Анкета „Европейският съюз в огледалото на българското обществено мнение»

Септември, 2008

Изготвяне и провеждане на анкета „Европейският съюз в огледалото на българското обществено мнение” Метод: 700 анкети на граждани над 15 години в 14 общини на Югозападна България. Цел на анкетата: проучване  на обществената информираност относно ЕС, предпочитаните информационни канали и оценка на информацията за ЕС, предоставяна от медиите; проучване на образът на ЕС в българското общество и обществената представа за бъдещата роля на ЕС във всекидневния живот на гражданите.