EK стартира инициативата „Подкрепа за младежката заетост: мост към работните места за следващото поколение“

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-07-01

Европейската комисия предприема действия, за да предостави на младите хора всички възможности да разгърнат пълния си потенциал за изграждане на бъдещето на ЕС и да са успешни в условията на зеления и цифровия преход. Пандемията от коронавирус открои още повече трудностите, които младите хора често срещат при навлизането си на пазара на труда. Трябва да действаме бързо. Сега е моментът да насочим вниманието си към следващото поколение.


Комисията използва тази възможност, за да заложи зеления и цифровия преход дълбоко в ДНК на политиките на ЕС за младежта и заетостта. Чрез инструмента NexGenerationEU и бъдещия бюджет на ЕС Комисията вече предложи значителни възможности за финансиране от ЕС за младежката заетост. Сега е ред на държавите членки да отредят приоритет на тези инвестиции. Най-малко 22 милиарда евро следва да бъдат изразходвани за подкрепа на младежката заетост.

основата на пакета от мерки за подкрепа на младежката заетост стоят четири елемента, които заедно осигуряват мост към работните места за следващото поколение:

  • ЕС създаде гаранцията за младежта през 2013 г. и оттогава помогна на около 24 милиона млади хора да навлязат на пазара на труда. С предложението на Комисията за препоръка на Съвета „Мост към работни места“ се укрепва гаранцията за младежта и се активизират действията за достигане до уязвимите млади хора в целия ЕС, като сега мерките ще са насочени към лицата на възраст 15—29 години. Съгласно препоръката се запазва ангажиментът всеки регистриран за гаранцията за младежта да получи в рамките на четири месеца предложение за работа, образование, чиракуване или обучение. Инициативата „Мост към работни места“ ще е по-приобщаваща с цел избягване на всякакви форми на дискриминация, с по-широка насоченост към по-уязвимите групи, например млади хора от расови и етнически малцинства, млади хора с увреждания или млади хора, които живеят в селски, отдалечени или необлагодетелствани градски райони. Чрез нея ще се вземат под внимание нуждите на предприятията, като се осигуряват необходимите умения — по-специално уменията, нужни за зеления и цифровия преход — както и кратки подготвителни обучения; ще се осигуряват също така съобразени с нуждите съвети, напътствия и наставничество.
  • Предложението на Комисията за препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение има за цел да модернизира системите, да ги направи по-привлекателни и гъвкави и да ги пригоди към цифровата и зелената икономика. По-гъвкавото и ориентирано към учащите професионално образование и обучение ще подготви младите хора за първото им работно място и ще предостави на повече възрастни възможности да развиват или променят своята кариера. То ще помогне на доставчиците на професионално образование и обучение да се превърнат в центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение, като същевременно се подкрепят многообразието и приобщаването.
  • Новият стимул за чиракуването ще бъде от полза както за работодателите, така и за младите хора, като ще осигури квалифицирана работна ръка за широк кръг от сектори. Европейският алианс за професионална подготовка предостави над 900 000 възможности за чиракуване. Обновеният алианс ще насърчава националните коалиции, ще подкрепя МСП и ще засили участието на социалните партньори — профсъюзите и организациите на работодателите. Целта е да се запазят предложенията за чиракуване сега, тъй като чираците, които обучаваме в момента, след няколко години ще бъдат висококвалифицирани работници.
  • Допълнителните мерки в подкрепа на младежката заетост включват стимули за заетост и за започване на стопанска дейност в средносрочен план, както и изграждане на капацитет, мрежи на млади предприемачи и междуфирмени центрове за обучение в средносрочен план.

Повече подробности за всяка от тези мерки можете да намерите в придружаващия документ с въпроси и отговори.

Комисията призовава държавите членки да засилят подкрепата за младежка заетост, като използват наличното значително финансиране в рамките на NextGenerationEU и бъдещия бюджет на ЕС. Например ЕС може да помогне за финансиране на:

  • Безвъзмездни средства за започване на дейност и заеми за млади предприемачи, схеми за наставничество и бизнес инкубатори
  • Премии за МСП за наемане на чирак
  • Обучения за придобиване на нови умения, необходими на пазара на труда
  • Изграждане на капацитет на публичните служби по заетостта
  • Обучение по управление на професионалното развитие във формалното образование
  • Инвестиции в цифрова инфраструктура и технология за обучение

Допълнителна информация: https://ec.europa.eu/bulgaria/news/ec-launches-youth-employment-support-a-bridge-to-jobs-for-the-next-generation_bgКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria