ВЪЗМОЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО „ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ЕВРОПА” (ПЛАН „ЮНКЕР”)


ЕВРОПЕЙСКИЯ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР ПО ИНВЕСТИЦИОННИ ВЪПРОСИ (ЕКЦИВ)

Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) е създаден през 2015 година в партньорство между Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската комисия (ЕК), като двете институции финансират създаването на центъра, а управлението се осъществява от ЕИБ.

КЦИВ има за цел да подпомага процеса на разработване на проекти в Европейския съюз. Консултантският център се изгражда на основата на експертизата на ЕК, ЕИБ, Националните насърчителни банки и Управляващите органи, отговорни за Европейските структурни и инвестиционни фондове в държавите членки. ЕКЦИВ не предоставя финансиране.

Консултантският център координира мрежата от Национални насърчителни банки и Управляващите органи в държавите членки, като мрежата от партниращи институции продължава да се изгражда. Все още ЕКЦИВ функционира главно чрез централата на ЕИБ в Люксембург и местните офиси на ЕИБ.

ЕКЦИВ се състои от три допълващи се компонента:
- Единно входящо звено за широка гама от консултантски услуги, програми и инициативи за техническа помощ за публични и частни бенефициенти;
- Платформа за сътрудничество, обмен и споделяне на опит между партньорските институции;
- Инструмент за оценка и адресиране на нови потребности чрез разширяване на съществуващите консултантски услуги или създаване на нови такива, при възникване на необходимост.

Организаторите на проекти, публични институции и частни компании могат да получат техническа помощ, чрез която да бъдат подпомогнати техните проекти, за да се превърнат в готови за реализация. Те могат да получат консултация относно възможни устойчиви източници за финансиране на проектите, както и достъп до широка гама финансова и техническа експертиза.

ЕКЦИВ предоставя следния вид подкрепа:
- Подкрепа за проекти и инвестиции - консултантска и техническа помощ в идентифицирането, приоритизирането, подготовката, структурирането и изпълнението на инвестиционни проекти;
- Повишава използването на европейските фондове - консултантски услуги и помощ за изграждане на капацитет по отношение на използването на финансови инструменти по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
- Достъп до финансиране - подобряване на общите условия за финансиране на публични и частни бенефициенти;
- Достъп до експертизата на местните партньори на ЕКЦИВ;
- Достъп до нови консултантски услуги - постоянно развитие на видовете услуги, ориентирано към търсенето.

ЕКЦИВ не е ограничен само до проектите, допустими за финансиране от ЕИБ. В повечето случаи консултантските услуги са безплатни, въпреки че в някои случаи може да бъде поискано заплащане от частни бенефициенти.

Полезни връзки


Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ)
http://www.eib.org/eiah/about/index

fi-compass (платформа подпомагаща насочването към даден финансов инструмент)
https://www.fi-compass.eu/

ЕВРОПЕЙСКИ ПОРТАЛ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (ЕПИП)

Европейски портал за инвестиционни проекти (ЕПИП) представлява платформа за контакти между организатори на проекти и инвеститори. ЕПИП ви дава възможност да представите чрез платформата своя проект и да привлечете потенциални инвеститори.

Европейски портал за инвестиционни проекти служи основно за осигуряване на редовен и структуриран публичен достъп до информация относно инвестиционни проекти в ЕС. Така потенциалните инвеститори имат достъп до прозрачна и надеждна информация, като надлежно се спазва изискването за защита на търговска тайна.

Проекти на минимална стойност 5 милиона евро могат да бъдат подадени към Портала.За да бъде подаден проект към ЕПИП е необходимо да бъде попълнена следния формуляр, изготвен от ЕК.

Попълненият формуляр подлежи на преглед и одобрение (в рамките на 2 седмици) преди да бъде публикувано дадено инвестиционно намерение в ЕПИП. Трябва да се има предвид, че публикуването на портала не означава, че предложението е одобрено или ще получи финансиране от Европейския съюз или Европейската инвестиционна банка. Също така имайте предвид, че публикуването на проекти от частния сектор в ЕПИП е свързано с такса за обработване на заявлението на всеки проект в размер на 250 евро, който е определен в Решение за изпълнение на ЕК за създаване на Европейски портал за инвестиционни проекти. Публичният сектор е освободени от такса за публикуване на проекти в ЕПИП.

Формуляр за участие в Европейския портал за инвестиционни проекти
https://ec.europa.eu/eipp/data/forms/EIPP_MS_Project_Application_Global_BG_V2.1.pdf
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/bg/index.html


Полезни връзки


EPEC (Европейски център за експертиза по публично-частно партньорство)
http://www.eib.org/epec/

EPEC (Европейски център за експертиза по публично-частно партньорство)
http://www.eib.org/epec/

InnovFin advisory (Платформа за съвети към проекти за иновации и научно-изследователска дейност)
https://www.fi-compass.eu/

Контакти


Свържете с нас eu.direct_bl@abv.bg:

ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА

Вашето име
Вашия E-mail адрес
Относно
Вашето съобщение
+359 73 885 017

КОНТАКТИ - ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград


2700 Благоевград, ул. " Тодор Александров 23 " ет.6,
тел: ++359 73 885 017, факс: ++359 73 885 018,
e-mail: eu.direct_bl@abv.bg, www.cci-bl.orgТози проект е финансиран от ЕС
© Copyright 2017 - 2019 All Rights Reserved EUROPE DIRECT BLAGOEVGRAD. This website was built by ADMINA BULGARIA Ltd.