Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.План за действие SAMIRA

Радиологичните и ядрените науки и технологии предоставят множество разнообразни ползи за гражданите на ЕС в много области извън производството на ядрена енергия, по-специално във връзка с човешкото здраве и борбата с рака. Медицинските приложения на тези технологии са от полза за пациентите в цяла Европа.

Планът за действие SAMIRA — Стратегическата програма за приложенията на йонизиращи лъчения в медицината — е нашият първи всеобхватен план за действие в подкрепа на безопасното, висококачествено и справедливо използване на радиологични и ядрени технологии в здравеопазването, което ще се основава на горепосочените постижения и ще проправи пътя за бъдещи координирани действия на ЕС.

Това е отговор на призива от страна на Съвета на ЕС да се предложи такъв план, за да се осигури достъп на гражданите на ЕС до висококачествени радиологични и ядрени технологии в медицината при спазване на най-високи стандарти за безопасност. Планът също така има за цел да се подобри координацията в тази област и да се предоставят насоки за взаимно допълващо се използване на програмите и инструментите на ЕС в областта на енергетиката, здравето и научните изследвания. Една от целите на плана е да се намалят неравенствата във и между държавите членки, като се повишат наличието на работна ръка и културата в областта на радиационната безопасност и се подобрят образованието и обучението.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_bg

Въпроси и отговори: План за действие SAMIRA: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/QANDA_21_266

 Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria