второ изменение за разширяване на обхвата на Временната рамка за държавната помощ, приета на 19 март 2020 г., за да даде възможност на държавите членки да подкрепят икономиката в контекста на разпространението на коронавируса. Първото изменение бе прието на 3 април 2020 г.

" /> второ изменение за разширяване на обхвата на Временната рамка за държавната помощ, приета на 19 март 2020 г., за да даде възможност на държавите членки да подкрепят икономиката в контекста на разпространението на коронавируса. Първото изменение бе прието на 3 април 2020 г.

">

Държавна помощ: EK разширява обхвата на Временната рамка, като включва мерки за рекапитализацията и за подчинен дълг, за да подкрепи допълнително икономиката в контекста на разпространението на коронавируса

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-05-08

Европейската комисия прие второ изменение за разширяване на обхвата на Временната рамка за държавната помощ, приета на 19 март 2020 г., за да даде възможност на държавите членки да подкрепят икономиката в контекста на разпространението на коронавируса. Първото изменение бе прието на 3 април 2020 г.


Въз основа на тези хоризонтални правила и в тясно сътрудничество с държавите членки досега Комисията е одобрила държавна помощ в размер на около 1,9 трилиона евро за икономиката на ЕС, за да осигури спешно необходимата ликвидност за предприятията, да се спасят работни места, да се позволи научноизследователска и развойна дейност и да се гарантират доставките на продукти за борба с разпространението на коронавируса. Това второ изменение допълва видовете мерки, които вече са обхванати от Временната рамка, и съществуващите правила за държавна помощ, като с него се определят критерии, въз основа на които държавите членки могат да предоставят рекапитализация и подчинен дълг на предприятия в нужда, като същевременно се защитават еднаквите условия на конкуренция в ЕС.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с държавите членки, за да гарантираме, че европейските предприятия имат достъп до спешно необходимата им ликвидност. Сега нашите правила позволяват такава подкрепа и чрез подчинен дълг. С развитието на кризата много предприятия ще се нуждаят също от капитал, за да оцелеят. Ако държавите членки решат да се намесят, ще приложим днешните правила, за да гарантираме, че данъкоплатците получават достатъчно възнаграждение и че подкрепата им е придружена от условия, включително забрана за изплащане на дивиденти, на премии, както и допълнителни мерки за ограничаване на нарушаването на конкуренцията. А за да се осигури публична прозрачност, големите предприятия трябва също така да докладват за използването на получените помощи и за това как спазват отговорностите си, свързани със зеления и цифровия преход. Защото трябва да отстояваме европейските ценности и необходимостта от равни условия, за да можем да се възстановим бързо от тази криза. 

Ето защо е необходимо много повече от контрол върху държавните помощи. Необходим е европейски план за възстановяване, който да е екологосъобразен и насочен към цифровите технологии и да е от полза за всички европейски потребители. В интерес на цяла Европа е да се гарантира, че настоящата световна симетрична криза не се трансформира в асиметрично сътресение в ущърб на държавите членки с по-малка възможност да подпомагат икономиката си и на конкурентоспособността на ЕС като цяло.

Помощ за рекапитализация на предприятията

Извънредните мерки, които държавите членки трябваше да предприемат, за да се справят с разпространението на коронавируса, засегнаха способността на много европейски предприятия да произвеждат стоки или услуги за доставки, което причини загуби, водещи до намаляване на собствения им капитал и на способността им да вземат заеми на пазарите. Ето защо със сегашното второ изменение се разширява обхватът на Временната рамка, за да се даде възможност за целенасочена публична намеса под формата на помощ за рекапитализация за тези нефинансови предприятия в нужда, за да се намали рискът за икономиката на ЕС като цяло.

Същевременно Временна рамка съдържа редица предпазни мерки, за да се избегне неоправданото нарушаване на конкуренцията на единния пазар. Освен това държавите членки са свободни да изготвят национални мерки в съответствие с допълнителни цели на политиката, като например допълнителното стимулиране на екологичната и цифровата трансформация на икономиките си или предотвратяването на измами, укриването на данъци или агресивното избягване на данъци.

  1. Условия за необходимост, уместност и размер на намесата: Помощ за рекапитализация следва да се предоставя само ако няма друго подходящо решение. Освен това намесата трябва да е в общ интерес, например за да се избегнат социални трудности и неефективност на пазара поради значителна загуба на работни места, излизане от пазара на новаторско предприятие или на предприятие със системно значение или риск от прекъсване на важна услуга. На последно място, помощта трябва да бъде ограничена до това да позволи жизнеспособността на предприятието и не трябва да надхвърля възстановяването на капиталовата структура на бенефициера до състоянието отпреди разпространението на коронавируса.
  2. Условия за навлизане на държавата в капитала на предприятията и възнаграждение: Държавата трябва да получи достатъчно възнаграждение за рисковете, които поема чрез помощта за рекапитализация. Освен това механизмът за възнаграждение трябва да стимулира бенефициерите и/или техните собственици да изкупуват обратно придобитите от държавата акции чрез държавна помощ, за да се гарантира временният характер на държавната намеса.
  3. Условия за излизане на държавата от капитала на съответните предприятия: От бенефициерите и държавите членки се изисква да разработят стратегия за излизане на държавата, по-специално по отношение на големите предприятия, които са получили от държавата значителна помощ за рекапитализация. Ако шест години след отпускането на помощта за рекапитализация за предприятия, регистрирани на фондовата борса, или до седем години за други предприятия, напускането на държавата е под съмнение, на Комисията трябва да се изпрати уведомление за план за преструктуриране на бенефициера.
  4. Условията относно управлението: До пълното излизане на държавата от капитала на бенефициерите се забранява да изплащат дивиденти и да изкупуват обратно акции. Освен това, докато не се изкупи обратно поне 75 % от рекапитализацията, се прилага стриктно ограничение на заплащането на ръководството на предприятията, включително забрана за изплащане на бонуси. С тези условия също така се цели да се стимулират бенефициерите и техните собственици да изкупуват обратно акциите, притежавани от държавата, веднага щом икономическата ситуация го позволява.
  5. Забрана на кръстосано субсидиране и придобиване: За да се гарантира, че бенефициерите не се ползват неправомерно от помощта за рекапитализация от държавата в ущърб на лоялната конкуренция на единния пазар, те не могат да използват помощта, за да подпомагат икономическите дейности на интегрирани предприятия, които са били в икономическо затруднение преди 31 декември 2019 г. Освен това, докато не се изкупи обратно поне 75 % от рекапитализацията, бенефициерите, различни от малките и средните предприятия (МСП), не могат да придобиват дял в размер на повече от 10 % от конкурентите си или другите оператори със същия вид дейност, включително в дейностите нагоре и надолу по веригата.

Съгласно това изменение държавите членки могат да уведомяват за схеми за рекапитализация или за мерки за индивидуална помощ. При одобряване на схема Комисията ще изисква отделно уведомление за помощ за предприятие, което надхвърля определения за индивидуална оценка праг от 250 милиона евро. Предприятията, които вече са били в затруднение към 31 декември 2019 г., не отговарят на условията за получаване на помощ по Временната рамка.

Публична прозрачност и докладване: Ако помощта за рекапитализация се предоставя на бенефициери като част от схеми, държавите членки трябва да публикуват подробности относно самоличността на получилите помощ дружества и съответната сума в срок от три месеца след рекапитализацията. Освен това бенефициерите, различни от МСП, трябва да публикуват информация относно използването на получената помощ, включително относно начина, по който използването на получената помощ подкрепя дейностите на дружеството в съответствие със задълженията на ЕС и националните задължения, свързани със зелената и цифровата трансформация.

Комисията приема, че през идната фаза на възстановяване предприятията вероятно ще се нуждаят от допълнителни широкомащабни частни и публични инвестиции, за да посрещнат предизвикателствата и да се възползват от възможностите на двойния зелен и цифров преход. В този контекст Комисията отбелязва, че настоящото изменение на Временната рамка по-скоро допълва, а не заменя съществуващите възможности за държавите членки да предоставят подкрепа по правилата на ЕС за държавните помощи. Освен това, както вече беше обявено в съобщението на Комисията от 14 януари 2020 г., съответните правила за държавна помощ, по-специално Насоките за държавна помощ в областта на околната среда и енергетиката ще бъдат преразгледани до 2021 г. с оглед на целите на политиката, определени в Европейския зелен пакт, и ще подкрепят икономически ефективен и социално приобщаващ преход към неутралност по отношение на климата до 2050 г. Това ще допринесе за изготвянето на стратегия за възстановяване на европейската икономика, която да вземе предвид двойния зелен и цифров преход в съответствие с целите на ЕС и с националните цели.

Помощ за предприятията под формата на подчинен дълг

С днешното изменение на Временната рамка се въвежда и възможността държавите членки да подкрепят предприятията, изправени пред финансови затруднения поради разпространението на коронавируса, като предоставят на предприятията подчинен дълг при благоприятни условия. Това се отнася до дългови инструменти, които са подчинени на кредитори по обикновени първостепенни дългове, в случай на производство по несъстоятелност, и допълва набора от инструменти, с които разполагат държавите членки съгласно съществуващата Временна рамка, включително за предоставяне на първостепенни дългове на нуждаещи се предприятия.

Подчиненият дълг не може да бъде преобразуван в собствен капитал, докато дружеството е действащо предприятие и държавата поема по-малък риск. Тъй като обаче този дълг увеличава способността на дружествата да поемат първостепенен дълг по начин, сходен на капиталова подкрепа, помощта под формата на подчинен дълг включва по-високо възнаграждение и допълнително ограничение на сумата в сравнение с първостепенния дълг съгласно Временната рамка. Ако държавите членки желаят да предоставят подчинен дълг за суми, надвишаващи праговете, ще се прилагат всички посочени по-горе условия за рекапитализация.

Следващи стъпки

Така изменената Временна рамка ще бъде в сила до края на декември 2020 г. Тъй като проблеми с платежоспособността могат да възникнат едва на по-късен етап от развитието на тази криза, Комисията удължи този период на прилагане само за мерките за рекапитализация до края на юни 2021 г. С цел гарантиране на правна сигурност Комисията ще прецени преди тези дати дали е нужно действието на Рамката да бъде удължено.

На последно място, Комисията непрекъснато прави преглед на необходимостта от допълнителни мерки, позволяващи на държавите членки да подпомагат икономиката си в тези трудни времена и да се помогне на предприятията да се възстановят бързо след кризата, включително чрез допълнително изменение на Временната рамка. В този контекст Комисията също така анализира съществуващите правила за държавните помощи, за да провери съответствието им с принципите, утвърдени във Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашното разпространение на коронавируса.

Контекст

На 19 март Комисията прие нова Временна рамка за държавната помощ в подкрепа на икономиката в условията на епидемичния взрив от коронавируса, основана на член 107, параграф 3, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз. Временната рамка беше изменена за първи път на 3 април 2020 г. Временната рамка отчита факта, че цялата икономика на ЕС изпитва сериозни затруднения. Тя дава възможност на държавите членки да използват цялата гъвкавост, предвидена в правилата за държавната помощ, за да подпомогнат икономиката, като същевременно се ограничат отрицателните последици за равните условия на конкуренция в рамките на единния пазар.

Временната рамка помага за това подкрепата да бъде насочена към икономиката, като същевременно ограничава отрицателните последици за равните условия на конкуренция в рамките на единния пазар. Изменението на обхвата на Временната рамка, за да бъде включена помощ под формата на рекапитализации, допълва възможността държавите членки да закупуват съществуващи дялове от дружества на пазарна цена или при равни условия (pari passu) с частните акционери, което по принцип не попада в обхвата на контрола на ЕС върху държавната помощ. Това може да е от голямо значение при риск от враждебно придобиване на стратегически дружества от чуждестранни купувачи. Това допълва инструментите, с които държавите членки разполагат, както е посочено в Насоките на Комисията, за да се гарантира стабилен подход на равнище ЕС по отношение на скрининга на чуждестранните инвестиции във време на криза на общественото здраве и свързаната с това икономическа уязвимост.

На 13 март 2020 г. Комисията прие съобщение, озаглавено „Координирани икономически мерки в отговор на пандемията от COVID-19“, в което са описани тези възможности. Така например държавите членки могат да въведат общоприложими промени в полза на предприятията (напр. отложено плащане на данъци или субсидиране на работа при непълно работно време във всички сектори), които не попадат в обхвата на правилата за държавната помощ. Те могат също така да компенсират предприятията за щети вследствие на пандемичното разпространение на коронавируса и пряко свързани с него. Това може да бъде полезно за подпомагане на особено тежко засегнатите сектори, като транспорта, туризма, хотелиерството и ресторантьорството, както и търговията на дребно.

Източник: ЕККъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria