план за действие в подкрепа на възстановяването и преобразуването на медийния и аудио-визуалния сектор. Тези сектори, особено засегнати от предизвиканата от коронавируса криза, са от съществено значение за демокрацията, културното многообразие и цифровата автономност на Европа.

" /> план за действие в подкрепа на възстановяването и преобразуването на медийния и аудио-визуалния сектор. Тези сектори, особено засегнати от предизвиканата от коронавируса криза, са от съществено значение за демокрацията, културното многообразие и цифровата автономност на Европа.

">

„Цифрово десетилетие“: Комисията стартира план за действие в подкрепа на възстановяването и преобразуването на медийния и аудио-визуалния сектор

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-12-03

Европейската комисия прие план за действие в подкрепа на възстановяването и преобразуването на медийния и аудио-визуалния сектор. Тези сектори, особено засегнати от предизвиканата от коронавируса криза, са от съществено значение за демокрацията, културното многообразие и цифровата автономност на Европа.


Планът за действие е съсредоточен върху три области на дейност и 10 конкретни действия, за да се помогне на медийния сектор да се възстанови от кризата чрез улесняване и разширяване на достъпа до финансиране, да се трансформира чрез стимулиране на инвестициите за осъществяване на двойния цифров и екологичен преход, като същевременно се гарантира бъдещата устойчивост на сектора, и да се предоставят повече възможностина европейските граждани и дружества.

Възстановяване

По силата на механизма за възстановяване и устойчивост във всеки национален план за възстановяване и устойчивост ще бъде предвидено минимално равнище от 20 % от разходите за цифрови технологии. За постигането на тази цел ще се вземат мерки за насърчаване на създаването и разпространението на цифрово съдържание, като например цифровите медии. Освен това планът за действие има за цел:

  • 1) Улесняване на достъпа до подкрепа от ЕС чрез специален инструмент за медийните дружества за намиране на всички съответни възможности за финансиране от ЕС. За тази цел ще се предоставят насоки за това как да се кандидатства за съответната подкрепа от ЕС в контекста на многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г., но също така и чрез национални планове за възстановяване и устойчивост;
  • 2) Насърчаване на инвестициите в аудио-визуалната индустрия чрез нова инициатива MEDIA INVEST, чиято цел е да мобилизира инвестиции в размер на 400 млн. евро в рамките на 7-годишен период;
  • 3) Стартиране на инициатива „NEWS“ за обединяване на действия и подкрепа за сектора на информационните медии. Инициативата включва пилотен инвестиционен проект NEWS с участието на фондации и други частни партньори, достъп до заеми, подкрепяни от гаранцията InvestEU, безвъзмездни средства, както и европейски форум на информационните медии с представители на сектора. Специално внимание ще се обърне на местните медии.

Трансформация

Планът за действие има за цел да подкрепи екологичната и цифровата трансформация на сектора:

  • 4) Стимулиране на европейските пространства за медийни данни за обмен на данни и иновации;
  • 5) Насърчаване на европейска индустриална коалиция за виртуална и разширена реалност, за да се помогне на медиите в ЕС да се възползват от тези многоизмерни технологии, и стартиране на медийна лаборатория за ВР за проекти за нови начини за разказване и взаимодействие;
  • 6) Улесняване на обсъжданията и действията за постигане на неутралност по отношение на климата от страна на индустрията до 2050 г.

Създаване и предоставяне на възможности

И накрая, гражданите и предприятията са в центъра на усилията, очертани в плана за действие, за да се създадат и предоставят повече възможности за европейските граждани. Тези действия включват:

  • 7) Започване на диалог с аудио-визуалната индустрия за подобряване на достъпа до и наличността на аудио-визуално съдържание в целия ЕС, за да се помогне на индустрията да се разрасне и да достигне до нови аудитории, а потребителите да се възползват от голямо разнообразие от съдържание;
  • 8) Насърчаване на европейските медийни таланти, включително чрез насърчаване на многообразието пред и зад камерата, както и чрез издирване и подкрепа за новосъздадените медии;
  • 9) Предоставяне на повече възможности на гражданите, включително чрез засилване на медийната грамотност и подкрепа за създаването на независимо алтернативно обединяване на новини;
  • 10) Засилване на сътрудничеството между регулаторните органи в рамките на Групата на европейските регулатори за аудио-визуални медийни услуги (ERGA), за да се гарантира правилното функциониране на медийния пазар на ЕС.

Планът за действие в областта на медиите и аудио-визуалните услуги върви ръка за ръка с европейския план за действие за демокрация, който има за цел укрепване на свободата и плурализма на медиите в цяла Европа, с акцент върху защитата на журналистите. Настоящият план за действие е също така в пълно съответствие с предстоящите предложения на Комисията относно законодателния акт за цифровите услуги и законодателния акт за цифровите пазари, които ще имат за цел модернизирането на правната рамка, приложима за цифровите услуги в ЕС.

Ето какво заявиха членовете на колегиума на ЕК:

По този повод изпълнителният заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“ Маргрете Вестегер заяви: Ние сме решени да помогнем на медийния сектор да преодолее настоящите проблеми и предизвикателства, породени от кризата, и да се възползва в пълна степен от възможностите, предлагани от цифровата трансформация, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Заместник-председателят по въпросите на ценностите и прозрачността Вера Йоурова посочи: Медиите са не само икономически сектор, но и стълб на нашата демокрация. Ето защо този план е толкова важен. Той се основава на най-големите ни активи — многообразието и таланта на Европа, и е в основата на защитата на свободата на изразяване на мнение и творческата свобода. Разчитаме на държавите членки да дадат своя принос и да използват инструментите, с които разполагат, за да подкрепят сектора, като същевременно напълно зачитат неговата независимост и медийния плурализъм.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон добави: Медийната и аудио-визуалната индустрия са сериозно засегнати от кризата, през която преминаваме. Спешно трябва да се действа сега. Този план за индустрията ще бъде нашата пътна карта за възстановяване, трансформация и укрепване на устойчивостта на медиите. Той ще даде на сектора средствата да допринесе и да се възползва от цифровия и екологичния преход.

Следващи стъпки

Тъй като времето е от съществено значение за медийния сектор на ЕС, повечето от действията, очертани в плана за действие, ще започнат още през първите месеци на 2021 г. Ще бъдат проведени консултации със заинтересованите страни за най-добро изпълнение на действията на място.

Контекст

Дългогодишните проблеми, особено разпокъсаността на пазара, отслабиха европейския аудио-визуален и медиен сектор в сравнение с неговите световни конкуренти. Тези слабости бяха изострени от породената от коронавируса криза, довела до намаляващи приходи от реклама, срив на кината (като загубите се оценяват на 100 000 EUR на екран на месец по време на ограничителните мерки) и застой при новите продукции. Тази ситуация, в момент, когато онлайн платформите извън ЕС придобиват големи пазарни дялове, може да застраши стратегическата автономност на медийния и аудио-визуалния сектор на ЕС. Що се отнася до информационните медии, намаляването на приходите (приходите от реклама са намалели с между 30 % и 80 %) и онлайн дезинформацията, съчетана с появата на райони, лишени от достъп до новини, в някои части на Европа, са особено тревожни. Като цяло в сектора се наблюдава и ограничено навлизане на цифровите технологии.

Комисията предложи редица мерки в подкрепа на икономиката по време на кризата и призова държавите членки да се възползват максимално от тях, за да подкрепят медийния сектор. Бързо беше въведена и разширена временна рамка за държавната помощ и беше предоставено допълнително финансиране за сближаване чрез REACT-EU, като секторът на културата беше признат за приоритет. Временната подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при извънредна ситуация (SURE) също е важен инструмент, с който държавите членки разполагат за борба с отрицателните икономически и социални последици от пандемията от коронавирус.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1872

Успоредно с това Комисията адаптира съществуващите инструменти, например съществуващия гаранционен механизъм за МСП в секторите на културата и творчеството, включващ и медиите, за да се даде възможност за по-голяма гъвкавост при погасяването на заемите и да се улесни кредитирането чрез предоставяне на повече гаранции на финансовите институции.

За повече информация:Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria