Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Европейски механизъм за върховенството на закона

Европейският механизъм за върховенството на закона установява процес за годишен диалог между Комисията, Съвета и Европейския парламент съвместно с държавите членки, националните парламенти, гражданското общество и други заинтересовани страни по въпросите на върховенството на закона. Докладът относно върховенството на закона е основата на този нов процес.

Една от основните цели на европейския механизъм за върховенството на закона е да се стимулира междуинституционалното сътрудничество и да се насърчат всички институции на ЕС да дадат своя принос в съответствие с институционалните си роли. Тази цел отразява дългогодишен интерес както от страна на Европейския парламент, така и на Съвета. Комисията приканва също така националните парламенти и националните органи да обсъдят доклада и насърчава участието на други заинтересовани страни на национално равнище и на равнище ЕС.

Докладът относно върховенството на закона и подготвителната работа с държавите членки се провеждат ежегодно като част от Механизма и ще служат за основа на дискусиите в ЕС, както и за да се предотврати възникването на проблеми или тяхното задълбочаване. Разкриването на предизвикателствата възможно най-скоро и с взаимната подкрепа от страна на Комисията, другите държави членки и заинтересовани страни, включително Съвета на Европа и Венецианската комисия, може да помогне на държавите членки да намерят решения за опазване и защита на върховенството на закона.

Европейският механизъм за върховенството на закона е един от елементите на по-широк стремеж на равнище ЕС да се укрепят ценностите на демокрацията, равенството и зачитането на правата на човека. Той ще бъде придружен от редица предстоящи инициативи, в това число Плана за действие за европейската демокрация, обновена Стратегия за прилагане на Хартата на основните права и целенасочени стратегии за посрещане на нуждите на най-уязвимите групи в нашите общества, за да се насърчи постигането на общество, в което надмощие имат плурализмът, недискриминацията, справедливостта, солидарността и равенството.

Как новият Европейски механизъм за върховенството на закона се вписва в съществуващия инструментариум на ЕС в областта на върховенството на закона?

Европейският механизъм за върховенството на закона ще бъде основен елемент от инструментариума на ЕС в тази област. Този ежегоден процес ще предотврати възникването или задълбочаването на проблеми, свързани с върховенството на закона, и чрез създаването на годишен цикъл на докладване и диалог ще спомогне за насърчаването на солидна политическа и правна култура в тази област в целия ЕС.

Европейският механизъм за върховенството на закона засилва и допълва други инструменти на ЕС, които стимулират държавите членки да извършват структурни реформи в областите, попадащи в обхвата му, в това число Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието и европейския семестър. Планираните инвестиции в ефикасността и качеството на правосъдните системи, които са от полза за бизнес средата, могат да бъдат улеснени също така чрез програмите NextGenerationEU и Механизма за възстановяване и устойчивост. Оценките в годишния доклад относно върховенството на закона ще бъдат също така референтна точка за тези инструменти.

Европейският механизъм за върховенството на закона се разграничава от другите инструменти за действие, съставляващи инструментариума на ЕС в тази област, като например процедурите за установяване на нарушение, Уредбата за укрепване на принципите на правовата държава и процедурата по член 7 от ДЕС. Европейският механизъм за върховенството на закона е замислен като превантивен инструмент, докато чрез тези процедури ще продължат да се осигуряват ефективни и пропорционални действия в отговор на предизвикателствата, свързани с върховенството на закона, когато това е необходимо.

Каква е връзката с други процедури?

  • Член 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС)

Процедурата по член 7 от ДЕС и Европейският механизъм за върховенството на закона са два отделни инструмента с различни цели и обхват.

Процедурата по член 7 от ДЕС се запазва като инструмент за извънредни действия, които ЕС предприема, когато има oчевиден риск от тежко нарушение или вече е налице тежко и трайно нарушение на ценностите съгласно член 2 от ДЕС, включително върховенството на закона.

Европейският механизъм за върховенството на закона е превантивен инструмент, чиято цел е да извършва редовен мониторинг и да предоставя преглед на значимите развития в областта на върховенството на закона във всички държави членки и в Европейския съюз. Той не е насочен конкретно към мониторинг на съобразността с правото на ЕС.

За повече информация:

Доклад относно върховенството на закона за 2020 г.

Доклад относно върховенството на закона за 2020 г. — върховенството на закона в съдебната обстановка в Европейския съюз

Доклад относно върховенството на закона за 2020 г. — Глави по държави

Доклад относно върховенството на закона за 2020 г. — информационен документ

Инструментариум на ЕС в областта на върховенството на закона — информационен документ

Уебсайт на доклада относно върховенството на законаВъзгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria