Комисар Хоган обявява нов пакет от мерки във връзка с прозрачността

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-02-18

Днес комисарят по въпросите на търговията Фил Хоган обяви намерението си да увеличи ангажиментите на Европейската комисия във връзка с прозрачността, като, наред с другото, систематично докладва за работата на всички комитети, създадени по силата на търговските споразумения на ЕС.


В изказването си пред представители на гражданското общество в Брюксел комисар Хоган заяви: ЕС вече е най-прозрачната публична организация в света по отношение на търговската политика и имаме желание да направим още повече. Ето защо съм горд да обявя нова серия от ангажименти за увеличаване на усилията ни във връзка с прозрачността. Това допълнително ще укрепи водещата ни позиция в световен план във връзка със създаването на прозрачна и приобщаваща търговска политика.

Новият пакет от мерки във връзка с прозрачността включва и публикуването на:

  • Решението на Комисията за оправомощаване на държавите членки да водят двустранни инвестиционни преговори,
  • обобщените протоколи с чувствителна нетърговска информация от заседанията на Комитета по инструментите за търговска защита и
  • Препоръките на Комисията за указания за водене на преговори не само за преференциалните търговски споразумения, което вече е факт, но и за непреференциалните търговски споразумения. Комисар Хоган също така потвърди, че инициативата на Комисията за публикуване на документи в съответствие с Регламента относно достъпа до документи ще се прилага и по отношение на свързаните с търговията документи.

Ангажиментите, които са в обхвата на пакета от мерки във връзка с прозрачността, ще породят действие от днес и ще се прилагат към съответните документи отсега нататък.

Контекст

Обявените днес мерки се основават на проактивния и прозрачен подход към търговската политика, който вече се прилага от Европейската комисия. Комисията системно публикува информация на всички етапи от търговските преговори. Това включва: предложенията на Комисията до Съвета относно проекта за указания за водене на преговори по преференциалните търговски споразумения; докладите от преговорните кръгове, първоначалните предложения на ЕС по преговорите, оценките на въздействието върху устойчивото развитие и договорените текстове веднага щом са изготвени в съгласувана консолидирана версия.

Европейската комисия също така активно достига до заинтересованите страни, за да получава важен конкретен принос с цел да осъществява основана на фактите търговска политика на ЕС на всички етапи. Тя провежда открита обществена консултация преди дадена политическа инициатива, извършва обществени консултации, диалози с гражданското общество и информационни дейности по време на преговорите и се ангажира със заинтересованите страни при изпълнение на търговските споразумения чрез консултативни органи на гражданското общество.

За повече информация: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_288Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria