ЕС проправя пътя за по-задълбочено и по-амбициозно партньорство с Африка

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-03-09

Европейската комисия и върховният представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност представиха предложението, на което ще се основава новата стратегия с Африка.


Съобщението съдържа предложения за засилване на сътрудничеството посредством партньорство в пет ключови области: екологичен преход; цифрова трансформация; устойчив растеж и работни места; мир и управление; както и миграция и мобилност. Въз основа на този документ Европа ще започне дискусии с африканските партньори за нова съвместна стратегия, която ще трябва да бъде одобрена на срещата на върха между Европейския съюз и Африканския съюз през октомври 2020 г.

В съобщението се предлага ЕС да си партнира с Африка във връзка със следните действия:

  1. Извличане на максимални ползи от екологичния преход и свеждане на заплахите за околната среда до минимум в пълно съответствие с Парижкото споразумение
  2. Стимулиране на цифровата трансформация на континента
  3. Съществено увеличение на устойчивите в екологично, социално и финансово отношение инвестиции, които са неподатливи на въздействието от изменението на климата; Насърчаване на възможностите за инвестиции чрез по-активно използване на иновативни механизми за финансиране и стимулиране на регионалната и континенталната икономическа интеграция, по-специално чрез Африканската континентална зона за свободна търговия
  4. Привличане на инвеститори чрез подпомагане на африканските държави при приемането на политики и регулаторни реформи, които подобряват бизнес средата и инвестиционния климат, включително равни условия за бизнеса
  5. Бързо подобряване на обучението, знанията и уменията, както и на капацитета за научни изследвания и иновации, по-специално по отношение на жените и младите хора, като се защитават и подобряват социалните права и се премахва детският труд
  6. Приспособяване и задълбочаване на подкрепата на ЕС за усилията за установяване на мир в Африка чрез по-структурирани и стратегически форми на сътрудничество със специален акцент върху регионите, в които е налице най-голяма уязвимост
  7. Интегриране на доброто управление, демокрацията, правата на човека, принципите на правовата държава и равенството между половете в действията и сътрудничеството
  8. Осигуряване на устойчивост чрез обвързване на действията в областта на хуманитарната помощ, развитието, мира и сигурността на всички етапи от цикъла на конфликтите и кризите
  9. Осигуряване на балансирано, съгласувано и всеобхватно партньорство в областта на мобилността и миграцията
  10. Укрепване на основания на правила международен ред и на многостранното сътрудничество, в основата на което е Организацията на обединените нации

За допълнителна информация: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_373Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria