Съвета през юни 2018 г. И двете държави са постигнали допълнителни видими и трайни резултати и поради това препоръката на Комисията за започване на преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония остава в сила.

" /> Съвета през юни 2018 г. И двете държави са постигнали допълнителни видими и трайни резултати и поради това препоръката на Комисията за започване на преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония остава в сила.

">

Доклади на Комисията за напредъка, постигнат от Албания и Северна Македония

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-03-02

Днес Комисията представи актуална информация за напредъка, постигнат от Албания и Северна Македония при по-нататъшните реформи, свързани с върховенството на закона, по-специално в областите, определени от Съвета през юни 2018 г. И двете държави са постигнали допълнителни видими и трайни резултати и поради това препоръката на Комисията за започване на преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония остава в сила.


2020 г. — работа по подход, съчетаващ три направления

Западните Балкани са приоритет за Комисията, която през 2020 г. следва подход, съчетаващ три направления. На 5 февруари Комисията представи своето предложение за постигане на напредък в процеса на присъединяване към ЕС, като го направи по-надежден, по-динамичен и по-предвидим и придаде по-голямо значение на политическата насоченост. Успоредно с това Комисията твърдо отстоява своите препоръки за започване на преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония, доколкото и двете държави продължават усилията си за осъществяване на реформите. На трето място, като част от подготовката за срещата на върха между ЕС и Западните Балкани, която ще се проведе на 6 и 7 май в Загреб, Комисията ще представи план за икономическо развитие и инвестиции за региона.

В представената днес актуализирана информация Комисията фактически и обективно описва напредъка на двете държави от юни 2018 г. до момента в областите, изтъкнати от Съвета.

В случая с Албания в актуализираната информация се очертава напредъкът в изпълнението на съдебната реформа и в процеса на проверка на съдиите и прокурорите, по отношение на постигнатите резултати в борбата с корупцията и организираната престъпност, включително по отношение на отглеждането на канабис и трафика на твърди наркотици. В нея се обръща внимание и на други важни въпроси, като например споразумението относно бъдещите действия по отношение на избирателната реформа и усилията за справяне с неоснователните молби за предоставяне на убежище.

В случая със Северна Македония актуализираната информация обхваща важни стъпки, предприети за укрепване на независимостта на съдебната система, включително неотдавнашното приемане на преразгледания закон за прокуратурата. Тя показва по-добри резултати в борбата с корупцията и организираната престъпност, както и напредък в усилията на страната за реформа на разузнавателните служби и публичната администрация.

За допълнителна информация: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_347

Източник: ЕККъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria