Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Прилагане на законодателството на ЕС

Регламентите и решенията автоматично стават задължителни в целия ЕС на датата на влизането им в сила. Директивите трябва да бъдат транспонирани в националното право от държавите от ЕС. Комисията следи дали правото на ЕС се прилага правилно и навреме и предприема действия, ако това не е така. 

Правото на ЕС и неговото прилагане

  • Регламентите и решениятаавтоматично стават задължителни в целия ЕС на датата на влизането им в сила.

    Националните органи трябва да осигурят правилното им прилагане.

  • Директивитетрябва да бъдат включени от държавите от Съюза в националното им законодателство.

    Всяка директива съдържа краен срок, до който страните от ЕС трябва да включат нейните разпоредби в националното си законодателство и да информират Комисията за това.

    Комисията помага на държавите членки да прилагат правилно всички закони на ЕС. Тя предлага онлайн информация, планове за прилагане, документи с насоки и организира срещи на експертни групи.

Национални мерки за изпълнение — как да ги намерите в EUR-Lex

Европейската комисия следи за прилагане на правото на ЕС

Комисията е длъжна да гарантира, че всички страни от ЕС прилагат правото на ЕС по правилен начин. В тази си роля Комисията е наричана „пазител на договорите“.

Комисията предприема мерки, ако държава от ЕС:

  • не включи изцяло дадена директива в националното си законодателство до определения краен срок
  • не е приложила правото на ЕС по правилен начин

В съобщението от 2016 г. Правото на ЕС по-добри резултати чрез по-добро прилагане се обяснява как Комисията гарантира прилагането, изпълнението и прилагането на законодателството на ЕС в полза на гражданите, потребителите и предприятията.

Мониторинг на прилагането на директивите на ЕС

По-добро регулиране: защо и как

Когато страните не прилагат правото на ЕС

Ако националните органи не прилагат правилно законите на ЕС, Комисията може да започне официално производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу въпросната държава. Ако и тогава въпросът не може да бъде решен, Комисията може да отнесе случая до Съда на Европейския съюз.

Производство за установяване на нарушение

Как да подадете жалба

Гражданите, жителите и предприятията в Европейския съюз са защитени с редица права благодарение на правото на Съюза. Ако смятате, че тези права не са спазени от националните органи на дадена държава от ЕС, съществуват различни средства за правна защита и помощ.

Препоръчително е първо да отнесете въпроса до националните органи като например омбудсман или местен съд. Това е така, защото обществените органи в държавите членки носят основната отговорност за прилагането на законодателството на ЕС.

Независимо че по принцип можете да защитите правата си по-добре в страната, в която живеете, Европейският съюз също може да ви помогне: Можете да се оплачете пред Комисията като официално подадете жалба.

По-подробна информация можете да намерите в специалния раздел:

Проблеми и жалби

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law_bg

 Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria