Комисията подновява своя ангажимент за укрепване на основните права в ЕС

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-12-02

Европейската комисия представя нова стратегия за укрепване на прилагането на Хартата на основните права в ЕС.

Основните права не могат да се приемат за даденост. С новата стратегия се потвърждава подновяването на ангажимента да се осигури пълното прилагане на Хартата. От следващата година Комисията ще представя годишен доклад, в който ще се разглежда начинът, по който държавите членки прилагат Хартата в дадена тематична област.


Стратегията допълва Плана за действие за европейската демокрация и доклада относно върховенството на закона– това илюстрира цялостния подход на Комисията за утвърждаване и защита на основните права и ценностите на ЕС. 

Превръщане на Хартата в реалност за всички

Стратегията е съсредоточена върху четири стълба за действия, с които се определя посоката за прилагане на Хартата през следващите 10 години:

  • Ефективно прилагане от страна на държавите членки: Хартата има обвързващ характер за държавите членки, когато те прилагат правото на ЕС. Комисията ще работи в тясно сътрудничество с държавите членки и посредством диалог е готова да им окаже подкрепа за ефективното прилагане на правото на ЕС при пълно спазване на Хартата. Държавите членки се приканват да определят национално звено за връзка по въпросите на Хартата с цел улесняване на координацията и обмена на информация. От 2021 г. нататък Комисията ежегодно ще изготвя доклади относно Хартата, като разглежда по-подробно прилагането ѝ в държавите членки в конкретни области. Докладът за 2021 г. ще е съсредоточен върху основните права в цифровата ера.
  • Оправомощаване на гражданското общество: Комисията ще следи внимателно и ще предприема действия срещу националните мерки, които засягат дейностите на гражданското общество и са в разрез с правото на ЕС. В някои държави членки все още нямат напълно функциониращи национални институции по правата на човека, които са важен елемент от връзката между правителството и гражданското общество. Държавите членки се приканват да създадат такива институции и да гарантират, че те са в състояние да работят при пълна независимост. Комисията също така ще насърчава провеждането на свързано с Хартата обучение за съдии, други практикуващи юристи и правозащитници.
  • Хартата като ориентир за институциите на ЕС: институциите на ЕС трябва да спазват Хартата при всички свои действия. Комисията ще засили вътрешния си капацитет за спазване на Хартата, включително чрез електронно обучение, актуализирани насоки за служителите и планове за обучение. Освен това тя е готова да подпомогне Европейския парламент и Съвета, за да се гарантира, че те прилагат ефективно Хартата в своята работа.
  • Повишаване на осведомеността на хората: неотдавнашно проучване „Евробарометър“ показва, че шестима от всеки десет анкетирани искат да знаят повече за правата си и към кого да се обърнат, ако правата им по Хартата са нарушени. Комисията ще започне информационна кампания относно Хартата и ще използва програмата „Еразъм+“, за да повиши осведомеността сред младите хора. Комисията приканва държавите членки също да разработят свои собствени инициативи за повишаване на осведомеността.

Следващи стъпки

Предвид ключовата роля на държавите членки в изпълнението на тази стратегия, Комисията приканва Съвета да изготви последващи заключения.

През 2025 г. Комисията ще докладва за изпълнението на стратегията.

Контекст

След влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Хартата на основните права на Европейския съюз стана правно обвързваща.

Докладът за основните права от 2020 г. и този от 2019 г. показват, че в държавите членки липсват национални политики за насърчаване на осведомеността за Хартата и нейното прилагане. В заключенията на Агенцията на ЕС за основните права (FRA) се подчертава, че организациите на гражданското общество и националните институции по правата на човека играят ключова роля, за да се гарантира, че Хартата е реална част от живота на хората, но въпреки това тези организации не са достатъчно запознати с Хартата и кога се прилага тя.

Комисията работи с органите на местно, национално и европейско равнище, за да информира хората по-добре за техните основни права и за това къде да потърсят помощ, ако правата им бъдат нарушени. Практическа информация е на разположение на портала за електронно правосъдие.

При изготвянето на тази нова стратегия Комисията извърши проучване „Евробарометър“ относно Хартата и проведе консултации със заинтересованите страни чрез конференция за Хартата през 2019 г. и целеви анкети, анализирани от FRA.

За повече информация:Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria