Политика на сближаване: постигане на по-добри резултати благодарение на гражданското участие

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-02-06

Комисията ще предприеме две нови пилотни действия, с които ще се осигури по-широко ангажиране на гражданите в изпълнението на проекти в областта на политиката на сближаване по места. Целта е да се подкрепи активното участие на гражданите и организациите на гражданското общество в планирането, инвестирането и контрола на европейски средства, така че да бъдат осигурени по-добри резултати. В рамките на тези пилотни действия управляващите органи по Кохезионния фонд и организациите на гражданското общество ще получат експертни съвети и подкрепа при усвояването на знанията и уменията, които са необходими за изпълнението на проекти в областта на политиката на сближаване.


В рамките на първото пилотно действие органите, управляващи средства от ЕС, ще получат експертни съвети от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и специално съдействие при подготовката на нови инициативи за приобщаване на гражданите и насърчаване на прозрачността и отчетността. Поканата към управляващите органи, които желаят да участват в тази инициатива, вече е отворена и подробностите за участие са публикувани на уебсайта.

В рамките на второто пилотно действие Комисията ще задели 250 000 евро за подпомагане на новаторски идеи и инициативи за насърчаване на гражданското участие, по-специално това на малките и местните организации на гражданското общество. Целта е да се изпробват нови подходи за ангажиране на гражданите и да се стимулира, насърчава и подкрепя тяхното участие в политиката на сближаване с оглед да се подобри изпълнението на проектите и да се повиши ангажираността на гражданите към резултатите от тези проекти. През следващите седмици ще бъде отправена покана за представяне на идеи от страна на организациите. Тази покана е съобразена с потребността на организациите, изразена в рамките на конференцията, да изпълняват активна роля в изготвянето на политиките, тяхното прилагане и съответния контрол.

Следващи стъпки

Двете действия ще бъдат осъществявани в продължение на 12 месеца. Резултатите от тях ще бъдат публикувани в доклад и в ръководство, в което се съдържат поуките, формулирани при изпълнението на различните проекти, и съвети за осигуряване на по-широкото участие на гражданите в политиката на сближаване. Целта е да бъдат насърчени подобни инициативи по програмите в областта на политиката на сближаване в рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.

Контекст

Политиката на сближаване, чийто общ бюджет надхвърля 350 млрд. евро, е основната инвестиционна политика на ЕС и едно от най-конкретните проявления на европейска солидарност. Стабилните институции и надеждният административен капацитет са от ключово значение за успеха на тези инвестиции. Гражданите имат важна роля за повишаване на прозрачността и отчетността на публичните органи и за подобряване на ефективността и ефикасността на публичните инвестиции.

В този контекст на 6 февруари 2020 г. Европейската комисия открива в Брюксел конференция на високо равнище на тема „Ангажиране на гражданите с доброто управление в областта на политиката на сближаване“. Целта на конференцията е да се разгледат инициативите, предприети в рамките на политиката на сближаване, които са повишили ангажираността на гражданите, и да се потърсят добри примери за гражданско приобщаване в друг контекст, които могат да се използват и при политиката на сближаване. Провеждането на открита и ясна дискусия с всички заинтересовани страни ще позволи да бъдат проучени вижданията на гражданите относно тяхното по-непосредствено участие в тази политика. Конференцията ще се проведе под политическото ръководство и с участието на европейския комисар по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра.

За повече информация: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_197Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria