Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Видове правни актове на ЕС: Регламенти/Директиви/Решения/Препоръки/Становища/Делегирани актове/Актове за изпълнение

Регламенти

Регламентите са правни актове, които се прилагат автоматично и еднакво за всички страни от ЕС, след като влязат в сила, без да е необходимо да бъдат транспонирани в националното законодателство. Те са задължителни в своята цялост във всички страни от ЕС.

Директиви

Чрез директивите от страните от ЕС се изисква да постигат определени резултати, но им се оставя свобода да избират как да направят това. Страните от ЕС трябва да приемат мерки, за да ги включат (транспонират) в националното законодателство, за да постигнат целите, определени в директивите. Националните органи трябва да съобщават за тези мерки на Европейската комисия.

Транспонирането в националното законодателство трябва да се извърши в рамките на определения срок, след като директивата бъде приета (обикновено в рамките на 2 години). Когато една страна не транспонира дадена директива, Комисията може да започне.

процедура за нарушение

Прилагане на правото на ЕС

Решения

Решенията са обвързващи правни актове, които се прилагат за една или повече страни от ЕС, предприятия или физически лица. Засегнатата страна трябва да бъде уведомена и решението влиза в сила от момента на уведомяването. Не е нужно решенията да бъдат транспонирани в националното законодателство.

Препоръки

Препоръките позволяват на институциите на ЕС да изразяват своето мнение и да предлагат насоки за действие, без това да води до правни задължения за тези, към които са насочени. Те нямат задължителен характер.

Становища

„Становището“ е инструмент, който позволява на институциите да правят изявление, без да налагат правни задължения по темата на становището. Становището няма обвързваща сила.

Делегирани актове

Делегираните актове са правно обвързващи актове, които позволяват на Комисията да допълва или изменя несъществени елементи от законодателните актове на ЕС, например, с цел да се определят подробни мерки.

Комисията приема делегирания акт и в случай, че Парламентът и Съветът нямат възражения, той влиза в сила.

Актове за изпълнение

Актовете за изпълнение са правно обвързващи актове, които позволяват на Комисията — под надзора на комитет, състоящ се от представители на страните от ЕС — да въведе условия, които да гарантират, че законите на ЕС се прилагат по еднакъв начин.

Договори на ЕС

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/types-eu-law_bg

 Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria