Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Европейски семестър

Европейският семестър предоставя рамка за координация на икономическите политики в Европейския съюз. Той дава възможност на страните от ЕС да обсъждат икономическите и бюджетните си планове и да следят напредъка в определени моменти от годината.

Цели на европейския семестър

  • гарантиране на стабилни публични финанси (избягване на прекомерен държавен дълг),
  • предотвратяване на прекомерни макроикономически дисбаланси в ЕС,
  • подкрепа за структурните реформи, растежа и създаването на работни места,
  • увеличаване на инвестициите.

Роля на Комисията

Всяка година Комисията извършва подробен анализ на плановете на всяка страна за бюджета и за макроикономически и структурни реформи. След това тя прави на правителствата специфични за всяка страна препоръки за следващите 12 — 18 месеца.

График на европейския семестър

1)     Определяне на приоритетите

Годишният цикъл за координация на политиката започва през ноември, когато Комисията определя приоритетите за следващата година. Цикълът приключва през октомври следващата година, когато националните правителства представят проектите за бюджетни планове, вземайки предвид препоръките на ЕС, приети през лятото от Съвета.

2)    Етап на анализ

Февруари: Комисията публикува доклади за всяка страна от ЕС, като оценява икономическите и социалните политики. За някои страни в докладите се включва и задълбочен преглед. Тези документи представляват зимния пакет.

Доклади за страните: В докладите са обхванати всички области, които са от значение в макроикономически или социален аспект, като освен това се прави равносметка на бюджетното положение. В тях се оценява напредъкът на всяка страна от ЕС по отношение на мерките във връзка с проблемите, посочени в препоръките на ЕС от предходната година. Основните елементи на всеки доклад са обобщени в съобщение.

Задълбочени прегледи: изготвят се само за държави, включени в доклада за механизма за предупреждение. В прегледите се прави оценка дали в дадена страна са налице дисбаланси или прекомерни дисбаланси, като се анализират следните фактори: устойчивост на платежните баланси, баланс на спестяванията и инвестициите, ефективни обменни курсове, пазарни дялове на износа, разходна и неразходна конкурентоспособност, производителност, частен и публичен дълг, цени на жилищата, кредитни потоци, финансови системи и безработица. Причините и рисковете за различните икономики се различават. В прегледите се вземат предвид и измерението на равнище еврозона и възможният ефект върху еврозоната като цяло. Въз основа на този преглед Комисията ще предложи актуализиран статус на страната в рамките на процедурата при макроикономически дисбаланси.

3)      Специфични за всяка държава от ЕС препоръки

Май — юли: всяка страна получава изготвени специално за нея препоръки за икономическата и бюджетната политика. В препоръките се предоставят политически насоки, изготвени за всяка отделна страна, във връзка с това как да бъдат подкрепени заетостта и растежът, като в същото време се поддържа стабилността на публичните финанси. Препоръките са насочени към това, което реално може да бъде постигнато през следващите 12-18 месеца.

В препоръките приоритетите, определени на равнище ЕС (в годишния обзор на растежа (link is external) на Комисията), са адаптирани на национално равнище. Същото се прави и за еврозоната.

Препоръките се обсъждат между правителствените представители в Съвета, подкрепят се от лидерите на ЕС на среща на върха през юни и официално се приемат от финансовите министри на страните членки през юли.

4)      Практическо изпълнение на препоръките

Август — октомври: Националните правителства включват препоръките в плановете си за реформи и националните бюджети за следващата година.

Контролът на бюджета на страните от еврозоната се засилва през есента. До 15 октомври правителствата на страните от еврозоната трябва да представят проектите си за бюджетни планове за следващата година.

Комисията оценява тези планове в съответствие с изискванията на Пакта за стабилност и растеж. През ноември Комисията излиза с официално становище за всеки план, така че нейните насоки да могат да бъдат взети предвид в окончателната версия на националните бюджети.

Министрите на финансите/икономиката на страните от еврозоната обсъждат оценката на Комисията за плановете по време на Съвета по икономически и финансови въпроси.

5)      Представяне на есенния пакет

Комисията определя икономическите и социалните приоритети на ЕС за следващата година.

Тематични информационни документи

Тематичните информационни документи предоставят информация по страни — в основните области на политиката на европейския семестър — относно икономическите или социалните предизвикателства, чрез кои политики може да се намери решение за тях, както и примери за добри практики.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline_bg

https://ec.europa.eu/bulgaria/about-us/economy_bgВъзгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria