Глобализация и заетост: как ЕС намалява отрицателните ефекти

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-08-20

Глобализацията оказва както положително, така и отрицателно влияние върху работните места в Европа. ЕС предлага средства за преодоляване на възможните проблеми.


Глобализацията е процес, който открива нови възможности за бизнеса в Европа, но също така поставя под въпрос бъдещето на някои индустрии. Европейският съюз се опитва да извлече ползите и да ограничи вредите, като в стремежа си да изгради социална Европа помага на загубили работата си хора да намерят нова професия.

Възможностите, произтичащи от глобализацията

Броят на работните места в ЕС, които са пряко или непряко свързани с износа на стоки и услуги, расте постоянно: от 21,7 млн. такива работни места през 2000 г. на 36 млн. през 2017 г. Износът на стоки за 1 млрд. евро подкрепя средно 13 000 работни места в ЕС.

От ползите печелят не само компаниите износителки, но и фирмите, които им осигуряват суровини или услуги.

В България 662 000 работни места са зависими от износа от България извън ЕС, а други 122 000 работни места съществуват благодарение на износа от други страни в ЕС към страни извън блока. Общо 22% от работните места в страната са зависими от износа от ЕС.

Делът на висококвалифицираните работници на позиции, свързани с износа, расте, и тези позиции са средно с 12% по-добре заплатени от другите работни места.

Проблемите със заетостта

Глобализацията повишава конкуренцията между компаниите, което в отделни случаи може да доведе до затваряне на предприятия, прехвърляне на дейността в други страни и съответно загуба на работни места.

Най-уязвимите сектори в ЕС са тези с ниски изисквания за квалификация на работниците: например, в производството на текстил и облекло, кожената и обувната промишленост, добива на метали и преработвателната промишленост.

Страни, които могат да предложат по-ниски разходи за труд, могат да привлекат част от бизнеса. В продължение на години страните от Източна Европа бяха атрактивно място за откриване на нови предприятия от фирми в Западна Европа, но сега те също са заплашени от преместване на бизнеса към страни в Северна Африка и Азия.

Прехвърлянето на дейността на дадено предприятие от една страна в друга е централен елемент от дебата за ползите от глобализацията. Макар че цялостният икономически резултат може да бъде положителен и че има индикации, че процесът на прехвърляне на производствена дейност от Европа намалява, това не означава, че няма опасност за конкретни сектори.

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията

За да ограничи отрицателния ефект от глобализацията и да намали безработицата, ЕС създаде през 2006 г. Европейски фонд за приспособяване към глобализацията. Неговата цел е да подкрепя служители, загубили работата си вследствие на закриване или прехвърляне на дейност.

Фондът осигурява до 60% от финансирането на мерки за преквалифициране на работници и създаване на нови предприятия. Подпомаганите проекти са свързани с обучение и стажове, помощ и съвети за намиране на работа и стартиране на бизнес.

От 2009 г. фондът финансира също така проекти, свързани със загубата на работни места вследствие на икономическата криза.

Фондът може да бъде използван в случай на освобождаване на над 500 служители от една кампания или свързани с нея доставчици, или когато голям брой служители в специфичен сектор в един или повече региона загубят работата си.

От 2007 г. Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е изразходил 630 млн. евро в подкрепа на 150 000 уволнени служители и над 3 300 младежи. През януари 2019 г. Европейският парламент поиска подобрения в начина на функциониране на фонда.

Научете повече за политиката на ЕС във връзка с глобализацията:

•    Как ЕС използва търговската си политика, за да защитава човешките права по света
•    Вижте инфографики за мястото на ЕС в световната търговия
•    Прочетете за търговската политика на ЕС
•    Запознайте се с ключови факти за ползите от глобализацията

 

Източник: Европейски парламентКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria