Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Председателство на Съвета на ЕС

Председателството на Съвета се сменя на ротационен принцип между държавите членки на ЕС на всеки 6 месеца. През този 6-месечен период председателството ръководи заседания на всяко равнище в Съвета. Държавите членки, които изпълняват председателството, работят в тясно сътрудничество в групи от по 3 държави членки, наречени „тройки“. Тази система е въведена с Договора от Лисабон през 2009 г. Тройката определя дългосрочни цели и изготвя общ план, в който се набелязват темите и основните въпроси, които ще бъдат разгледани от Съвета в рамките на 18-месечен период. Въз основа на тази програма всяка от трите държави изготвя собствена по-подробна шестмесечна програма.

Настоящата тройка председателства е съставена от председателствата на Германия, Португалия и Словения.

Задачи на председателството

Председателството отговаря за насочването и стимулирането на работата на Съвета по законодателството на ЕС, за осигуряването на приемственост в изпълнението на програмата на ЕС, за систематичността на законодателните процеси и сътрудничеството между държавите членки. За тази цел председателството трябва да действа като честен и неутрален посредник.

Председателството има две основни задачи:

1. Планиране и ръководене на заседанията на Съвета и на неговите подготвителни органи

Председателството ръководи заседания на различните състави на Съвета (с изключение на Съвета по външни работи) и на подготвителните органи на Съвета, които включват постоянни комитети, като Комитета на постоянните представители (Корепер), и работни групи и комитети, които разглеждат много специфични теми.

Председателството следи за правилното протичане на обсъжданията и за коректното прилагане на Процедурния правилник на Съвета и на методите на работа.

То организира също различни официални и неофициални срещи в Брюксел, както и в държавата, поела ротационното председателство.

2. Представляване на Съвета в отношенията му с другите институции на ЕС

Председателството представлява Съвета в отношенията с другите институции на ЕС, по-специално с Комисията и Европейския парламент. Неговата роля е да се стреми към постигането на съгласие по законодателните досиета чрез тристранни срещи, неформални преговори и срещи на помирителния комитет.

Председателството работи в тясна координация със:

  • председателя на Европейския съвет
  • върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Председателството подпомага тяхната работа и понякога от него може да бъде поискано да поеме някои задължения вместо върховния представител, като например да представлява Съвета по външни работи пред Европейския парламент или да ръководи Съвета по външни работи, когато се обсъждат въпроси от областта на общата търговска политика.

Германско председателство на Съвета на ЕС: 1 юли — 31 декември 2020 г.

Приоритетите на германското председателство са подчинени на неговия девиз: „Заедно за възстановяването на Европа“.

Програмата на председателството е съсредоточена върху четири основни области:

  • преодоляване на последиците от кризата с коронавируса в дългосрочен план, както и икономическо и социално възстановяване
  • по-силна и по-иновативна Европа
  • справедлива Европа
  • устойчива Европа
  • Европа на сигурността и общите ценности
  • силна Европа на световната сцена

Германското председателство на Съвета на ЕС ще насочи преките си усилия към преодоляването на пандемията от COVID-19. Борба с разпространението на вируса, подпомагане на европейската икономика за възстановяване и укрепване на социалното сближаване в Европа. За тази цел Германия поема ангажимент за съвместни одобрени действия, европейска солидарност и общи ценности.

Председателства на Съвета до 2022 г.:

Португалия: януари — юни 2021 г.
Словения: юли — декември 2021 г.
Франция: януари — юни 2022 г.

 Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria