Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Законодателен процес в ЕС

Европейският съюз се основава на принципите на правовата държава. Това означава, че всяко действие, предприето от ЕС, се основава на договори, които са одобрени по демократичен път от държавите членки. Законите на ЕС спомагат за постигане на целите на Договорите на ЕС и осъществяване на политиките на Съюза на практика.

Законодателният процес на Европейския съюз е процесът по формулиране и приемане на законите и вземането на решения в повечето области на политиката на ЕС. Първостепенните участници в законодателния процес са Съвета на ЕС и Европейския парламент. Европейската комисия предлага закони на Съвета на ЕС и Европейския парламент. Националните парламенти получават всички законодателни предложения на Комисията едновременно с Европейския парламент и Съвета, като имат възможност да реагират на предложенията чрез становище. В области, в които ЕС има споделени правомощия за действие със страните от Съюза, националните парламенти проверяват дали действията не биха били по-ефективни на национално или регионално равнище (принцип на субсидиарност). Това се нарича „механизъм за контрол на субсидиарността“.

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process_bg

Видове законодателство на ЕС

Планиране и предлагане на законодателство

Приемане на законодателството на ЕС

Прилагане на законодателството на ЕС

Оценяване и подобряване на съществуващите закони

Комитет за регулаторен контрол

 Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria