Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Механизъм за възстановяване и устойчивост (МВУ)

Механизмът е главният инструмент за възстановяване, който стои в основата на NextGenerationEU, и ще помогне на ЕС да излезе по-силен и по-устойчив от настоящата криза. От механизма ще бъдат предоставени безпрецедентните 672,5 милиарда евро заеми и безвъзмездни средства под формата на приоритетно финансиране през особено важните първи години на възстановяването.

За да се възползват от Механизма за възстановяване и устойчивост, държавите членки следва да представят своите проектопланове за възстановяване и устойчивост, в които очертават националните програми за инвестиции и реформи в съответствие с горепосочените критерии на политиката на ЕС. В плановете на държавите членки за възстановяване и устойчивост следва да са взети предвид предизвикателствата пред икономическата политика, посочени в специфичните за всяка държава препоръки от последните години и по-специално в циклите от 2019 г. и 2020 г. Плановете следва също така да дават възможност на държавите членки да укрепят потенциала си за икономически растеж, създаването на работни места и икономическата и социалната устойчивост, както и да извършат екологичния и цифровия преход.

Комисията настоятелно насърчава държавите членки да включат в своите планове за инвестиции и реформи следните водещи области:

  1. Ускоряване — приоритетен подход към ориентираните към бъдещето чисти технологии и ускоряване на разработването и използването на възобновяеми енергийни източници.
  2. Саниране — Подобряване на енергийната ефективност на обществените и частните сгради.
  3. Зареждане и презареждане — Насърчаване на ориентирани към бъдещето чисти технологии, за да се ускори използването на устойчив, достъпен и интелигентен транспорт, на станции за зареждане и презареждане и разширяване на обществения транспорт.
  4. Свързване — Скорошно въвеждане на бързи широколентови услуги за всички региони и домакинства, включително влакнестооптични и 5G мрежи.
  5. Модернизиране — Цифровизацията на публичната администрация и на услугите, включително на съдебната система и здравеопазването.
  6. Разрастване — Увеличаването на капацитета на европейските промишлени данни в облак и разработването на най-мощните, авангардни и устойчиви процесори.
  7. Преквалификация и повишаване на квалификацията — Адаптирането на образователните системи, за да подкрепят цифровите умения, образованието и професионалното обучение за всички възрасти.

Функционирането на механизма ще бъде координирано от работната група на Комисията за възстановяване и устойчивост в тясно сътрудничество с Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“. Управителен съвет, председателстван от президента Урсула фон дер Лайен, ще предостави политически насоки на работната група с цел да се гарантира, че механизмът функционира по съгласуван и ефективен начин.Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria