценна подкрепа на най-добрите изследователи и новатори, за да се даде тласък на дългосрочни промени, необходими за гарантиране на зелена, здрава и устойчива Европа. Тя ще стимулира високите научни постижения чрез Европейския научноизследователски съвет (ЕНС) с цел да се даде възможност на изследователите да разширят границите на знанието и да търсят решения на икономическите и социалните предизвикателства пред Европа. Стипендиите и обменът по програма „Мария Склодовска-Кюри“ ще помогнат на най-добрите таланти, младите изследователи, да разширят знанията и уменията си, а Европа ще се възползва от научните консултации, техническата подкрепа и специализираните изследвания на Съвместния изследователски център (JRC) — службата на Комисията за наука и знания.

Програмата също така ще подкрепя съвместните научни изследвания, ще укрепва технологичния и промишления капацитет чрез тематични клъстери. Например клъстерът „Климат, енергетика и мобилност“ и клъстерът „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ на „Хоризонт Европа“ ще увеличат ресурсите за научни изследвания и иновации в области, свързани с климата, и ще гарантират, че европейските предприятия имат достъп до технологиите и данните, от които се нуждаят. Клъстерът „Култура, творчество и приобщаващо общество“ ще подкрепя научните изследвания и иновациите в секторите на културата, творчеството и културното наследство чрез изграждане на пространство за сътрудничество в областта на културното наследство, хуманитарните науки и изкуствата. Клъстерът „Здраве“ ще бъде насочен към предизвикателства като пандемията от коронавирус, разширяването на клиничните изпитвания, иновативните защитни мерки, вирусологията, ваксините, леченията и диагностиката, както и превръщането на резултатите от научните изследвания в мерки на политиката в областта на общественото здраве.

„Хоризонт Европа“ също така ще насърчава участието и ще намалява разликите между държавите в областта на научните изследвания и иновациите чрез широк спектър от мерки за подкрепа на държавите с по-ниски резултати в областта на научните изследвания и иновациите за изграждане на центрове за високи постижения, за подобряване на техния капацитет и за улесняване на връзките на сътрудничество. За тази цел ще бъдат разпределени 3,3 % от бюджета на програмата, което представлява значително увеличение в сравнение с „Хоризонт 2020“.  

Освен това програмата ще въведе нови аспекти, като например Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) и мисиите на ЕС. ЕСИ, който вече функционира в пилотна фаза, ще получи над 10 милиарда евро бюджет за предоставяне на подкрепа за модерни и революционни иновации от страна на малките и средните предприятия (МСП), стартиращите предприятия и дружествата със средна пазарна капитализация. Той ще допълва работата на Европейския институт за иновации и технологии (EIT). Европейските иновационни екосистеми ще бъдат стимулирани чрез свързване с регионалните и националните участници в областта на иновациите. Мисиите на ЕС имат за цел да се справят с проблеми, които засягат ежедневието на населението в Европа – от борбата с рака до адаптирането към изменението на климата, живота в по-екологични градове, гарантирането на доброто състояние на почвите за отглеждане на посеви за храна, природата, хората и климата, както и опазването на водите и океаните.  

„Хоризонт Европа“ ще увеличи своето въздействие, като работи в тясно сътрудничество с други програми и политики на ЕС, като InvestEU, „Еразъм +“, политиката на сближаване на ЕС, „Цифрова Европа“, европейските структурни и инвестиционни фондове, Механизма за свързване на Европа и Механизма за възстановяване и устойчивост, за да насърчи по-бързото разпространение на национално и регионално равнище и внедряването на резултатите от научните изследвания и иновациите. 

За първи път в историята на рамковата програма регионите могат доброволно да прехвърлят част от своите регионални фондове към „Хоризонт Европа“, за да бъдат те използвани в научноизследователски и иновационни дейности в техния регион. За да се улесни допълнително подпомагането, Комисията е предложила (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_857) също така проектите на МСП, получили „Печат за високи постижения“, в рамките на „Хоризонт Европа“, да се освободят от задължението за уведомяване във връзка с държавните помощи. Това е възможно благодарение на гаранциите, включени в програмите на ЕС, които се управляват централно от Комисията. 

Макар че в Европа живеят едва 7% от световното население, тук се осъществяват 20 % от световните инвестиции в научноизследователската и развойната дейност, както и една трета от всички висококачествени научни публикации. Освен това Европа е световен лидер в промишлени сектори като фармацевтичната промишленост, химическата промишленост, машиностроенето и модата. Научните изследвания и иновациите са от ключово значение за борбата с пандемията от коронавирус. По линия на „Хоризонт 2020“ бе поет ангажимент за 1 милиард евро за осигуряване на съвместно развитие и всеобщо внедряване на диагностика, лечение и ваксини. „Хоризонт Европа“ ще има голяма степен на приемственост спрямо „Хоризонт 2020“, сегашната програма на ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2014-2020 г.: запазват се трите стълба, високите постижения като основна цел, както и изпитаните правила и процедури за финансиране на „Хоризонт 2020“. Същевременно програмата е подобрена, за да се увеличат максимално нейното въздействие, актуалността ? за обществото и потенциалът ? за водещи до пробив иновации.

За повече информация вижте информационният документ, който прави общ преглед на „Хоризонт Европа“ тук.

Източник на информацията: ec.europa.eu

 Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria