Стратегия на ЕС за Съюза на сигурност: свързване на точките в нова екосистема на сигурността

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-07-24

Европейската комисия приема днес нова стратегия на ЕС за Съюза на сигурност за периода 2020—2025 г., с акцент върху приоритетните области, в които ЕС може да даде своя принос, за да окаже подкрепа на държавите членки за повишаване на сигурността за всички, които живеят в Европа.


В стратегията се определят инструментите и мерките, които трябва да бъдат разработени през следващите 5 години, за да се гарантира сигурност в нашата физическа и цифрова среда, в области като борбата с тероризма и организираната престъпност, предотвратяването и разкриването на хибридните заплахи и повишаването на устойчивостта на критичната ни инфраструктура и насърчаването на киберсигурността и засилването на научните изследвания и иновациите.

стратегията се определят 4 стратегически приоритета за действия на равнището на ЕС:

1. Среда на сигурност, която е подготвена за бъдещето

Хората разчитат на ключови инфраструктури, онлайн и офлайн, за да пътуват, работят или да се възползват от основни обществени услуги, а атаките срещу такива инфраструктури могат да причинят огромни функционални смущения. Готовността и устойчивостта са от ключово значение за бързото възстановяване. Комисията ще предложи нови правила на ЕС във връзка със защитата и устойчивостта на критичната инфраструктура, била тя физическа, или цифрова.

Неотдавнашните терористични нападения бяха съсредоточени върху обществени пространства, включително места за богослужение и транспортни центрове, поради тяхната откритост и достъпност. Комисията ще насърчава засилено публично-частно сътрудничество в тази област, за да гарантира по-добра физическа защита на обществените места, както и подходящи системи за откриване.

Кибератаките стават все по-чести и усъвършенствани. До края на годината Комисията би трябвало да приключи прегледа на Директивата за мрежите и информационните системи (която е основното европейско законодателство в областта на киберсигурността) и да очертае стратегическите приоритети в областта на киберсигурността, за да гарантира, че ЕС може да предвижда и да дава отговор на променящите се заплахи.

Наред с това Комисията установи, че е необходимо и създаване на съвместно киберзвено като платформа за структурирано и координирано сътрудничество.

На последно място, ЕС следва да продължи да изгражда и поддържа солидни международни партньорства с оглед по-нататъшно предотвратяване, възпиране и реагиране на кибератаки, както и за популяризиране на стандартите на ЕС с цел повишаване на киберсигурността на страните партньори.

2. Справяне с променящите се заплахи 

Престъпниците се възползват все по-често от технологичното развитие, за да постигнат целите си, като малуерът и кражбата на данни са все по-често срещано явление. Комисията ще гарантира, че съществуващите правила на ЕС срещу киберпрестъпността са подходящи и се прилагат правилно и ще проучи мерките срещу кражбата на самоличност.

Комисията ще обмисли мерки за увеличаване на капацитета за правоприлагане при цифровите разследвания, като ще гарантира, че работещите по тях разполагат с подходящи инструменти, техники и умения. Сред мерките ще бъдат използването на изкуствен интелект, големи информационни масиви и високопроизводителни изчислителни технологии в областта на политиката на сигурност.

За справяне с основните заплахи за гражданите, като тероризъм, екстремизъм или сексуално насилие над деца, са необходими конкретни действия, които да се осъществяват съгласно рамка, гарантираща зачитането на основните права. Днес Комисията предлага стратегия за по-ефективна борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет.

Борбата с хибридните заплахи, които имат за цел да отслабят социалното сближаване и да подкопаят доверието в институциите, както и повишаването на устойчивостта на ЕС, са важен елемент от стратегията за Съюза на сигурност. Ключовите мерки включват подход на ЕС към борбата с хибридните заплахи — от ранно откриване, анализ, осведоменост, изграждане на устойчивост и предотвратяване до реакцията при кризи и управление на последиците — като съображенията във връзка с хибридните заплахи ще бъдат отразявани при по-широкото изготвяне на политики. Комисията и върховният представител ще продължат да работят съвместно в тази насока в тясно сътрудничество със стратегическите партньори, и по-специално НАТО и Г-7.

3.Защита на европейците от тероризма и организираната престъпност

Борбата с тероризма започва с противодействие на поляризацията на обществото, дискриминацията и другите фактори, които могат да засилят уязвимостта на хората спрямо радикалната пропаганда. Работата във връзка с борбата с радикализацията ще бъде съсредоточена върху ранното откриване, изграждането на устойчивост и деангажирането, както и върху реабилитацията и реинтеграцията в обществото. Наред с борбата с първопричините, от основно значение ще бъде провеждането на ефективно наказателно преследване на терористите, включително на чуждестранните бойци терористи, като за тази цел са предприети действия за засилване на законодателството, отнасящо се до граничната сигурност, и за по-добро използване на съществуващите бази данни. Сътрудничеството с държави извън ЕС и с международни организации също ще бъде от ключово значение в борбата с тероризма, например, за да се прекъснат всички източници на финансиране на тероризма. 

Организираната престъпност води до огромни разходи както за жертвите, така и за икономиката, като размерът на загубите се оценява ежегодно на 218—282 милиарда евро. Сред ключовите мерки е Програма за борба с организираната престъпност, включително трафика на хора за следващата година.Повече от една трета от организираните престъпни групи, действащи в ЕС, участват в трафик на незаконни наркотични вещества. Комисията предлага днес нова Програма за наркотичните вещества на ЕС с цел да се засилят усилията за намаляване на търсенето и предлагането на наркотици и да се укрепи сътрудничеството с външните партньори.

Организираните престъпни групи и терористите са основни участници и в търговията с незаконни огнестрелни оръжия. Комисията представя днес нов План за действие на ЕС за борба с трафика на огнестрелни оръжия. За да гарантира, че престъпността не си струва, Комисията ще преразгледа действащата рамка за конфискуване на активи от престъпна дейност.

Престъпните организации третират мигрантите и лицата, нуждаещи се от международна закрила, като стока. Скоро Комисията ще представи нов План за действие на ЕС срещу контрабандата на мигранти, който поставя акцент върху борбата с престъпните мрежи, засилването на сътрудничеството и подкрепата за работата на правоприлагащите органи.

4.Силна европейска екосистема на сигурността

Правителствата, правоприлагащите органи, предприятията, социалните организации и хората, живеещи в Европа, носят обща отговорност за повишаване на сигурността.

ЕС ще спомогне за насърчаване на сътрудничеството и споделянето на информация с цел борба с престъпността и осигуряване на справедливост. Ключовите мерки включват укрепване на мандата на Европол и по-нататъшно развитие на Евроюст, за да се изгради по-солидна връзка между съдебните и правоприлагащите органи. Работата с партньорите извън ЕС също е от решаващо значение за осигуряването на информация и доказателства. Сътрудничеството с Интерпол също ще бъде засилено.

Научните изследвания и иновациите са мощни инструменти за противодействие на заплахите и за предвиждане на рисковете и възможностите. Като част от прегледа на мандата на Европол Комисията ще разгледа възможностите за създаване на Европейски център за иновации в областта на вътрешната сигурност.

Уменията и повишената осведоменост могат да бъдат от полза както за правоприлагащите органи, така и за гражданите. Дори елементарното познаване на заплахите за сигурността и начините за борба с тях може да окаже реално въздействие върху устойчивостта на обществото. Осъзнаването на рисковете от киберпрестъпността и наличието на базисни умения за самозащита от нея могат да се съчетаят със защитата за противодействие на кибератаките, осигурявана от доставчиците на услуги. Европейската програма за умения, приета на 1 юли 2020 г., подкрепя изграждането на умения през целия живот, включително в областта на сигурността.

За допълнителна информация: https://ec.europa.eu/bulgaria/news/eu-security-unioun-strategy_bgКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria