Комисията представя първите елементи на размисъл за изграждането на силна социална Европа за справедливи промени

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-01-14

В него се представя начинът, по който социалната политика ще спомогне за посрещането на днешните предизвикателства и използването на актуалните възможности, като се предлагат действия на равнище ЕС за идните месеци и се търси мнението на заинтересованите страни на всички равнища относно по-нататъшните действия в областта на заетостта и социалните права. Комисията започва още днес първия етап на консултации със социалните партньори — предприятията и профсъюзите — по въпроса за справедливи минимални заплати за работниците в ЕС.


Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: „Европа преживява изключително важен преход. Във време на екологични и цифрови промени и застаряване на населението Комисията иска да гарантира, че хората продължават да бъдат в центъра на вниманието и че икономиката работи в техен интерес. Вече разполагаме с инструмент за това — Европейския стълб на социалните права. Сега искаме да гарантираме, че ЕС и неговите държави членки, както и заинтересованите страни поемат ангажимент за неговото прилагане“.

Никола Шмит, комисар по въпросите на работните места и социалните права, заяви: „Трудовият живот на милиони европейци ще претърпи промяна през идните години. Трябва да предприемем стъпки, така че бъдещата работна сила да може да преуспее. Новаторската и приобщаваща социална пазарна икономика на Европа трябва да работи за хората: да им осигурява качествени работни места с подходящо възнаграждение. Нито една държава членка, регион или човек не могат да бъдат изоставени. Трябва да продължим да се стремим към най-високите стандарти на трудовите пазари, така че всички европейци да могат да живеят достойно и с амбиция“.

Днес Европа е единствено по рода си място, където благоденствието, справедливостта и устойчивото бъдеще са еднакво важни цели. В Европа се радваме на едни от най-високите стандарти на живот, най-добрите условия на труд и най-ефективната социална закрила в света.Въпреки това европейците са изправени пред редица промени, като прехода към неутрална по отношение на климата икономика, цифровизацията и демографските промени. Тези промени ще бъдат източник на нови предизвикателства и възможности за работниците. Европейският зелен пакт — нашата нова стратегия за растеж — трябва да гарантира, че Европа продължава да има най-напредналите системи за социална сигурност в света и е динамичен център за иновации и конкурентоспособно предприемачество.

Публикуваните днес документи се основават на Европейския стълб на социалните права, провъзгласен от институциите и лидерите на ЕС през ноември 2017 г. Комисията приканва всички държави, региони и партньори от ЕС да представят своите виждания за бъдещите стъпки, както и плановете си за постигане на целите на стълба. Те ще бъдат отчетени при изготвянето на план за действие през 2021 г., в който ще бъдат отразени всички направени предложения и който ще бъде представен за одобрение на най-високо политическо равнище.

От своя страна, днес Комисията представя планираните инициативи, които ще допринесат непосредствено за прилагането на Европейския стълб на социалните права. Ключовите действия през 2020 г. включват:

  • Справедливи минимални заплати за работниците в ЕС
  • Европейска стратегия за равенство между половете и задължителни мерки за прозрачност при заплащането
  • Актуализирана европейска програма за умения
  • Актуализирана „Гаранция за младежта“
  • Среща на високо равнище по въпросите на работата през платформи
  • Зелена книга относно застаряването
  • Стратегия за хората с увреждания
  • Демографски доклад
  • Европейска презастрахователна схема за обезщетения при безработица.

Тези действия надграждат вече извършената от ЕС работа след обявяването на стълба през 2017 г. Но действията само на равнище ЕС не са достатъчни. Ключът към успеха е в ръцете на националните, регионалните и местните органи, както и на социалните партньори и съответните заинтересовани страни на всички равнища. Всички европейци трябва да имат еднакви възможности да преуспяват — трябва да запазим, адаптираме и подобрим това, което нашите родители и поколението преди тях са изградили.

Консултация относно справедливи минимални заплати 

Броят на заетите лица в ЕС е рекордно висок. Но много от работещите продължават да срещат финансови трудности. Председателят Фон дер Лайен изрази своето желание всички работниците в нашия Съюз да имат справедлива минимална заплата, която им дава възможност за достоен живот, където и да работят.

Днес Комисията започва първия етап на консултации със социалните партньори — предприятията и профсъюзите — по въпроса за справедливи минимални заплати за работниците в ЕС. Комисията е готова да изслуша мненията: искаме да знаем дали социалните партньори смятат, че са необходими действия от страна на ЕС, и ако това е така — дали желаят да ги договорят помежду си.

Няма да има една-единствена минимална заплата, приложима за всички. Всяко евентуално предложение ще отразява националните традиции, независимо дали става въпрос за използването на колективни споразумения или правни разпоредби. Някои държави вече разполагат с отлични системи. Комисията желае да гарантира, че всички системи отговарят на нуждите, имат достатъчно покритие, включват задълбочени консултации със социалните партньори и разполагат с подходящ механизъм за актуализиране.

Контекст 

Социалната справедливост е в основата на европейската социална пазарна икономика и на нашия Съюз. Тя намира израз в идеята, че социалната справедливост и благоденствието са крайъгълните камъни за изграждането на устойчиво общество с най-високите стандарти на благосъстояние в света.

Днес е време за промени. Изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда ще изискват от нас да адаптираме нашата икономика, промишленост, начина ни на пътуване и работа, какво купуваме и какво ядем. Очаква се, че през следващите 5 години само изкуственият интелект и роботиката ще създадат почти 60 милиона нови работни места в световен мащаб, а много работни места ще се променят или дори ще изчезнат. Демографският облик на Европа се променя; днес живеем по-дълго и в по-добро здраве благодарение на напредъка в медицината и общественото здраве.

Тези промени, възможности и предизвикателства засягат всички държави и всички европейци. Разумно е те да бъдат посрещнати с общи усилия, а по промяната да се работи проактивно. Европейският стълб на социалните права е нашият отговор на тези основни амбиции. Стълбът е израз на 20 принципа и права, които са от съществено значение за справедливите и добре функциониращи трудови пазари и социални системи в Европа на 21-ви век.

За повече информаци:  https://ec.europa.eu/bulgaria/news/ec-presents-first-reflections-on-building-strong-social-europe-for-just-transitions_bg
Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria