Повече пчелни кошери и пчелари благодарение на подкрепата на ЕС

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-12-17

Броят на пчелните кошери и пчеларите в ЕС се е увеличил през годините, което се изразява в растеж от 16 % на производството на пчелен мед в ЕС за периода от 2014 до 2018 г. Това е една от основните констатации в публикувания днес от Европейската комисия доклад за изпълнението на програмите на ЕС в областта на пчеларството.


Комисарят по въпросите на селското стопанство Януш Войчеховски заяви: Секторът на пчеларството е от решаващо значение за селското стопанство и биологичното разнообразие като цяло. Трябва да насърчаваме пчеларите в целия ЕС и затова напълно подкрепям увеличаването на финансирането от ЕС за следващата 3-годишна програма за пчеларството от 120 на 180 милиона евро като част от предложението на Комисията за следващия бюджет за селското стопанство.

Днешният доклад съдържа преглед на сектора и на изпълнението на мерките за подкрепа, въведени чрез програмите на ЕС в областта на пчеларството.

Със 17,5 милиона кошера в ЕС, управлявани от 650 000 пчелари, през 2018 г. ЕС е произвел 280 000 тона пчелен мед. Пчеларството се развива във всички държави — членки на ЕС, а Европейският съюз е вторият по големина производител на пчелен мед в света.

ЕС съфинансира програми в областта на пчеларството, които са разработват на национално равнище в сътрудничество със сектора, с цел подобряване на условията за сектора на пчеларството и маркетинга на неговите продукти. Програмите се изпълняват за период от три години, като в периода 2017—2019 г. годишното финансово участие на ЕС беше в размер на 36 милиона евро, допълнени с още толкова национални средства. За периода 2020—2022 г. годишното финансово участие на ЕС се увеличи от 36 на 40 милиона евро. Отпуснатият за всяка държава членка бюджет се основава на броя на пчелните кошери, за които е постъпило уведомление в ЕС.

През 2018 г. от осемте вида допустими мерки за програмите в областта на пчеларството мерките, които са получили най-голяма част от наличното финансиране с общ дял от почти 60 %, са тези за техническа помощ (например обучения, подкрепа за закупуване на техническо оборудване, подкрепа за младите пчелари) и борба срещу агресорите в кошера. Подновяването на пчелните кошери и подпомагането на работата по придвижване на пчелните кошери през сезона на цъфтеж представляват заедно повече от 30 % от бюджета. Сред другите мерки са приложните изследвания, анализите на пчелните продукти, подобряването на продуктите и наблюдението на пазара.

По отношение на предложенията за ОСП за периода след 2020 г. Комисията предложи програмите в областта на пчеларството да се включат в стратегическите планове по общата селскостопанска политика (ОСП). Тези планове, разработени на национално равнище, определят начина, по който всяка държава членка възнамерява да постигне целите на ОСП. Това ще увеличи видимостта на сектора на пчеларството, като същевременно ще се гарантира приносът му за общите цели на ОСП, включително за действията в областта на климата.

Програмите също така ще станат задължителни за държавите членки, за да се гарантира непрекъснатото усвояване и подкрепа.

За повече информация:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_19_6777
Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria