Производства за установяване на нарушения от месец февруари: основни решения

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-02-12

Преглед по области на политиката

С редовния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.


Основните решения, приети от Комисията, са представени по-долу и са групирани по области на политиката. Освен това Комисията прекратява производствата по 76 случая, при които проблемите със засегнатите държави членки са били решени и не е необходимо Комисията да продължава производствата.

За повече информация относно производството на ЕС за установяване на нарушение вж. пълния текст на MEMO/12/12. За повече подробности относно всички взети решения вж. регистъра на решенията по производства за установяване на нарушение.

1. Околна среда

2. Енергетика и климат

3. Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари

4. Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

5. Мобилност и транспорт

6. Данъчно облагане и митнически съюз

Информация за тези сектори можете да намерите на: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/inf_20_202







Към всички новини













План за инвестици за ЕС
#investEU



TWEET to @ECinBulgaria