ЕК насърчава капиталовите пазари в Европа

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-09-24

Европейската комисия публикува нов амбициозен план за действие за насърчаване на Съюза на капиталовите пазари (СКП) в Европейския съюз през идните години. Главният приоритет на ЕС днес е да осигури възстановяването на Европа от единствената по рода си икономическа криза, причинена от коронавируса. Развитието на капиталовите пазари на ЕС и осигуряването на достъп до пазарно финансиране ще бъдат решаващи за постигането на тази цел.


Наличието на големи и интегрирани капиталови пазари ще улесни възстановяването на ЕС, като предостави на дружествата, и в частност на малките и средните предприятия, достъп до източници на финансиране, а на европейските вложители — увереност да инвестират в своето бъдеще. Жизнеспособните капиталови пазари ще благоприятстват също така екологичния и цифровия преход в Европа, както и изграждането на по-приобщаваща и устойчива икономика. Съюзът на капиталовите пазари също така е от възлово значение за засилване на международната роля на еврото.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: Кризата, породена от коронавируса, направи работата ни по изграждането на Съюза на капиталовите пазари неотложна. Степента на икономическото ни възстановяване ще зависи изключително много от това доколко добре функционират капиталовите ни пазари и дали хората и дружествата имат достъп до инвестиционните възможности и пазарното финансиране, от които се нуждаят. Трябва да генерираме огромни инвестиции, за да направим икономиката на ЕС по-устойчива, основана в по-голяма степен на цифровите технологии, по-приобщаваща и по-адаптивна. Представеният днес план за действие е насочен пряко към отстраняването на някои от оставащите пречки пред единния пазар на капитали.

Планът за действие има три главни цели:

  • гарантиране, че възстановяването на ЕС е екологосъобразно, основано на цифровите технологии, приобщаващо и устойчиво посредством осигуряване на по-достъпно финансиране за европейските дружества, и по-специално за МСП;
  • превръщане на ЕС в още по-безопасно място за спестяванията и дългосрочните инвестиции на вложителите;
  • интегриране на националните капиталови пазари в истински единен европейски пазар на капитали.

За да постигне това, днес Комисията представя шестнадесет целеви мерки за осъществяване на реален напредък към изграждането на СКП. Някои от мерките, които ЕС ще предприеме, включват:

  • създаване на единна точка за достъп на инвеститорите до дружествени данни;
  • насърчаване на застрахователите и банките да инвестират повече в дружества от ЕС;
  • засилване на защитата на инвестициите с цел стимулиране на повече трансгранични инвестиции в ЕС;
  • по-лесно наблюдение на адекватността на пенсиите в цяла Европа;
  • хармонизиране или сближаване на правилата относно несъстоятелността;
  • умножаване на усилията за постигане на напредък в сближаването на надзорните практики и последователност при прилагането на единната нормативна уредба за финансовите пазари в ЕС.

За повече информация: https://ec.europa.eu/bulgaria/news/capital-markets-union-new-action-plan_bgКъм всички новиниTWEET to @ECinBulgaria