Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Доклад относно върховенството на закона

Докладът относно върховенството на закона е нов превантивен инструмент и е част от новия годишен европейски механизъм за върховенството на закона. Целта на доклада е да се разгледат ключовите тенденции в ЕС (положителни и отрицателни), както и специфичната ситуация във всяка държава членка. Целта на доклада е възможно най-рано да се установят евентуални проблеми във връзка с върховенството на закона, както и да се набележат най-добрите практики. Това не е наказателен механизъм. Сред областите, обхванати от доклада, са правосъдните системи, уредбата за борба с корупцията, плурализмът и свободата на медиите, както и други институционални въпроси, свързани с принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване. Докладът относно върховенството на закона се състои от общ доклад и 27 глави по държави, в които се представя специфична оценка за държавата.

Как Комисията подготви Доклада относно върховенството на закона за 2020 г.?

Докладът е резултат от тясното сътрудничество с всички 27 държави членки и със заинтересованите страни, и беше изготвен в съответствие с обхвата и методите, обсъдени с държавите членки. Той е плод на продължили няколко месеца консултации с държавите членки както на политическо равнище в рамките на Съвета, така и чрез политически и технически двустранни срещи, и от различни източници.

Всички държави членки участваха в процеса на изготвяне на доклада. Първо, бяха създадени национални точки за контакт по въпросите на върховенството на закона, които да помогнат за създаването на мрежа за върховенството на закона и разработването на методиката за изготвяне на оценката и доклада на Комисията. Мрежата за върховенството на закона действа като постоянен канал за комуникация между Комисията и държавите членки. При изготвянето на доклада Мрежата проведе две срещи и беше потърсено нейното становище относно въпросника и методиката.

Второ, държавите членки започнаха да предоставят писмени становища в началото на май и се присъединиха към специални виртуални посещения в други държави в периода между май и юли. По време на тези посещения Комисията обсъди развитието в областта на върховенството на закона с националните органи на държавите членки, включително съдебните и правоприлагащите органи, както и други заинтересовани страни, като например сдруженията на журналисти и гражданското общество. Преди приемането на доклада държавите членки имаха възможност да представят фактологични актуализации по главите за съответната държава.

Как Докладът относно върховенството на закона оценява развитието във връзка с върховенството на закона в 27-те държави членки?

Оценката, съдържаща се в 27-те глави по държави, беше изготвена в съответствие с обхвата и методиката, обсъдени с държавите членки, и се основава на различни източници. Работата беше съсредоточена върху четири основни стълба: правосъдната система, уредбата за борба с корупцията, медийния плурализъм и другите институционални механизми за взаимен контрол на властите. За всеки стълб съгласно методиката бяха припомнени разпоредбите на правото на ЕС, които са от значение за оценката. Бяха посочени също така становища и препоръки на Съвета на Европа, които предоставят полезни насоки.

Главите по държави се основават на качествена оценка, извършена от Комисията, с акцент върху обобщение на значимите събития от януари 2019 г. насам, въведени с кратко фактическо описание на правната и институционалната рамка, която е от значение за всеки стълб. Оценката представя както предизвикателствата, така и положителните аспекти, включително добри практики. Комисията осигури съгласуван и еквивалентен подход, като приложи една и съща методика и разгледа същите въпроси във всички държави членки, като същевременно запази пропорционален подход според ситуацията и развитието.

Главите по държави нямат за цел да дадат изчерпателно описание на положението във връзка с върховенството на закона в държавите членки, а да представят значимите промени.

Консултации във връзка с доклада

Беше проведена целева консултация със заинтересованите страни, като беше събран ценен общ и специфичен за всяка държава принос от различни агенции на ЕС, европейски мрежи, национални и европейски организации на гражданското общество, професионални сдружения и международни и европейски участници. Сред тях са Агенцията на ЕС за основните права, Европейската мрежа на съдебните съвети, Мрежата на председателите на върховните съдилища в ЕС, Европейската мрежа на националните институции за правата на човека, Съветът на адвокатурите и правните общества в Европа, Съветът на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и национални и международни организации на гражданското общество и журналистически сдружения. 

По време на целия процес Комисията получи становища от всички държави членки и от над 200 заинтересовани страни. Бяха проведени над 300 виртуални срещи, включително с държавите членки, заинтересованите страни и гражданското общество.

Докладът се основава и на редица проучвания и доклади, като например мониторинга на медийния плурализъм.

Отправя ли докладът относно върховенството на закона препоръки към държавите членки?

Не. Новият Европейски механизъм за върховенството на закона се гради на основата на сътрудничество в сферата на върховенството на закона, в което участват всички държави членки и институциите на ЕС.

Целта на доклада е да стимулира конструктивен дебат на равнище ЕС и на национално равнище и да насърчи всички държави членки да проучат възможностите за преодоляване на предизвикателствата, за извличане на поуки от опита на другите страни и за допълнително укрепване на върховенството на закона при пълно зачитане на националните традиции и характеристики.

За повече информация:                                                   

Доклад относно върховенството на закона за 2020 г.

Доклад относно върховенството на закона за 2020 г. — върховенството на закона в съдебната обстановка в Европейския съюз

Доклад относно върховенството на закона за 2020 г. — Глави по държави

Доклад относно върховенството на закона за 2020 г. — информационен документ

Инструментариум на ЕС в областта на върховенството на закона — информационен документ

Уебсайт на доклада относно върховенството на закона

 Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria