Project:  S.M.I.Le Sale Management, Inter-culture, Learning

 Какво беше постигнато като резултат от изпълнените дейности от страна на партньорите?

 

" /> Project:  S.M.I.Le Sale Management, Inter-culture, Learning

 Какво беше постигнато като резултат от изпълнените дейности от страна на партньорите?

 

">

Резултати по проект „Управление на междукултурните продажби, обучение“

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-01-10

Project:  S.M.I.Le Sale Management, Inter-culture, Learning

 Какво беше постигнато като резултат от изпълнените дейности от страна на партньорите?

 


ЛОГИКАТА НА ДЕЙНОСТИТЕ И

СЪЗДАВАНЕТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ ПРОДУКТИ:

 

 • Изследване на съществуващите сходни профили в четирите страни – партньори по проекта според европейските обучителни класификатори;
 • Анализ на резултатите и изводи за нуждата от създаването на новия профил;
 • Определяне на допълнителните компетенции и умения, необходими за оформяне на новият профил „АГЕНТ ПО МЕЖДУКУЛТУРНИ ПРОДАЖБИ“ ;
 • Работа с фокус групите – фирми, студенти, преподаватели и др.
 • Създаване на отворена обучителна платформа; Развлекателно видео с ключови думи – препратка към съответен обучителен модул. STORYTELLING методика;
 • Провеждане на пилотно обучение с минимум 10 български студенти. Интервюта с представители на реалния бизнес
 • Обучение за създаване на развлекателен обучителен филм и създаване на демонстрационно видео от студентите ;
 • Представяне на новият обучителен профил пред целевите групи с постигане на устойчивост на резултатите;

 

Експерт – консултанти по проекта:  Доц. Д-р по Икономика г-жа Елена Ставрова; г-н Николай Куколев – преподавател по История и Свят и личност, магистър по финанси; г-жа Цоня Кръстева -  виден общественик, собственик на фирми, председател на сдружение, бивш зав. връзки с обществеността на ДТ „Никола Вапцаров“, Благоевград и др. 

 

Кратко представяне на Учебната програма! Професионален профил  „Агент  - междукултурни продажби“

        (Professional Profile “Cross Cultural Sales Agent” Training and education curriculum)

Предложения за учебно съдържание и компетенции от страна на партньорите:

 • Управление на бизнес преговори
 • Международен маркетинг - основни и специфични аспекти
 • Междукултурна компетентност - социални аспекти и комуникация
 • Планиране на продажбите

 

Общи компетенции:

- Възможност за привличане на потенциални клиенти

- Внедряване на процеса на продажби с новопридобитите знания и умения

- Продажба на промишлени продукти

- Изготвяне на отчети, анализи и прогнози относно продажбите

Специфични компетенции:

-          Планиране на продажбите на международно ровнище

-          Управление на бизнес преговори (Management)

-          Прогнози за обработка на данни и продажби (Processing)

-          Международен маркетинг - Основни и специфични аспекти

-          Междукултурна компетентност

 

(Professional Profile “Cross Cultural Sales Agent”

Training and education curriculum proposed:

Business negotiation management

International marketing - Basic and specific aspects

Intercultural competence – social aspects and communication

Planning sales actions

General competencies

-        Being able to intercept potential customers

-        Implementation of sales process

-        Selling industry products

-        Preparation of reports, analyzes and forecasts regarding sales

 

Specific competencies

-        Planning sales actions

-        Business negotiation management

-        Data processing and sales projections

-        International marketing - Basic and specific aspects

-        Intercultural competence )

Полезни връзки и контакти:

Търговско – промишлена палата – Благоевград (Chamber of Commerce and Industry – Blagoevgrad),

Ул. Тодор Александров №23, ет.6, 2700 Благоевград

e-mail: palata_bl@abv.bg, koukoleva@hotmail.com

Tel: +359 73 885017

За информация относно обучителната платформа:

https://erudire.it/report/insights/insights.php?modelid=5&contextid=116

 

 Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria