Комисията представя преглед на икономическото управление на ЕС и стартира дебат за бъдещето му

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-02-05

Комисията представя днес преглед на ефективността на рамката за икономическо наблюдение и стартира публичен дебат за нейното бъдеще.


Рамката на ЕС за икономическо наблюдение насочва държавите членки към реализирането на целите на техните икономически и фискални политики. Тя ги подпомага да постигнат по-тясна координация на икономическите политики, да се справят с макроикономическите дисбаланси и да понижат публичните дефицити и нивото на дълга. Рамката създаде условията за устойчив растеж и за осъществяването на стратегията на Съюза за растеж и работни места. Някои уязвимости обаче са все още налице, като сложността на фискалната рамка нарасна значително, което затруднява подкрепата за нея.

Освен това ЕС е изправен пред икономически обстоятелства, променили се значително откогато правилата бяха създадени.

Началото на новия политически цикъл на Съюза е подходящ и благоприятен момент за оценка на ефективността на настоящата рамка за икономическо и фискално наблюдение, по-специално реформите, въведени с пакета от шест и пакета от два законодателни акта, за чието прилагане Комисията трябва да докладва.

Променящ се икономически контекст и нови предизвикателства

Рамката за икономическо управление претърпя развитие с времето, като бяха внесени промени в отговор на появата на нови икономически предизвикателства.

Пакетът от шест и пакетът от два законодателни акта бяха въведени, за да се отстранят слабостите, излезли наяве при икономическата и финансова криза. Оттогава икономическият контекст претърпя значително развитие. Европейската икономика има зад себе си седем поредни години растеж. Понастоящем нито една държава членка не е обхваната от корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж — така наречената процедура при прекомерен дефицит — в сравнение с 24 държави членки през 2011 г. Потенциалът за растеж обаче на много държави членки не се е възстановил до равнищата отпреди кризата, а в някои от тях равнището на публичния дълг остава високо. Импулсът за реформи отслабна, като се наблюдава неравномерен напредък в различните държави и области на политиката.

Междувременно Европа има за цел да се превърне в първия в света континент, неутрален по отношение на климата, и да се възползва от новите възможности на цифровата ера, както е посочено в Годишната стратегия за устойчив растеж.

Оценка на европейската рамка за икономическо управление

Целта на прегледа е да оцени ефективността на рамката за икономическо наблюдение при постигането на три основни цели:

  • осигуряване на устойчиви държавни финанси и икономически растеж, както и избягване на макроикономически дисбаланси;
  • създаване на условия за по-тясна координация на икономическите политики; както и
  • насърчаване на сближаването на икономическите резултати на държавите членки.

В прегледа се констатира, че рамката за наблюдение е подпомогнала коригирането на съществуващите макроикономически дисбаланси и намаляването на публичния дълг. Това, от своя страна, е спомогнало за създаването на условия за устойчив растеж, укрепило е устойчивостта и е намалило уязвимостта към икономически сътресения.

Също така са били насърчени устойчивото сближаване на икономическите резултати на държавите членки и по-тясното координиране на фискалните политики в рамките на еврозоната.

Същевременно държавният дълг остава висок в някои държави членки и фискалната позиция на равнището на държавите членки често беше проциклична. Освен това структурата на публичните финанси не е станала по-благоприятна за растежа, като държавите членки неизменно са предпочитали да увеличат текущите разходи, вместо да защитят инвестициите.

При прегледа се констатира също така, че фискалната рамка е станала прекалено сложна в резултат на необходимостта да се вземе предвид широк спектър от променящи се обстоятелства, като същевременно се преследват множество цели. Тази сложност означава, че са намалели прозрачността и предвидимостта на рамката, което възпрепятства комуникацията и политическата ангажираност.

Приобщаващ дебат

Наличието на висока степен на консенсус и доверие сред всички ключови заинтересовани страни е от решаващо значение за ефективността на икономическото наблюдение в ЕС. Ето защо Комисията приканва заинтересованите страни, включително другите европейски институции, националните органи, социалните партньори и академичните среди, да участват в дискусии, за да представят вижданията си относно функционирането на рамката за икономическо управление досега и евентуалните начини за повишаване на нейната ефективност.

Това участие ще се осъществи чрез различни средства, включително срещи по темата, семинари и онлайн платформа за консултации.

Комисията ще вземе предвид становищата на заинтересованите страни и резултатите от тези консултации при своите обсъждания относно възможни бъдещи стъпки.

Този процес следва да приключи до края на 2020 г.

За повече информация: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_170Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria