Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.План за действие за европейската демокрация

В плана за действие за европейската демокрация се посочват конкретни мерки за насърчаване на свободни и честни избори и силно демократично участие, за подкрепа на свободните и независими медии и за борба с дезинформацията.

Планът за действие ще ангажира институциите на ЕС, националните правителства и парламенти, които носят основната отговорност за гарантирането на стабилно функциониране на демокрацията, както и други национални органи, политически партии, медии, гражданското общество и онлайн платформи.

Мерките са ориентирани около три основни стълба:

  1. Насърчаване на свободни и честни избори

Комисията ще предложи законодателство относно прозрачността на спонсорираното политическо съдържание („политическа реклама“). Комисията също така ще преразгледа правилата за финансиране на европейските политически партии. Посредством Европейската мрежа за сътрудничество в областта на изборите Комисията ще подсили сътрудничеството между държавите членки и ще лансира нов оперативен механизъм, с който ще се подпомогне постигането на ефикасен и навременен обмен относно въпроси, свързани с почтеността на изборите като киберсигурността на изборите.

Комисията ще организира проява на високо равнище, на която ще се срещнат различни органи, за да преодолеят предизвикателствата, свързани с изборните процеси, както и за да се даде възможност на гражданите да участват като гласоподаватели и кандидати в демократичния процес. Солидната демокрация зависи от ангажираността на гражданите и активното гражданско общество, не само по време на избори. За тази цел планът за действие насърчава използването на структурните фондове на ЕС и наличното финансиране по линия на новата програма „Творческа Европа“, а също така подчертава значението на активното участие сред младите хора, което е основен елемент от стратегията на ЕС за младежта. ЕС също така ще укрепи капацитета на мисиите на ЕС за наблюдение на избори в трети държави.

  1. Укрепване на медийната свобода и плурализъм

През последните години безопасността на журналистите продължи да се влошава — в няколко държави членки нарасна броят на физическите и онлайн заплахи и нападения върху журналисти. Ето защо през 2021 г. Комисията ще предложи препоръка относно безопасността на журналистите, като ще обърне специално внимание на заплахите срещу жени журналисти, както и инициатива за ограничаване на злоупотребата със съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността (ССПНСУО). Комисията също така ще работи в тясно сътрудничество с държавите членки чрез структуриран диалог и ще осигури устойчиво финансиране за проекти за правна и практическа помощ за журналисти в ЕС и на други места. Накрая, Комисията ще предложи и допълнителни мерки в подкрепа на медийния плурализъм и за повишаване на прозрачността във връзка със собствеността върху медиите и държавната реклама, наред с другото, чрез Обзор на собствеността върху медиите.

Планът за действие за европейската демокрация върви ръка за ръка с плана за действие в областта на медиите и аудио-визуалния сектор, чиято цел е да се подпомогне сектора, за да се възстанови и да се възползва максимално от цифровата трансформация.

  1. Борба с дезинформацията

Планът за действие предлага да се подобри съществуващия инструментариум на ЕС за противодействие на чуждата намеса, включително нови инструменти, които позволяват налагането на финансови санкции на извършителите. Комисията ще насочи усилията си към преобразуване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията в рамка за съвместно регулиране на задълженията и отговорността на онлайн платформите в съответствие с предстоящия законодателен акт за цифровите услуги. За тази цел през пролетта на 2021 г. Комисията ще издаде насоки за подобряване на Кодекса за поведение и ще изготви по-стабилна рамка за мониторинг на неговото прилагането. Комисията и върховният представител ще предприемат също така мерки за укрепване на устойчивостта на нашите общества и за насърчаване на международните партньорства.

Следващи стъпки

Комисията ще изпълни плана за действие за европейската демокрация постепенно до 2023 г., което е година преди изборите за Европейски парламент. След това тя ще оцени също така постигнатия напредък и това дали ще са необходими по-нататъшни стъпки.

Въпроси и отговори: План за действие за европейската демокрация: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_2251Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria