европейската гражданска инициатива Right2Water („Право на вода“). Неговата цел е да се подобри качеството на питейната вода и да се предостави по-добра информация на гражданите.

" /> европейската гражданска инициатива Right2Water („Право на вода“). Неговата цел е да се подобри качеството на питейната вода и да се предостави по-добра информация на гражданите.

">

Комисията приветства предварителното споразумение за подобряване на качеството на питейната вода и достъпа до нея

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-12-19

Комисията приветства предварителното споразумение, постигнато вчера в Страсбург от Европейския парламент и Съвета, относно преработената Директива за питейната вода. Споразумението се основава на предложението, прието от Комисията през февруари 2018 г., като пряко последствие от европейската гражданска инициатива Right2Water („Право на вода“). Неговата цел е да се подобри качеството на питейната вода и да се предостави по-добра информация на гражданите.


Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс заяви: „Гражданите отправиха категоричен и недвусмислен призив към Комисията да предложи инициатива за осигуряване на гарантиран достъп на европейците до безопасна питейна вода. На този призив от европейската гражданска инициатива Комисията отвърна с амбициозно предложение. Днес съзаконодателите също се вслушаха в този призив и се съгласиха да модернизират правилата на ЕС, за да подобрят качеството на питейната вода въз основа на най-новите стандарти, като увеличат достъпа на всички до питейна вода и повишат прозрачността в този ключов сектор. Заедно можем и трябва да защитаваме здравето и безопасността на нашите граждани.“

В момента питейната вода се контролира в края на снабдяването („end-of-pipe“). Договорените нови правила прилагат така наречения основан на риска подход, който позволява въвеждането на допълнителни мерки за предотвратяване и смекчаване на риска с цел опазване на източниците на питейна вода. Благодарение на друга важна промяна в законодателството обществеността ще разполага с разбираема и удобна за ползване онлайн информация за качеството на питейната вода и за водоснабдителната система в съответния регион, с което се очаква да се повиши доверието в качеството на чешмяната вода.

Договореният текст се опира на препоръките на Световната здравна организация и дори ги надхвърля. Тези нови правила на ЕС ще се превърнат в глобален стандарт и ще отразяват съвременните технологични иновации. Те ще намалят вредното въздействие от замърсяването както върху здравето на човека, така и върху природните ни ресурси, което е изцяло в съответствие с Европейския зелен пакт. Те ще се заемат с проблема с нововъзникналите замърсители, например пластмасови микрочастици, ендокринни нарушители и нови видове химикали (PFA). В споразумението се съдържат подробни хигиенни изисквания за материалите, влизащи в контакт с питейната вода, и се възлага главна роля на Европейската агенция по химикали, която ще гарантира, че в тръбите и крановете, влизащи в контакт с питейната вода, ще могат да се използват само безопасни вещества. Тази хармонизация ще улесни безпроблемното функциониране на вътрешния пазар на продукти, влизащи в контакт с питейната вода.

Следващи стъпки

Предварителното споразумение, постигнато на 18 декември 2019 г., сега подлежи на официално одобрение от Европейския парламент и Съвета.

След одобрението директивата ще бъде публикувана в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно.

Контекст

Повечето жители на ЕС вече имат много широк достъп до висококачествена питейна вода благодарение отчасти на законодателството на ЕС относно качеството на питейната вода, действащо вече над 30 години. През 2018 г., в отговор на европейската гражданска инициатива Right2Water („Право на вода“), Комисията предложи да се преразгледа Директивата за питейната вода (98/83/ЕО). Предложението е следствие от оценката по REFIT на Директивата за питейната вода и беше придружено с оценка на въздействието и препоръки на Световната здравна организация.

За повече информация: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_19_6830Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria