Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Европейски механизъм за гражданска защита

Механизмът на Съюза за гражданска защита съгласува действията в отговор на природни и причинени от човека бедствия на равнище ЕС. Целта на механизма е в три направления:

  • насърчаване на сътрудничеството между националните органи за гражданска защита
  • повишаване на обществената осведоменост и подготвеност по отношение на бедствията.
  • осигуряване на възможност за бърза, ефективна и координирана помощ на засегнатото население

Създаденият през 2001 г. механизъм беше реформиран през 2013 г., за да се постави по-силен акцент върху предотвратяването и подготвеността за бедствия.

Механизмът на Съюза за гражданска защита включва капацитет на ЕС за спешно реагиране. Той обединява на доброволни начала на предварително заделени средства от държавите членки за незабавно разполагане в рамките на ЕС или извън него.

Един от компонентите на гражданската защита е европейският медицински корпус. Той обединява медицински експерти и експерти в областта на общественото здраве, които могат да бъдат мобилизирани бързо за осъществяване на операции за подготвеност и реагиране при бедствия

Координационният център за реагиране при извънредни ситуации е оперативното ядро на Механизма за гражданска защита: той функционира денонощно и координира усилията на ЕС за реагиране при бедствие.

На 7 март 2019 г. Съветът прие решение за изменение на механизма на ЕС за гражданската защита. Новите правила имат за цел:

  • да се създаде допълнителен резерв от ресурси, който да бъде на разположение в случаите, в които съществуващият капацитет като цяло е недостатъчен
  • да се укрепи съществуващото доброволно обединяване на националния капацитет
  • да се подобри превенцията на риска чрез изискване държавите членки да доразвият оценката си на способността си за управление на риска и планирането на управлението на риска.
  • да се насърчи обучението и обменът на знания

Всекидневна актуална информация за настоящата извънредна ситуация в областта на здравето, породена от COVID-19, може да се намери на следната страница:

За повече информация и фактологични справки относно Механизма за гражданска защита посетете страницата по-долу:

Подкрепата от ЕС връща надеждата на хората, които останаха без дом след разрушителното земетресение в Хърватия на 29 декември 2020 г. Общо 15 държави, сред които и България, изпратиха непосредствена помощ – палатки, легла, контейнери и отоплителни уреди след активирането на Европейския механизъм за гражданска защита.Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria