Библиотекана чисто!

Променете начина си на живот!

Брошура за възможните промени в начина ни на живот с цел успешната борба с изменението на климата.

Променете начина си на живот! (брошура)

Изтеглете оттук

 

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/pdf/clean_up_your_act_bg.pdf

 

 

Източник: http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/resources/publication_bg.htm