Презаселване: Ангажиментът на държавите членки на ЕС за 2020 г. надхвърля 30 000 места

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-12-18

По време на първия Глобален форум за бежанците в Женева Европейската комисия обяви финансова подкрепа за държавите членки, които заедно са поели ангажимент да осигурят над 30 000 места за презаселване през 2020 г.


Заместник-председателят Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския ни начин на живот, заяви: Презаселването е пример за европейски успех и трябва да остане такъв. Държавите членки на Европейския съюз поемат най-големия досега колективен ангажимент по отношение на местата за презаселване. По този начин ЕС става най-големият участник в усилията за презаселване в световен мащаб, въпреки че се надяваме, че и други ще последват примера и ще увеличат поетите от тях ангажименти, така че да отговорят на нарастващите нужди. Когато си сътрудничим и работим заедно, можем да създадем трайни, ефективни и сигурни системи, за да предложим закрила на най-уязвимите в света.

Комисарят по въпросите на вътрешните работи Илва Йохансон заяви: Презаселването е ключов инструмент, за да се гарантира, че хората, които се нуждаят от закрила, не излагат живота си на риск и достигат до ЕС по безопасен и законен път. Това е ключов елемент от цялостния подход към миграцията, който трябва да продължим да развиваме, включително чрез силни партньорства с трети държави. Амбициозните ангажименти на държавите членки трябва да продължат и ЕС ще предостави необходимата подкрепа. В това отношение не можем да си позволим никакви пропуски. Комисията възнамерява да представи препоръка за обединяване на усилията на държавите членки и по този начин да укрепи позицията на ЕС на световната сцена.

Европейската комисия беше представена на среща на високо равнище по време на Глобалния форум за бежанците в Женева. На 16 декември комисарят по въпросите на съседството и разширяването Оливер Вархеи взе участие в тематичната дискусия „Кризата със сирийските бежанци — постигане на резултати в партньорство“. Днес комисарят по въпросите на международните партньорства Юта Урпилайнен ще направи основно изказване на заключителната пленарна сесия, а комисарят по въпросите на управлението при кризи Янез Ленарчич ще участва в групата на високо равнище по въпросите на образованието.

От 2015 г. насам повече от 65 000 уязвими бежанци са намерили закрила в Европа чрез схемите на ЕС за презаселване. Колективният ангажимент на държавите членки за още 30 000 места за презаселване през 2020 г. потвърждава ролята на ЕС като световен лидер в областта на презаселването.

В съответствие с прогнозите на ВКБООН за глобалните нужди от презаселване през 2020 г. програмата на ЕС за презаселване ще даде приоритет на презаселването от Турция, Ливан, Йордания и държавите по маршрута през Централното Средиземноморие. Презаселванията по механизмите за транзитно преминаване при кризисни ситуации в Нигер и Руанда също ще продължат да бъдат основен приоритет.

ЕС насърчава програмите за презаселване на държавите членки чрез оперативна подкрепа, предоставяна от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO).

Контекст

Презаселването е важен инструмент, който помага на хората, които се нуждаят от международна закрила, да достигнат до Европа по безопасен и законен начин. То гарантира закрилата на бежанците и същевременно засилва солидарността и споделянето на отговорността между държавите членки.

През юли 2019 г. Европейската комисия призова държавите членки да разширят и доразвият съществуващите схеми за презаселване и да поемат ангажименти за презаселване на лица, нуждаещи се от международна закрила, през 2020 г. Държавите членки на ЕС отговориха на този призив и заедно поеха ангажимент за над 30 000 места, които ще бъдат подкрепени от бюджета на Европейския съюз. В бюджета на ЕС са предвидени 10 000 EUR за всеки презаселен бежанец под формата на финансова помощ за приемащата държава членка.

Нов пакт за миграцията и убежището е приоритет на Комисията „Фон дер Лайен“. Заместник-председателят Схинас и комисарят Йохансон имат задачата да направят европейската политика в областта на миграцията по-силна и всеобхватна. Презаселването е важен елемент от всеобхватната миграционна политика на ЕС и през идните години ще продължи да бъде основен приоритет.

За повече информация

Информационен документ за презаселванетоКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria