програма LIFE за околната среда и действията в областта на климата. Финансирането ще подпомогне 10 мащабни проекта в областта на околната среда и климата в девет държави членки, за да се съдейства за прехода на Европа към устойчива икономика и неутралност по отношение на климата. Проектите се провеждат в Кипър, Естония, Франция, Гърция, Ирландия, Латвия, Словакия, Чехия и Испания.

" /> програма LIFE за околната среда и действията в областта на климата. Финансирането ще подпомогне 10 мащабни проекта в областта на околната среда и климата в девет държави членки, за да се съдейства за прехода на Европа към устойчива икономика и неутралност по отношение на климата. Проектите се провеждат в Кипър, Естония, Франция, Гърция, Ирландия, Латвия, Словакия, Чехия и Испания.

">

ЕС инвестира над 100 милиона евро в нови проекти по програмата LIFE за насърчаване на екологосъобразна и неутрална по отношение на климата Европа

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-02-17

Днес Европейската комисия обяви инвестиция в размер на 101,2 млн. евро за най-новите проекти по програма LIFE за околната среда и действията в областта на климата. Финансирането ще подпомогне 10 мащабни проекта в областта на околната среда и климата в девет държави членки, за да се съдейства за прехода на Европа към устойчива икономика и неутралност по отношение на климата. Проектите се провеждат в Кипър, Естония, Франция, Гърция, Ирландия, Латвия, Словакия, Чехия и Испания.


Интегрираните проекти подобряват качеството на живот на гражданите, като помагат на държавите членки да спазват законодателството на ЕС в шест области: природа, води, въздух, смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптация към това изменение. Проектите подкрепят съгласуваното изпълнение на законодателството в областта на околната среда и климата в голям териториален мащаб, като осигуряват средства от други източници на ЕС, от национални и регионални участници и от частни инвеститори.

Очаква се инвестициите по LIFE да мобилизират допълнително над 6,5 млрд. евро, тъй като държавите членки могат да използват и други източници на финансиране от ЕС, включително земеделските, регионалните и структурните фондове, „Хоризонт 2020“, както и национални фондове и инвестиции от частния сектор.

Мащабните проекти ще съдействат за Европейския зелен пакт и за постигането на амбициозната цел на ЕС до 2050 г. да се превърне в първия в света неутрален по отношение на климата континент. Те ще спомогнат за възстановяването и опазването на съществени за всички нас екосистеми и видове, за преминаването към кръговата икономика, за подобряването на качеството на въздуха и водата, за насърчаването на финансиране за устойчиво развитие и за увеличаването на устойчивостта спрямо изменението на климата в Европа.

Въздействие по места

  • Опазване на природата: Интегрираните проекти в Естония, Ирландия и Кипър ще допринесат за опазване на природата в Европа и за по-добро управление на мрежата от защитени зони в ЕС „Натура 2000“. Полза от това ще имат много важни местообитания (гори, земеделски земи, пасища, крайбрежни зони и торфища) и видове (опрашители). Местообитанията са също така ценни въглеродни поглътители.
  • Управление на отпадъците: С един проект в Гърция ще се насърчи предотвратяването и повторното използване на отпадъци, за да постъпват по-малко битови отпадъци в депата. Ще се разработват нови показатели и норми за отпадъците, за да се подпомогне изграждането на кръговата икономика.
  • Качество на въздуха: С финансирането по LIFE ще се съдейства на Словакия да спазва директивите на ЕС относно качеството на въздуха, за да се намали излагането на населението на вредни замърсители на въздуха. Това ще бъде от полза и за съседната Чехия, която страда от подобни проблеми с качеството на въздуха.
  • Води: С интегрирани проекти на ниво речни басейни ще бъде защитено и подобрено качеството на водата в Ирландия, както и в реките и езерата на Латвия, като по този начин страните ще могат да изпълнят задълженията си по Рамковата директива на ЕС за водите.
  • Адаптация към изменението на климата: Със средствата от програмата LIFE ще се подобри също така устойчивостта спрямо изменението на климата. Проектите ще интегрират адаптирането към изменението на климата в планирането и други области на политиката в Испания и ще насърчат изграждането на капацитет за такова адаптиране във Франция, като се използват природосъобразни решения.

Финансиране за устойчиво развитие: Също така във Франция интегриран проект ще спомогне за преодоляване на значителните пропуски в знанията в тази област и за пълно включване на екологосъобразни финансови продукти в системата.

Описанията на всички 10 проекта можете да намерите в Q&A към настоящото съобщение за медиите. 

Контекст

Програма LIFE е инструментът на ЕС за финансиране в областта на околната среда и климата. Тя действа от 1992 г. и е съфинансирала над 5 400 проекта в целия ЕС и в трети държави. Във всеки един момент се работи по около 1 100 проекта. Бюджетът за периода 2014—2020 г. е 3,4 млрд. евро по текущи цени. Интегрираните проекти по LIFE са въведени през 2014 г., за да се помогне на държавите членки да спазват основните законодателни актове на ЕС в областта на околната среда, природата и климата. За следващия дългосрочен бюджет на ЕС, за периода 2021 – 2027 г., Комисията предлага финансирането за програма LIFE да се увеличи с почти 60 %.

За повече информация: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_251Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria