Комисията приветства одобрението от страна на Европейския парламент на споразуменията за търговия и инвестиции между ЕС и Виетнам

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-02-12

Европейската комисия приветства днешното решение на Европейския парламент да одобри споразуменията за търговия и инвестиции между ЕС и Виетнам. Сега Споразумението за търговия между ЕС и Виетнам трябва да влезе в сила през 2020 г., след като се приключи процедурата по ратификация от страна на Виетнам. Търговското споразумение ще премахне на практика всички мита за стоки, търгувани между двете страни, и благодарение на своите категорични, правно обвързващи и подлежащи на изпълнение ангажименти относно устойчивото развитие ще гарантира защитата на трудовите права, опазването на околната среда и съблюдаването на Парижкото споразумение относно изменението на климата.


Това е най-всеобхватното търговско споразумение между ЕС и развиваща се страна — факт, който беше изцяло взет под внимание: Виетнам ще премахва митата си постепенно в рамките на по-дълъг период (10-годишен), за да се отчетат потребностите му по отношение на развитието. Въпреки това за много важни експортни стоки на ЕС, като например фармацевтични продукти, химикали или машини, вече ще се прилагат условията за безмитен внос след влизането в сила на Споразумението. То съдържа също така специални разпоредби за преодоляване на нетарифните пречки в автомобилния сектор и ще осигури защита на 169 продукта, представляващи европейски традиционни храни и напитки, т.нар. „географски означения“, като например виното „Риоха“ или сиренето „Рокфор“.

Благодарение на Споразумението за търговия предприятията от ЕС ще могат също така да участват при еднакви условия с местните виетнамски дружества в организираните от органите и държавните предприятия търгове за възлагане на обществени поръчки във Виетнам.

Освен че предлага значителни икономически възможности, Споразумението също така гарантира, че търговията, инвестициите и устойчивото развитие вървят ръка за ръка, като определят високи стандарти в областта на труда, опазването на околната среда и защитата на потребителите и като гарантират, че няма „надпревара за достигане на най-ниски равнища“ с цел привличане на търговските и инвестиционните потоци.

Споразумението задължава двете страни:

  • да ратифицират осемте основни конвенции на Международната организация на труда (МОТ) и да спазват, насърчават и ефективно да прилагат принципите на МОТ, свързани с основните трудови права;
  • да изпълняват Парижкото споразумение, както и другите международни споразумения за опазване на околната среда, и да работят за съхраняване и устойчиво управление на дивата природа, биологичното разнообразие, горското стопанство и рибарството; и
  • да включват независимите организации на гражданското общество в процеса на наблюдение на изпълнението на тези ангажименти от двете страни.

Виетнам вече постигна напредък по някои от тези ангажименти:

  • през юни 2019 г. ратифицира Конвенция № 98 на МОТ относно колективното договаряне;
  • прие преразгледан вариант на Кодекса на труда през ноември 2019 г.;
  • потвърди графика за ратифициране на оставащите две основни конвенции на МОТ относно свободата на сдружаване и принудителния труд.

В Споразумението за търговия е включена също така институционална и правна връзка към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам, което ще позволи предприемането на целесъобразни действия в случай на нарушаване на правата на човека.

Следващи стъпки

След приемането от страна на Парламента сега Съветът може да сключи Споразумението за търговия. След като и Народното събрание на Виетнам ратифицира Споразумението за търговия, то може да влезе в сила, най-вероятно в началото на лятото през 2020 г. Споразумението за защита на инвестициите с Виетнам все още трябва да се ратифицира от всички държави членки в съответствие с техните вътрешни процедури. След ратификацията му то ще замени двустранните инвестиционни споразумения, които 21 държави — членки на ЕС, са сключили с Виетнам.

Контекст

Виетнам е вторият по големина търговски партньор на ЕС в рамките на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) след Сингапур, като търговията със стоки възлиза на 49,3 милиарда евро годишно, а търговията с услуги — на 4,1 милиарда евро.

Основният износ на ЕС за Виетнам са високотехнологични продукти, включително електрически машини и оборудване, въздухоплавателни средства, превозни средства и фармацевтични продукти. Основният износ на Виетнам за ЕС са електронни продукти, обувки, текстил и облекло, кафе, ориз, морски храни и мебели.

С общ размер на преките чуждестранни инвестиции в размер на 6,1 млрд. евро (2017 г.) ЕС е един от най-големите чуждестранни инвеститори във Виетнам. По-голямата част от инвестициите на ЕС са в областта на промишлената преработка и производство.

За повече информация: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_227







Към всички новини













План за инвестици за ЕС
#investEU



TWEET to @ECinBulgaria