Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Върховенство на закона

Върховенството на закона (наричано също „принципи на правовата държава“) е закрепено в член 2 от Договора за Европейския съюз като една от общите ценности на всички държави — членки на Съюза. Съгласно върховенство на закона всички публични органи на власт винаги действат в рамките на ограниченията, определени със закон, в съответствие с ценностите на демокрацията и основните права и под контрола на независими и безпристрастни съдилища. Върховенството на закона включва, наред с другото, принципи като законността, която предполага прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен законодателен процес; правната сигурност; забраната на произвол при упражняването на изпълнителната власт; ефективната съдебна защита от независими и безпристрастни съдилища, ефективния съдебен контрол, при който се зачитат основните права; разделението на властите и равенството пред закона. Тези принципи са признати от Съда на Европейския съюз (с особено важна нова съдебна практика) и от Европейския съд по правата на човека. Наред с това Съветът на Европа разработи стандарти и издаде становища и препоръки, съдържащи трайно установени насоки за утвърждаване и отстояване на върховенството на закона.

Защо ситуацията в областта на върховенството на закона в държавите членки е важна за ЕС?

Върховенството на закона е залегнало в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) като една от общите ценности за всички държави членки. Докато държавите членки имат различни национални идентичности, правни системи и традиции, то основният смисъл на върховенството на закона е един и същ в целия ЕС. Зачитането на върховенството на закона е от основно значение, за да гарантира равенство пред закона и за да могат гражданите и предприятията да имат доверие в публичните институции. Неговите основни принципи се подкрепят от гражданите във всички държави членки. В тази връзка основно значение има и неотдавнашната практика на Съда на Европейския съюз.

Заплахите за върховенството на закона поставят под въпрос правната, политическата и икономическата основа на ЕС. Незачитането на неговите принципи в една държава членка се отразява на другите държави членки и на ЕС като цяло. Съблюдаването на върховенството на закона е основна отговорност на всяка държава членка, но Съюзът също има интерес да участва и да изпълнява функции при решаването на проблеми, свързани с върховенството на закона, когато възникнат такива. Също така зачитането на върховенството на закона е в основата на функционирането на вътрешния пазар, на сътрудничеството в областта на правосъдието, основаващо се на взаимно доверие и признаване, и на защитата на финансовите интереси на Съюза.

За повече информация:

Доклад относно върховенството на закона за 2020 г.

Доклад относно върховенството на закона за 2020 г. — върховенството на закона в съдебната обстановка в Европейския съюз

Доклад относно върховенството на закона за 2020 г. — Глави по държави

Доклад относно върховенството на закона за 2020 г. — информационен документ

Инструментариум на ЕС в областта на върховенството на закона — информационен документ

Уебсайт на доклада относно върховенството на закона

 

 Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria