Европейски информационен център EUROPE DIRECT            Благоевград

TWEET to EC in Sofia       

ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДНОШКОЛСКИ КЛУБ

Общество на знанието – Европейски перспективи”

 

Идея: Подготовка на учениците за равностойно гражданско участие в живота на обединена Европа; Представяне на европейската тематика като част от всекидневния живот; Дискусии за глобални и регионални проблеми,  правата и отговорностите на гражданите на Европа, основни приоритети на ЕК.

 

Дейности:

 10 лекции, свързани с европейска проблематика:

  1. Десет исторически стъпки на ЕС
  2. Европейски парламент

 

  1. Европа на гражданите
  2. ЕС и глобализацията

 

  1. Учим заедно в Европа
  2. Общият европейски пазар на труда

 

  1. Борба срещу изменението на климата – ролята на ЕС
  2. ЕС и правата на потребителите

 

  1. 10 години обща валута – EURO
  2. ЕС и разширяването – възможности и перспективи

 

 

2/ 6 прожекции с образователна цел. Проблематика: уроци по демокрация, глобализацията, толерантността, свободата на словото, промените в климата, равните права;  Дискусии след филмите;

 

Дейностите се осъществяват в Европейския информационен център Еurope Direct. – Благоевград

 

 

Ръководител: Николай Михайлов Куколев, тел. 0897 943 992

Учител в Национална хуманитарна гимназия „Св. Св. Кири и Методий”

Адрес: 2700 Благоевград, ул. „Цанко Церковски” 2