Очаква се Обединеното кралство да напусне Европейския съюз на 31 януари 2020 г. в полунощ (брюкселско време). Страната ще престане да бъде държава — членка на Европейския съюз.

" />

Очаква се Обединеното кралство да напусне Европейския съюз на 31 януари 2020 г. в полунощ (брюкселско време). Страната ще престане да бъде държава — членка на Европейския съюз.

">

Въпроси и отговори относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г.

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-01-30

Очаква се Обединеното кралство да напусне Европейския съюз на 31 януари 2020 г. в полунощ (брюкселско време). Страната ще престане да бъде държава — членка на Европейския съюз.


ЕС и Обединеното кралство проведоха интензивни преговори за постигане на съгласие по условията за оттегляне на Обединеното кралство и за създаване на правна сигурност, след като правото на ЕС престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство. По време на тези преговори Европейската комисия осигуряваше приобщаващия характер на процеса, като организираше редовни срещи с 27-те държави — членки на ЕС, както и с Европейския парламент и с националните парламенти. По време на процеса допълнителната информация от консултативните органи на ЕС и от заинтересованите страни помогна на Европейската комисия да събере данни. Беше осигурена безпрецедентна прозрачност: Европейската комисия публикува на своя уебсайт преговорни документи и всички други релевантни документи.

Резултатът от преговорите е Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия. 

Какво ще се случи на 1 февруари 2020 г.

Когато Обединеното кралство напусне Европейския съюз на 31 януари 2020 г. след пълна ратификация на Споразумението за оттегляне, ще започне да тече преходният период. Този ограничен във времето период бе договорен като част от Споразумението за оттегляне и ще продължи поне до 31 декември 2020 г. Дотогава няма да има промяна от сегашното положение за гражданите, потребителите, предприятията, инвеститорите, студентите и научните изследователи както в ЕС, така и в Обединеното кралство. Обединеното кралство вече няма да бъде представено в институциите, агенциите, органите и службите на Съюза, но правото на ЕС все още ще се прилага в Обединеното кралство до края на преходния период.

ЕС и Обединеното кралство ще използват тези месеци, за да се споразумеят за ново и справедливо партньорство за бъдещето въз основа на Политическата декларация, договорена между ЕС и Обединеното кралство през октомври 2019 г.

На 3 февруари Комисията ще приеме всеобхватен проект на указания за водене на преговорите. След това Съветът по общи въпроси трябва да одобри този мандат. После могат да започнат официалните преговори с Обединеното кралство.

Колкото до структурата на преговорите, тя ще бъде договорена между ЕС и Обединеното кралство.

Кой ще ръководи преговорите от страна на ЕС?

В съответствие с Решението на Комисията от 22 октомври 2019 г. Работната група за отношенията с Обединеното кралство отговаря за подготовката и провеждането на преговорите относно бъдещите отношения с Обединеното кралство. Ръководител на Работната група е Мишел Барние.

Работната група ще координира работата на Комисията по всички стратегически, оперативни, правни и финансови въпроси, свързани с отношенията с Обединеното кралство.

Работната група ще продължи също да извършва координация с другите институции, а именно с Европейския парламент и Съвета, под прякото ръководство на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Какво представлява преходният период?

Преходният период е ограничен във времето период, който започва да тече на 1 февруари 2020 г. Конкретните условия на преходния период са определени в четвърта част от Споразумението за оттегляне. Понастоящем се предвижда преходният период да приключи на 31 декември 2020 г. Той може да бъде удължен еднократно с не повече от една до две години. Решение за това трябва да бъде взето съвместно от ЕС и Обединеното кралство преди 1 юли 2020 г.

Какъв ще бъде статутът на Обединеното кралство през преходния период?

Считано от 1 февруари 2020 г., Обединеното кралство вече няма да бъде държава — членка на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия. Като трета държава то вече няма да участва в процесите на вземане на решения в ЕС. По-специално:

 • вече няма да участва в институциите на ЕС (като например Европейския парламент и Съвета), агенциите, службите или други органи на ЕС.

През преходния период обаче всички институции, органи, служби и агенции на Европейския съюз продължават да разполагат с правомощията, предоставени им съгласно правото на ЕС по отношение на Обединеното кралство и на физическите и юридическите лица, пребиваващи или установени в Обединеното кралство.

През преходния период Съдът на Европейския съюз продължава да има компетентност по отношение на Обединеното кралство. Това се отнася и за тълкуването и прилагането на Споразумението за оттегляне.

Преходният период предоставя време на Обединеното кралство за договаряне на бъдещите отношения с ЕС.

Накрая, през преходния период Обединеното кралство може да сключва международни споразумения с трети държави и международни организации дори в области от изключителната компетентност на ЕС, при условие че тези споразумения не се прилагат по време на преходния период.

Какви ще бъдат задълженията на Обединеното кралство през преходния период?

Цялото законодателство на ЕС, във всички области на политиката, ще продължи да се прилага по отношение на Обединеното кралство и на територията му, с изключение на разпоредбите на Договорите и актовете, които не са били обвързващи за и в Обединеното кралство преди влизането в сила на Споразумението за оттегляне. Същото се отнася и за актовете за изменение на тези актове.

По-специално Обединеното кралство:

 • ще остане в митническия съюз и в единния пазар на ЕС, като ще се прилагат четирите свободи и всички политики на ЕС;
 • ще продължи да прилага политиката на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи:[1]Обединеното кралство може да решава как да упражни правото си на участие/неучастие по отношение на мерки, които изменят, заместват или се основават на тези актове на ЕС, с които Обединеното кралство е било обвързано по време на членството си;
 • ще бъде подчинено на механизмите на ЕС за правоприлагане, като например процедурите за нарушение;
 • ще трябва да спазва всички международни споразумения, които ЕС е подписал, като то няма да може да прилага нови споразумения в области от изключителната компетентност на ЕС, освен ако ЕС не даде разрешение за това.

Какво се случва с външната дейност на Европейския съюз през преходния период?

Европейската обща външна политика и политика на сигурност (ОПСО) ще се прилага спрямо Обединеното кралство по време на преходния период. Например, Обединеното кралство ще продължи да има възможността да участва в мисии и операции по линия на ОПСО. Ограничителните мерки на ЕС ще продължат да се прилагат за и в Обединеното кралство. Винаги, когато е налице необходимост от координиране, Обединеното кралство ще бъде консултирано за всеки отделен случай.

Какво се случва през преходния период в областта на рибарството?

Обединеното кралство ще бъде обвързано от общата политика на ЕС в областта на рибарството и от условията на съответните международни споразумения.

Може ли Обединеното кралство да сключва нови международни споразумения с други трети държави по време на преходния период?

Обединеното кралство ще може само да предприема мерки за подготовка и изготвяне на нови международни споразумения, включително в областите от изключителната компетентност на ЕС. Такива споразумения могат да влязат в сила или да започнат да се прилагат по време на преходния период единствено ако ЕС изрично е разрешил.

Какъв е графикът за преходния период? Може ли да бъде удължен?

Преходният период започва на 1 февруари 2020 г. и ще приключи на 31 декември 2020 г., освен ако преди 1 юли 2020 г. ЕС и Обединеното кралство не вземат решение за удължаването му по взаимно съгласие. Такова удължаване може да бъде решено само веднъж, и то за период от 1 или две години.

Какво представлява Споразумението за оттегляне?

Със Споразумението за оттегляне се установяват условията за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. С него се гарантира, че оттеглянето ще се осъществи по организиран начин и се осигурява правна сигурност след като Договорите и законодателството на ЕС престанат да се прилагат по отношение на Обединеното кралство.

Споразумението за оттегляне обхваща следните елементи: 

 • Общи разпоредби, с които се определят стандартни клаузи за правилното разбиране и функциониране на Споразумението за оттегляне.
 • Права на гражданите, с които се защитава житейския избор на над 3 милиона граждани на ЕС в Обединеното кралство и на над 1 милион граждани на Обединеното кралство в държави на ЕС, като се защитава правото им на престой и се гарантира, че могат да продължат да допринасят за своите общности.
 • Разпоредби по отношение на разделянето, с които се гарантира плавно преустановяване на сегашните механизми и се осигурява организирано оттегляне (напр. относно предоставянето на възможност стоките, пуснати на пазара преди края на преходния период, да стигнат до своята дестинация, защитата на съществуващите права върху интелектуална собственост, включително географските указания, плавното преустановяване на текущото полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси и други административни и съдебни процедури, използването на данните и информацията, обменени преди края на преходния период, въпроси, свързани с Евратом, и други въпроси).
 • Преходен период, през който ЕС ще третира Обединеното кралство като държава членка — с изключение на участието му в институциите и управленските структури на ЕС. Преходният период ще помогне по-специално на администрациите, предприятията и гражданите да се адаптират към оттеглянето на Обединеното кралство.
 • Финансово споразумение, с което се гарантира, че Обединеното кралство и ЕС ще изпълнят всички финансови задължения, поети докато Обединеното кралство е било член на Съюза.
 • Общата структура за управление на Споразумението за оттегляне, с която се гарантира ефективното управление, изпълнение и прилагане на Споразумението, включително подходящи механизми за уреждане на спорове.
 • Приложимо от правна гледна точка решение, с което се избягва създаването на „твърда“ граница на остров Ирландия, защитават се цялата икономика на острова и Споразумението от Разпети петък (Белфасткото споразумение) във всички негови измерения и се гарантира целостта на единния пазар на ЕС.
 • Протокол за суверенните бази в Кипър, с който се защитават интересите на кипърските граждани, живеещи и работещи в зоните на суверенните бази, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.
 • Протокол за Гибралтар, с който се предвижда тясно сътрудничество между Испания и Обединеното кралство по отношение на Гибралтар във връзка с прилагането на разпоредбите за правата на гражданите от Споразумението за оттегляне, и който засяга административното сътрудничество между компетентните органи в редица области на политиката.

I. Какво е включено в общите разпоредби на Споразумението за оттегляне? 

В тази част се определят необходимите клаузи за гарантиране на правилното разбиране, действие и тълкуване на Споразумението за оттегляне. Тя предоставя основата за правилното прилагане на Споразумението. От началото на преговорите ЕС придаде голямо значение на факта, че разпоредбите на Споразумението за оттегляне трябва по ясен начин да пораждат същите правни последици в Обединеното кралство като тези, които пораждат в ЕС и неговите държави членки.

Споразумението изрично включва подобно изискване, което означава, че и двете страни следва да гарантират предимство и пряко действие в своя правен ред, както и тълкуване в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз, постановена до края на преходния период. Прякото действие се споменава изрично във връзка с всички разпоредби на Споразумението за оттегляне, които отговарят на условията за пряко действие съгласно правото на Съюза. Това в общи линии означава, че съответните страни могат да се позовават на Споразумението за оттегляне пряко пред националните съдилища както в Обединеното кралство, така и в държавите — членки на ЕС.

За целите на тълкуването на Споразумението е задължително също така да се използват методите и общите принципи на тълкуване, приложими в ЕС. Това обхваща например задължението понятията или разпоредбите на правото на Съюза, посочени в Споразумението за оттегляне, да се тълкуват по начин, който е в съответствие с Хартата на основните права.

Освен това съдилищата на Обединеното кралство трябва да спазват принципа за тълкуване в съответствие с приложимата съдебна практика на Съда на Европейския съюз, постановена преди края на преходния период, както и надлежно да вземат предвид тази практика и след тази дата.

Със Споразумението изрично се изисква Обединеното кралство да гарантира спазването на горепосоченото чрез първичното национално законодателство, по-специално като предостави на съдебните и административните си органи правомощия да не прилагат непоследователни или несъвместими национални разпоредби.

Този раздел също така пояснява, че позоваването на правото на Съюза в Споразумението за оттегляне трябва да се разбира като включващо измененията, направени до последния ден на преходния период. Предвиждат се няколко изключения, по-специално за конкретни разпоредби на финансовото споразумение, с цел да се избегне налагането на допълнителни задължения на Обединеното кралство, както и за преходния период, по време на който правото на Съюза ще продължи да се прилага по динамичен начин за Обединеното кралство и в него. Те следва да се разбират също така като включващи актовете, с които се допълват или се прилагат посочените разпоредби.

Накрая, в Споразумението се предвижда, че в края на преходния период Обединеното кралство ще престане да има право на достъп до всички бази данни и мрежи на ЕС, освен ако изрично не е предвидено друго. 

 II. Какво е договорено относно правата на гражданите? 

Правото на всички граждани на ЕС и членовете на техните семейства да живеят, работят или учат в държава — членка на ЕС, е един от фундаментите на Европейския съюз. Много граждани на ЕС и на Обединеното кралство са направили своя житейски избор въз основа на правата, свързани със свободното движение съгласно правото на Съюза. Защитата на житейския избор на тези граждани и на членовете на техните семейства бе приоритет от началото на преговорите.

Споразумението за оттегляне защитава правото на повече от 3 милиона граждани на ЕС в Обединеното кралство и 1 милион граждани на Обединеното кралство в държави от ЕС да останат и да продължат текущата си дейност. 

Кой е защитен съгласно Споразумението за оттегляне?

Споразумението за оттегляне защитава гражданите на ЕС, които пребивават в Обединеното кралство, и гражданите на Обединеното кралство, които пребивават в една от 27-те държави — членки на ЕС в края на преходния период, когато пребиваването е в съответствие с правото на ЕС относно свободното движение.

Споразумението за оттегляне защитава също така членовете на семействата, на които са предоставени права съгласно правото на ЕС (настоящите съпруги/съпрузи и регистрираните партньори, родителите, бабите и дядовците, децата, внуците и лицата, с които гражданите имат трайна връзка) и които не живеят все още в същата приемна държава като съответния гражданин на ЕС или на Обединеното кралство, за да могат те да се присъединят към последните в бъдеще.

Съгласно Споразумението за оттегляне децата ще се ползват със защита, независимо дали са родени преди или след оттеглянето на Обединеното кралство, или дали са родени във или извън приемащата държава, в която пребивава гражданинът на ЕС или на Обединеното кралство. Единственото предвидено изключение се отнася за децата, които са родени след оттеглянето на Обединеното кралство и спрямо които родителят, по отношение на когото не се прилага Споразумението за оттегляне, е единственият, който има право да упражнява родителските права съгласно приложимото семейно право. 

По отношение на социалната сигурност Споразумението за оттегляне защитава всички онези граждани на ЕС, които в края на преходния период са се намирали в положение, което засяга едновременно както Обединеното кралство, така и дадена държава членка. Членовете на техните семейства и преживелите ги лица също са защитени.

Кои права са защитени?

Споразумението за оттегляне дава възможност на гражданите на ЕС и на Обединеното кралство, както и на членовете на техните семейства да продължат да упражняват своите права, произтичащи от правото на Съюза, на територията на другата страна до края на живота си, когато тези права се основават на житейски избор, направен преди края на преходния период.

Гражданите на Съюза и на Обединеното кралство и членовете на техните семейства могат да продължат да живеят, работят или учат в приемащата държава, както в момента, при същите материалноправни условия както съгласно правото на Съюза, като се възползват в пълна степен от прилагането на забраната за дискриминация въз основа на националност и от правото на еднакво третиране с гражданите на приемащите държави. Единствените ограничения, които се прилагат, са тези, произтичащи от правото на Съюза или предвидени в Споразумението. Споразумението за оттегляне не възпрепятства Обединеното кралство или държавите членки да решат да предоставят по-благоприятни права. 

Права на пребиваване

Материалноправните условия на пребиваване са и ще останат същите, като тези по силата на действащото законодателство на ЕС относно свободното движение. В случаите, при които приемащата държава е избрала задължителна система за регистриране, решенията за предоставянето на нов статут на пребиваване съгласно Споразумението за оттегляне ще бъдат вземани съгласно обективни критерии (т.е. без право на преценка) и въз основа на същите условия, посочени в Директивата за свободното движение (Директива 2004/38/ЕО): С членове 6 и 7 се предоставя право на пребиваване до пет години за лицата, които работят или разполагат с достатъчни финансови средства и здравна застраховка, а с членове 16—18 се предоставя право на постоянно пребиваване за тези, които за пребивавали законно за период от пет години.

По същество гражданите на ЕС и гражданите на Обединеното кралство отговарят на тези условия, ако са: работници или самостоятелно заети лица; или разполагат с достатъчно средства и здравна застраховка; или са членове на семейството на друго лице, което отговаря на тези условия; или вече са придобили право на постоянно пребиваване (което повече не зависи от никакви условия).

Споразумението за оттегляне не изисква лицето да присъства физически в приемащата държава в края на преходния период — приемат се временни отсъствия, които не засягат правото на пребиваване, и по-продължителни отсъствия, които не засягат правото на постоянно пребиваване.

Лицата, защитени със Споразумението за оттегляне, които все още не са придобили право на постоянно пребиваване — ако не са живели в приемащата държава поне пет години — ще бъдат изцяло защитени от Споразумението за оттегляне и ще могат да продължат да пребивават в приемащата държава и да придобият права на постоянно пребиваване и след оттеглянето на Обединеното кралство.

Гражданите на ЕС и гражданите на Обединеното кралство, които пристигат в приемащата държава през преходния период, ще се ползват от същите права и задължения съгласно Споразумението за оттегляне, като лицата, пристигнали в приемащата държава преди 30 март 2019 г. Правата им също така ще подлежат на същите ограничения. Засегнатите лица ще престанат да бъдат бенефициери на Споразумението за оттегляне, ако не са живели в приемащата държава за период от повече от пет години. 

Права на работниците и на самостоятелно заетите лица и признаване на професионалните квалификации

Лицата, обхванати от Споразумението за оттегляне, ще имат право да бъдат наемани на работа или да извършват икономическа дейност като самостоятелно заето лице. Те също така ще запазят всичките си трудови права, придобити въз основа на правото на Съюза. Така например, те ще продължат да се ползват от правото на недискриминация на основание гражданство по отношение на заетостта, трудовото възнаграждение и другите условия на труд и заетост; правото на достъп до и упражняване на дейност в съответствие с правилата, приложими по отношение на гражданите на приемащата държава, правото на помощ за намиране на работа при същите условия като гражданите на приемащата държава, правото на равно третиране по отношение на условията за наемане и условията на труд, правото на социални и данъчни предимства, колективните права и правото децата им да имат достъп до образование.

Със Споразумението за оттегляне ще бъдат защитени правата на пограничните работници и на самостоятелно заетите погранични работници в държавите, в които те работят.

Освен това когато лице, което е обхванато от Споразумението за оттегляне, е получило признаване на професионалните си квалификации в държавата (държава — членка на ЕС, или Обединеното кралство), където живее понастоящем, а ако е пограничен работник — където работи, то ще може да продължи да разчита на решението за признаване за целите на извършването на професионалните дейности, свързани с използването на тези професионални квалификации. Ако лицето вече е подало заявление за признаване на неговите професионални квалификации преди края на преходния период, заявлението му ще бъде обработено в страната в съответствие с правилата на ЕС, приложими към момента на подаването на заявлението. 

Социална сигурност

В Споразумението за оттегляне са предвидени правила относно координацията на системите за социална сигурност във връзка с бенефициерите на частта от Споразумението за оттегляне, отнасяща се до гражданите, както и във връзка с другите лица, чието положение в края на преходния период засяга както Обединеното кралство, така и дадена държава членка от гледна точка на координацията на системите за социална сигурност.

Тези лица ще запазят правото си на здравни грижи, пенсии и други социалноосигурителни обезщетения, и ако имат право на парични обезщетения в дадена държава, те ще могат да ги получават дори и ако живеят в друга държава.

Разпоредбите на Споразумението за оттегляне, отнасящи се до координацията на системите за социална сигурност, уреждат правата на гражданите на ЕС и на гражданите на Обединеното кралство в случаи в областта на социалната сигурност, които имат трансграничен аспект и засягат Обединеното кралство и (поне) една държава членка в края на преходния период.

Тези разпоредби могат да бъдат разширени, за да обхванат тристранни случаи с трансграничен аспект, засягащи държава членка (или няколко държави членки), Обединеното кралство и държава от ЕАСТ (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария). Това ще позволи да се защитят правата на гражданите на ЕС и на Обединеното кралство, както и на гражданите на държава от ЕАСТ в този вид тристранни случаи.

За да може тази схема да функционира, е необходимо да се прилагат три различни договорености: член от Споразумението за оттегляне, осигуряващ защита на гражданите на държавите от ЕАСТ, разпоредби за защита на гражданите на ЕС, включени в съответни споразумения между Обединеното кралство и държавите от ЕАСТ и разпоредби за защита на гражданите на Обединеното кралство, включени в съответни споразумения между ЕС и държавите от ЕАСТ.

Членът от Споразумението за оттегляне, осигуряващ защита на гражданите на ЕАСТ, ще се прилага само ако бъдат сключени и се прилагат двете последни договорености. Решението относно приложимостта на този член ще бъде взето от Съвместния комитет, създаден със Споразумението за оттегляне.

Приложими процедури

В Споразумението за оттегляне на приемащата държава се предоставя избор дали да изисква или не задължително заявление като условие за упражняването на правата по Споразумението за оттегляне. Обединеното кралство вече изрази намерението си да прилага система за задължително регистриране за бенефициерите на Споразумението за оттегляне. Лицата, отговарящи на условията, ще получат документ за пребиваване (който може да бъде и в цифров формат).

Някои от държавите — членки на ЕС, са посочили, че също ще прилагат система за задължително регистриране (т.нар. „учредителна система“). В други държави членки обаче гражданите на Обединеното кралство, отговарящи на посочените в Споразумението условия, автоматично ще стават бенефициери по Споразумението за оттегляне (т.нар. „декларативна система“). В последния случай гражданите на Обединеното кралство ще имат право да изискват приемащата държава да им издаде документ, удостоверяващ, че са бенефициери по Споразумението за оттегляне.

ЕС придаде особена важност на наличието на безпрепятствени и прости административни процедури, позволяващи на гражданите, обхванати от Споразумението, да упражняват правата си. Може да се изисква само това, което е абсолютно необходимо и пропорционално за определяне дали са изпълнени критериите за законно пребиваване, като се избягват всички ненужни административни тежести. Тези изисквания са от особено значение, ако приемащата държава членка избере да въведе система за задължителна регистрация. Разходите за подаване на такива заявления не трябва да превишават разходите, наложени на гражданите на съответната държава за издаване на подобни документи. Лицата, които вече притежават документ за постоянно пребиваване, ще могат в замяна да получат безплатно „специалния статут“.

Административните процедури за кандидатстване за „специален статут“, които Обединеното кралство или държавите членки ще въведат съгласно Споразумението за оттегляне, трябва също да отговарят на горепосочените изисквания. По отношение на възникналите при подаването на заявлението грешки, неволни пропуски или неспазване на крайния срок трябва да се прилага пропорционален подход. Общата цел е да се гарантира, че процесът е възможно най-ясен, прост и небюрократичен за засегнатите граждани. 

Прилагане и мониторинг на частта от Споразумението за оттегляне, отнасяща се до правата на гражданите

Текстът на Споразумението за оттегляне относно правата на гражданите е много точно формулиран, за да може гражданите на ЕС да се позовават пряко на него пред британските съдилища, а гражданите на Обединеното кралство — пред съдилищата на държавите членки. Всички разпоредби на националното право, които не са в съответствие с разпоредбите на Споразумението за оттегляне, ще трябва да престанат да се прилагат.

Съдилищата на Обединеното кралство ще могат да отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС относно тълкуването на частта за правата на гражданите от Споразумението за оттегляне за период от осем години след края на преходния период. За въпросите, свързани със заявлението за получаване на статут на уседналост в Обединеното кралство, този осемгодишен период започна да тече от 30 март 2019 г.

Упражняването и прилагането на правата на гражданите в ЕС ще се следи от Комисията, която действа в съответствие с Договорите на Съюза. В Обединеното кралство тази роля ще се изпълнява от независим национален орган. На този орган ще бъдат предоставени еквивалентни правомощия като тези на Европейската комисия, за да получава и разглежда жалби от граждани на Съюза и членове на техните семейства, да провежда разследвания по собствена инициатива, както и да завежда дела в съдилища на Обединеното кралство относно предполагаемо неспазване от страна на административните органи на Обединеното кралство на задълженията им съгласно частта от Споразумението за оттегляне, отнасяща се до правата на гражданите.

Органът и Европейската комисия следва ежегодно да се уведомяват взаимно чрез Съвместния комитет, създаден със Споразумението за оттегляне, относно предприетите мерки за упражняване и прилагане на правата на гражданите съгласно Споразумението. Такава информация следва да включва по-специално броя и естеството на разгледаните жалби, както и предприетите последващи правни действия. 

III. Какво е договорено по въпросите, свързани с разделянето? 

В съответствие с насоките на Европейския съвет (член 50) Споразумението за оттегляне има за цел, когато е необходимо, да се осигури организирано оттегляне и да се предвидят подробни разпоредби, които са необходими за плавното преустановяване на текущите процеси и механизми в редица области на политиката. 

Стоки, пуснати на пазара

В Споразумението за оттегляне се предвижда стоките, които са пуснати законно на пазара в ЕС или в Обединеното кралство преди края на преходния период, да може да продължат да се движат свободно между тези два пазара и да достигнат до крайните потребители, без да са необходими промени или повторно етикетиране на продуктите. 

Това означава, че стоките, които ще бъдат все още във веригата на дистрибуция в края на преходния период, ще могат да достигнат до крайните потребители в ЕС или в Обединеното кралство, без да е необходимо да се спазват допълнителни изисквания по отношение на продукта. Такива стоки могат също така да бъдат въведени в експлоатация (когато това е предвидено в приложимите разпоредби на правото на Съюза) и ще бъдат обект на постоянен надзор от страна на органите за надзор на пазара в държавите членки и на Обединеното кралство.

По изключение движението на живи животни и животински продукти между пазара на Съюза и пазара на Обединеното кралство след изтичането на преходния период ще подлежи на приложимите правила на страните за вноса и санитарния контрол на границата, независимо дали са пуснати на пазара преди края на преходния период.

Това е необходимо предвид високите санитарни рискове, свързани с тези продукти, както и необходимостта от ефективни ветеринарни проверки, когато тези продукти, както и живи животни, влизат на пазара на ЕС или на Обединеното кралство. 

Свеждане до минимум на смущенията във веригите на дистрибуция в края на преходния период

Със Споразумението за оттегляне се гарантира, че дадена стока, която вече е била пусната на пазара, може да продължи да се предлага на пазара на Обединеното кралство и на единния пазар на ЕС след края на преходния период. Това се прилага за всички стоки в обхвата на свободното движение на стоки, както е определено в Договора за функционирането на Европейския съюз, като например: селскостопански продукти, потребителски стоки (като играчки, текстил, козметика), здравни продукти (фармацевтични продукти, медицински изделия) и промишлени продукти, като моторни превозни средства, морско оборудване, машини, подемни съоръжения, електрическо оборудване, строителни продукти и химикали.

След изтичането на преходния период обаче живите животни и животинските продукти, като например хранителни продукти от животински произход, ще трябва да отговарят на правилата съответно на ЕС или на Обединеното кралство за вноса от трети държави.

Текущо движение на стоки от митническа гледна точка

По причини, свързани с митническото обработване, ДДС и акцизите, със Споразумението за оттегляне се гарантира, че движението на стоки, започнало преди оттеглянето на Обединеното кралство от митническия съюз на ЕС, следва да може да приключи съгласно правилата на Съюза, които са действали при започването на движението. След края на преходния период правилата на ЕС ще продължат да се прилагат за трансгранични операции, започнали преди края на преходния период, по отношение на правата и задълженията на данъчно задължените лица по ДДС, например задължения за подаване на декларации, плащане и възстановяване на ДДС. Същият подход се прилага и за текущото административно сътрудничество, което заедно с обмена на информация, започнал преди оттеглянето, следва да бъде завършено съгласно приложимите правила на ЕС. 

Защита на правата върху интелектуалната собственост

Съгласно Споразумението за оттегляне се запазва защитата, предоставяна на територията на Обединеното кралство за съществуващите права на ЕС върху интелектуалната собственост с единен характер (марки, права върху регистриран промишлен дизайн, права на закрила на сортове растения и др.). Всички защитени права от тези видове ще трябва да бъдат защитени от Обединеното кралство като национални права върху интелектуалната собственост. Превръщането на правото на ЕС в право на Обединеното кралство с цел защита в Обединеното кралство ще бъде автоматично, безплатно и без повторна оценка. Така ще се гарантира зачитането на съществуващите права на собственост в Обединеното кралство и ще се осигури необходимата сигурност по отношение на ползвателите и носителите на права.

ЕС и Обединеното кралство се договориха също така, че съществуващите географски указания (ГУ), одобрени от ЕС, ще се ползват с правна защита съгласно Споразумението за оттегляне, освен ако и докато не бъде сключено ново споразумение, приложимо за географските указания, в контекста на бъдещите отношения. Тези географски указания понастоящем са съществуващи права на интелектуална собственост в Обединеното кралство и в ЕС.

Обединеното кралство ще гарантира най-малко същото равнище на защита за съществуващите географски указания, като приложимото понастоящем в рамките на ЕС. Тази защита ще се реализира чрез националното законодателство на Обединеното кралство.

Одобрените от ЕС географски указания с названия за произход от Обединеното кралство (напр. „Welsh Lamb“) остават незасегнати в рамките на ЕС и следователно продължават да се ползват със защита в ЕС. 

Над 3 000 географски указания следва да продължат да бъдат защитени в Обединеното кралство

Над 3 000 географски указания, като пармска шунка, шампанско, баварска бира, сирене „Feta“, токайско вино, сладкиш „Pastel de Tentúgal“, херески оцет, понастоящем са защ?Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria