EK пуска в действие платформата „Готови за бъдещето“ и кани експертите да се присъединят към нея

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-05-11

Европейската комисия пусна в действие платформата „Готови за бъдещето“ — експертна група на високо равнище, която ще помага на Комисията да опрости съществуващото законодателство на ЕС и да намали административната тежест за гражданите и предприятията.


Тя също така ще допринесе да се осигури законодателство на ЕС, което продължава да бъде ориентирано към бъдещето, предвид на необходимостта от справяне с нови предизвикателства, като например цифровизацията. 

Марош Шефчович, заместник-председател, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи, заяви: „След пандемията от COVID-19 имаме много голяма нужда от опростяване и намаляване на тежестта, особено за МСП. Трябва да проучим начина, по който цифровизацията може да спомогне за постигането им, като същевременно направим така, че законодателството ни да остане далновидно и пригодно да се справя с новите предизвикателства.“

Платформата „Готови за бъдещето“, състояща се от правителствена група и група на заинтересованите страни, обединява представители на държавите членки на национално, регионално и местно равнище, Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет и групи от заинтересовани страни с практически опит в различни области на политиката.

След като започне да функционира, широката общественост и заинтересованите страни ще могат да допринасят за работата на платформата по опростяване и намаляване на тежестта. Освен това гражданите и заинтересованите страни могат също така да споделят вижданията си относно съществуващото законодателство, както и да правят предложенията за нови политики на ЕС чрез портала „Споделете мнението си“. 

Покана за представяне на кандидатури за подбор на експерти

Днес Комисията публикува също така покана за представяне на кандидатури за подбор на експерти за групата на заинтересованите страни на платформата „Готови за бъдещето“. Нейните членове, подбрани чрез тази покана, следва да имат експертен опит на високо равнище при прилагането на правото на ЕС и да могат да представляват общите интереси на различни организации на заинтересованите страни в своята област. Те ще представляват предприятията, по-специално малките и средните предприятия, социалните партньори и организациите на гражданското общество, които имат пряк опит в прилагането на законодателството на Съюза.

Кандидатури могат да се подават до 19 юни 2020 г. Тук можете да намерите необходимите документи. 

Контекст 

Комисията се ангажира да опрости законодателството на ЕС и да намали ненужните разходи като част от Програмата си за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT). Важно е да се направи всичко за това законодателството на ЕС и неговите цели да продължат да бъдат актуални, предвид на новите тенденции и предизвикателства, като например цифровизацията. Законодателството на ЕС следва бъде максимално полезно за гражданите и предприятията, по-специално за малките и средните предприятия. 

Платформата „Готови за бъдещето“ е наследник на платформата REFIT и надгражда върху придобития от нея опит. От 2015 г. до 2019 г. платформата REFIT подпомагаше процеса на опростяване на законодателството на ЕС и намаляване на регулаторната тежест с цел това да бъде от полза за гражданското общество, бизнеса и публичните органи. След вземането предвид на предложенията, направени от гражданите и заинтересованите страни, към Комисията бяха отправени препоръки. 

За повече информация: https://ec.europa.eu/bulgaria/news/ec-launches-fit-for-the-future-platform_bgКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria