По-чист въздух през 2020: за корабите по целия свят влиза в сила 0,5 % лимит на съдържанието на сяра

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-01-03

От 1 януари 2020 г. максималното съдържание на сяра в корабните горива се понижава глобално на 0,5 % (от 3,5 %), което намалява замърсяването на въздуха и допринася за опазването на здравето и околната среда. Емисиите на серни оксиди (SOx) от двигателите с вътрешно горене на корабите водят до киселинни дъждове и генерират фини прахови частици, които могат да причинят дихателни и сърдечносъдови заболявания, както и намалена продължителност на живота.


Адина Вълян, комисарят по въпросите на транспорта, заяви: „Морският транспорт е глобален бизнес, а намаляването на емисиите от него изисква глобални решения. Влизането в сила на горната граница за съдържанието на сяра в целия свят е важна стъпка за целия морски сектор; то ще спомогне за допълнителното намаляване на емисиите на вредни замърсители на въздуха, което носи пряка полза на градовете и общностите по целия свят, включително важните крайбрежни градове в южна Европа. То също показва, че общите усилия на ЕС и ММО и сериозният ангажимент от страна на сектора могат да доведат до значителни ползи за околната среда и за здравето на нашите граждани.“

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс заяви: „Европейският зелен пакт ще се стреми да постигне целта за нулево замърсяване както за неутралност по отношение на климата, така и за околна среда без токсични вещества. Тази цел на ЕС защитава благосъстоянието на нашите граждани, а също така осигурява здравословни и чисти морета, океани и околна среда в рамките на безвъглеродна и устойчива синя икономика, за която се ангажират съвместно всички страни, включително морският транспорт. Ние приветстваме ниските стандарти за съдържание на сяра в целия свят и в зоните за контрол на емисии на серни оксиди, така че все повече граждани на крайбрежните райони в ЕС да дишат чист въздух.“

Подходът на ЕС за ниско съдържание на сяра като международен пример

От 2012 г. насам ЕС предприе решителни действия за намаляване на съдържанието на сяра в морските горива чрез Директивата за съдържанието на сяра. През 2016 г. Международната морска организация (ММО) потвърди, че датата за влизане в сила на 0,5 % горна граница на съдържание на сяра в целия свят ще бъде 2020 г.

Освен това в някои много уязвими екосистеми като например Балтийско море и Северно море — определени за „зони за контрол на емисиите на серни оксиди“ — максималното съдържание на сяра беше намалено на 0,10 % още през 2015 г. Тези по-строги лимити за съдържание на сяра намалиха наполовина концентрацията на серен диоксид в тези зони, което доведе до ползи за здравето на жителите на крайбрежните региони и пристанищните градове, докато общото икономическо въздействие върху сектора остана минимално.

Следващи стъпки за устойчивост в корабоплаването

На базата на успешното прилагане на лимитите в зоните за контрол на емисиите се очаква въвеждането на глобалния лимит за съдържание на сяра да доведе до сходни резултати. ЕС също така работи активно в контекста на Конвенцията от Барселона за възможното бъдещо определяне от страна на ММО на зони за контрол на емисиите в други води на ЕС, например в Средиземно море.

ЕС се стреми към активна роля в борбата в по-общ план с емисиите от морския транспорт, както в Европа, така и в световен мащаб. През 2018 г. ММО се съгласи да намали емисиите на парникови газове от корабоплаване с най-малко 50 % до 2050 г. ЕС и държавите членки имаха ключова роля в посредничеството и осигуряването на споразумение в сектора, който понастоящем представлява 2—3 % от глобалните емисии на CO2. В момента в ММО текат дискусии за превръщането на това споразумение в конкретни мерки.

За да се справи със замърсяването с пластмаси в нашите океани, ЕС прие нови правила за пристанищните приемни съоръжения, с които гарантира, че отпадъците, генерирани на борда на корабите или уловени в морето, се събират и преработват в пристанищата. 

ЕС също така работи съвместно с ММО за решаване на проблемите във връзка с отпадъчните води от използваните от корабите системи за последваща обработка. Целта е да се гарантира пълна устойчивост на тези системи, евентуално чрез въвеждане на по-строги и единни законодателни изисквания.

Нещо повече, Европейският зелен пакт, представен от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен през декември 2019 г., съдържа допълнителни действия, които ще направят корабоплаването по-устойчиво, като например разширяване на европейската търговия с емисии към морския сектор.

Контекст

Морският транспорт оказва пряко въздействие върху качеството на въздуха в много европейски крайбрежни градове. Отработените газове от корабите са значителен източник на замърсяване на въздуха, включително чрез емисии на серни оксиди, получени от изгорели тежки горива. Серните оксиди са вредни за дихателната система на човека и затрудняват дишането.

Корабите обичайно използват за задвижване тежки горива, чието съдържание на сяра може да достигне 3,50 %. За сравнение — съдържанието на сяра в горивата за камиони или леки автомобили не трябва да надвишава 0,001 %. Директивата за съдържанието на сяра от 2012 г., която беше преразгледана през 2016 г., намали емисиите на серни оксиди, като определи максимално съдържание на сяра за корабните горива и включи в законодателството на ЕС нови стандарти, определени от Международната морска организация, както в регионално защитените зони, така и извън тях.

За повече информация: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_19_6837Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria