обявеното днес най-ново издание на доклада на Европейската комисия относно ОСП, който се публикува на всеки две години, износът за ЕС от ползващите се от преференции по линия на ОСП 71 държави се е увеличил до почти 184 милиарда евро. При близо 69 млрд. евро от тях са използвани специални преференции.

" /> обявеното днес най-ново издание на доклада на Европейската комисия относно ОСП, който се публикува на всеки две години, износът за ЕС от ползващите се от преференции по линия на ОСП 71 държави се е увеличил до почти 184 милиарда евро. При близо 69 млрд. евро от тях са използвани специални преференции.

">

Търговските преференции стимулират износа на развиващите се страни за Европейския съюз

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-02-10

През 2018 г. износът за Европейския съюз от развиващите се страни, които се ползват от специални тарифни преференции по силата на общата схема от преференции на ЕС (ОСП), достигна нова върхова стойност от 69 милиарда евро. Според обявеното днес най-ново издание на доклада на Европейската комисия относно ОСП, който се публикува на всеки две години, износът за ЕС от ползващите се от преференции по линия на ОСП 71 държави се е увеличил до почти 184 милиарда евро. При близо 69 млрд. евро от тях са използвани специални преференции.


По силата на общата схема от преференции се премахват митата за внос на стоки от развиващите се страни в ЕС. С нейна помощ се създават допълнителни възможности за износ, като по този начин се подпомагат държавите да се борят с бедността и да създават работни места, като същевременно спазват принципите за устойчиво развитие. Днешният доклад например показва, че благодарение на ОСП държави като Шри Ланка, Монголия и Боливия по-успешно противодействат на детския труд.

Програмата на ЕС в областта на търговията допринася за постигането на целите на ООН за устойчиво развитие в целия свят. Преференциите са стимул за държавите да предприемат по-нататъшни стъпки за ефективното прилагане на международните конвенции за правата на човека, трудовите права, околната среда и доброто управление.

В много от ползващите се от преференции по линия на ОСП 71 държави продължават да съществуват предизвикателства, включително във връзка с ограниченията на гражданското общество и свободата на медиите, достъпа до правосъдие, правата на малцинствата, смъртното наказание и свободата на сдружаване. Поради недостатъчния напредък, включително в някои от най-големите бенефициери по схемата за преференции, ЕС увеличи наблюдението и ангажираността си, по-специално по отношение на правата на човека и трудовите права. По отношение на Камбоджа например това доведе до започването от ЕС на процедура за временно оттегляне на преференциите поради сериозното и системно нарушаване на принципите на основните конвенции на Организацията на обединените нации и на Международната организация на труда. 

В доклада се разглежда степента, в която държавите по ОСП се възползват от схемата. Прави се също преглед на редица основни въпроси като свободата на действие на гражданското общество, напредъка в борбата с детския труд, както и въпроси, свързани с околната среда и доброто управление. Дават се примери за това как ЕС работи с всички заинтересовани страни — гражданското общество, международните организации (и по-специално органите за наблюдение на Организацията на обединените нации и на Международната организация на труда) и органите на държавите бенефициери, за да бъде ОСП по-ефективна и да се гарантира, че търговията и зачитането на ценностите вървят ръка за ръка.

Промишлеността на ЕС е важен партньор за постигането на устойчиво развитие — чрез инвестиции, производство и снабдяване със суровини от държавите, ползващи се от преференции по ОСП, и чрез гарантиране на спазването на международните трудови и екологични стандарти.

Контекст

Настоящият трети двугодишен доклад се придружава от десет съвместни работни документа на службите на Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност. Девет от документите съдържат оценка на резултатите на всяка от деветте държави, ползващи се от преференции по режима ОСП+; в десетия се прави оценка на трите държави — бенефициери по ОСП, Бангладеш, Камбоджа и Мианмар, по отношение на които през 2017 г. ЕС увеличи ангажираността си, като активизира диалога по въпроси, свързани с правата на човека и трудовите права. 

ОСП на ЕС има три режима:

  • общ режим, приложим за държавите с ниски и по-ниски средни доходи и предоставящ частично или пълно премахване на митата за две трети от тарифните линии (15 бенефициери);
  • ОСП+ — специален насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление. С него тези мита се намаляват до 0 % за уязвими държави с ниски и с по-ниски средни доходи, които прилагат 27 международни конвенции, свързани с правата на човека, трудовите права, опазването на околната среда и доброто управление (8 бенефициери);
  • инициативата „Всичко освен оръжие“ (ВОО) е специален режим за най-слабо развитите държави, който им предоставя освободен от мита и квоти достъп за всички продукти, с изключение на оръжия и боеприпаси (48 бенефициери).

За повече информация: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_136Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria