MEMO/12/12. За повече подробности относно всички взети решения вж. регистъра на решенията по производства за установяване на нарушение.

" /> MEMO/12/12. За повече подробности относно всички взети решения вж. регистъра на решенията по производства за установяване на нарушение.

">

Процедури за нарушение от месец юли 2019 г.

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-08-01

Преглед по области на политиката

С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Най-важните решения, приети от Комисията, са представени по-долу и са групирани по области на политиката. Освен това Комисията прекратява производствата по 146 случая, при които проблемите със засегнатите държави членки са били решени и не е необходимо Комисията да продължава производствата.

За повече информация относно производството на ЕС за установяване на нарушение вж. пълния текст на MEMO/12/12. За повече подробности относно всички взети решения вж. регистъра на решенията по производства за установяване на нарушение.


1. Бюджет и човешки ресурси

(За повече информация: Мина Андреева — тел.: +32 229 91382, Андреана Станкова — тел.: +32 229 57857)

Мотивирано становище

Бюджет на ЕС: Комисията настоятелно призовава БЕЛГИЯ да внесе дължими мита в бюджета на ЕС

Днес Европейската Комисия реши да изпрати мотивирано становище на Белгия поради това, че не е внесла дължими мита в бюджета на ЕС в съответствие с правото на ЕС. Това е в резултат на неизпълнение от страна на белгийските органи на задължението за събиране на дължими мита от дружество, което не е изпълнило плащането си след обявяване на несъстоятелност. В резултат на това общо 926 000 EUR не бяха внесени в бюджета на ЕС. Комисията започна процедурата за нарушение през лятото на миналата година, тъй като сметна, че действията на белгийските органи не са в съответствие с правото на ЕС. По-конкретно, съгласно правото на ЕС държавите членки трябва да установят дали традиционни собствени ресурси, като например мита, трябва да бъдат платени в бюджета на ЕС и в такъв случай незабавно да ги съберат. Когато дадена сума не е била събрана, държава членка може да бъде освободена от задължението си да я плати, ако е положила достатъчно усилия за нейното събиране. Белгия не е започнала незабавно събиране на дължимите мита и следователно не може да докаже, че сумите не са могли да бъдат събрани. Ако Белгия не плати съответната сума в бюджета на ЕС или не предостави задоволителен отговор, Комисията може да предприеме следващата стъпка от производството за установяване на нарушение и да сезира Съда на ЕС.

 

2. Действия във връзка с климата

(За повече информация: Anna-Kaisa Itkonen — тел.: +32 229 56186, Lynn Rietdorf — тел.: +32 229 74959)

Официални уведомителни писма

Флуорсъдържащи парникови газове: Комисията настоятелно призовава ИТАЛИЯ и РУМЪНИЯ да уведомят за своите национални мерки за налагане на санкции за нарушения

Днес Комисията реши да изпрати официални уведомителни писма на Италия и Румъния поради това, че не са уведомили за своите национални мерки за санкции за нарушения на правилата на ЕС за флуорсъдържащите парникови газове (Регламент (ЕС) № 517/2014). Флуорсъдържащите парникови газове, известни още като „ФПГ“, са клас синтетични газове, които се използват в редица промишлени приложения. Целта на Регламента е да допринесе за борбата с изменението на климата чрез намаляване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове в ЕС с две трети до 2030 г. Флуорсъдържащите газове имат мощно въздействие на глобално затопляне (до 23 хиляди пъти по-силно от въглеродния диоксид, CO2). В правото на ЕС се предвиждат строги правила за използването на флуорсъдържащи парникови газове и за условията, свързани с пускането на пазара на продукти, съдържащи тези газове. Съгласно приетите от държавите членки правила санкциите е трябвало да бъдат въведени до 1 януари 2017 г. и да са били предприети всички мерки, за да се гарантира тяхното прилагане. Санкциите трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Наличието на подходящи санкции в националното законодателство има решаващо значение за гарантиране на спазването на Регламента, а оттам за ограничаване на изменението на климата. Наличието на санкции е особено важно с оглед на предотвратяването на незаконната търговия с флуоровъглеводороди. Държавите членки също така се споразумяха да уведомят Комисията относно националните мерки за санкции до 1 януари 2017 г. Към днешна дата Комисията не е получила никакво уведомление от Италия и Румъния. Ако съответните държави членки не изпратят задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да реши да изпрати мотивирани становища.

 

3. Цифров единен пазар

(За повече информация: Nathalie Vandystadt — тел.: +32 229 67083, Inga Höglund — тел. +32 229 50698)

Мотивирани становища и официални уведомителни писма

Комисията започва процедури за установяване на нарушение във връзка с единния телефонен номер за спешни повиквания 112, необоснованото блокиране на географски принцип и правилата на ЕС в областта на киберсигурността

Днес Европейската комисия реши да започне процедури за установяване на нарушение срещу няколко държави членки вследствие на това, че не са изпълнили задълженията си, свързани с цифровия единен пазар. Комисията ще изпрати мотивирани становища на България, Германия и Ирландия поради това, че не са уведомили за пълното транспониране на правото на ЕС относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения (Директива (ЕС) 2016/2102), и на Хърватия — поради това, че не е изложила своите планове за разгръщане на радиочестотната лента 700 MHz за 5G услуги (Решение (ЕС) 2017/899). Освен това Комисията реши да изпрати официални уведомителни писма на няколко държави от ЕС: на Австрия, Белгия, Гърция, Румъния, Словения и Унгария поради това, че не са предоставили информация относно операторите на основни услуги, определени съгласно правото на ЕС в областта на сигурността на мрежите и информационните системи (Директива (ЕС) 2016/1148); на Германия, Гърция, Испания, Хърватия и Чехия поради това, че не са приложили ефективно правилата относно единния номер за спешни повиквания 112 (Директива 2002/22/ЕО), по-специално чрез осигуряване на равностоен достъп за потребители с увреждания. Накрая, Испания, Кипър, Полша, Румъния, Словакия и Франция ще получат официални уведомителни писма от Комисията поради забавяне на транспонирането в националното законодателство на Регламента на ЕС за блокирането на географски принцип (Регламент (ЕС) № 2018/302). Става въпрос за приемането и уведомяването за мерки за нарушения на правилата за блокиране на географски принцип, включително санкции от страна на компетентните национални правоприлагащи органи за предприятията, нарушаващи правилата на ЕС. Съответните държави членки сега разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище или да сезира Съда на ЕС, според случая.

 

4. Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване

(За повече информация: Christian Wigand — тел.: +32 229 62253, Sara Soumillion — тел.: +32 229 67094)

Мотивирани становища

Индексация на семейните обезщетения: Комисията предприема по-нататъшни стъпки в процедурата за нарушение срещу АВСТРИЯ

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Австрия поради несъвместимостта на нейното законодателство относно индексирането на семейните обезщетения и на семейните данъчни кредити с правилата на ЕС. От 1 януари 2019 г. в Австрия семейните обезщетения и семейните данъчни облекчения, плащани за деца с местопребиваване в друга държава членка, зависят от разходите за издръжка на живота във въпросната друга държава членка. Това означава, че много граждани на ЕС, които работят в Австрия и правят вноски в нейната социалноосигурителна и данъчна система по същия начин като местните работници, получават по-малки обезщетения просто защото децата им живеят в друга държава членка. Комисията смята, че този механизъм за индексиране не е съвместим с правото на ЕС. Австрия отговори на официалното уведомително писмо на Европейската комисия през март 2019 г. След задълбочено анализиране на аргументите, изложени от Австрия, Комисията стигна до заключението, че опасенията не са били разсеяни. Поради това Комисията преминава към втория етап от процедурата за установяване на нарушение, като издава мотивирано становище, след като през януари 2019 г. тя изпрати официално уведомително писмо. За повече информация вж. пълния текст на съобщението за медиите.

Условия на труд: Комисията настоятелно призовава УНГАРИЯ да приведе в съответствие с Директивата за работното време своите правила относно работните места с режим „в готовност“

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Унгария поради това, че не защитава работниците с режим „в готовност“ (като например пазачи или охранители) в съответствие със законодателството на ЕС относно условията на труд (Директивата за работното време, Директива 2003/88/ЕО). Тази директива изисква от държавите членки да поставят ограничение за средната продължителност на седмичното работно време, която не може да надвишава 48 часа, включително с извънредния труд. В Унгария от работниците с режим „в готовност“ може да се изисква да работят до 72 часа седмично, изчислени за референтен период от 6 месеца. Това надхвърля 48-часовото ограничение, определено от Директивата за работното време. Правилата на ЕС предвиждат възможност за дерогация от правилото за максималната продължителност на седмичното работно време само при определени условия. По-специално работниците, които доброволно приемат да работят по-дълго работно време, но след това решат да отменят своето съгласие, трябва да бъдат защитени. В Унгария националното право защитава работниците с режим „в готовност“, които са отменили своето съгласие, само от освобождаване от длъжност. Комисията приканва унгарските органи да спазят съответните правила на ЕС в срок от два месеца. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда.

Официални уведомителни писма

Условия на труд: Комисията настоятелно призовава ИТАЛИЯ да предотврати злоупотребата със срочни договори и да не допуска дискриминационни условия за наемане на работа в публичния сектор

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Италия поради това, че работниците в публичния сектор не са достатъчно защитени срещу злоупотреби с последователни срочни трудови договори и дискриминация, както се изисква съгласно правилата на ЕС (Директива 1999/70/ЕО на Съвета). Правилата на ЕС изискват спрямо работниците на срочни трудови договори да не се прилагат по-неблагоприятни условия за наемане на работа в сравнение с работниците на постоянен трудов договор, които се намират в сходно положение, освен ако това не е оправдано от обективни причини. Понастоящем италианското законодателство изключва няколко категории работници в публичния сектор от тази закрила (напр. учителите, медицинския персонал, работниците във висшето музикално и танцово образование и образованието в областта на изкуството, персонала на някои фондации за музикална продукция, академичния персонал, селскостопанските работници и доброволците от националната пожарна служба). Освен това Италия не разполага с достатъчно гаранции за предотвратяване на дискриминацията по отношение на трудовия стаж. Комисията приканва италианските органи да осигурят цялостно спазване на съответните правила на ЕС. Италия сега разполага със срок от два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. Ако не направи това, Комисията може да изпрати мотивирано становище.

Условия на труд: Комисията настоятелно призовава ИСПАНИЯ да преразгледа своите национални правила относно платения годишен отпуск, за да се съобрази с правото на ЕС

Комисията реши днес да изпрати официално уведомително писмо на Испания, тъй като нейните национални разпоредби относно годишния отпуск са несъвместими с правилата на ЕС относно условията на труд (Директивата за работното време, Директива 2003/88/ЕО). В Испания спрямо работещите в Гражданската гвардия (Guardia Civil) се прилагат специални правила, съгласно които те не получават обезщетение за неползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото им правоотношение. Правилата на ЕС изискват при прекратяване на трудовото правоотношение, когато работникът вече не може да ползва платен годишен отпуск, този работник да има право на обезщетение. Съгласно правото на ЕС това гарантира, че работниците при прекратяване на трудовото правоотношение не могат да изгубят правото си на платен годишен отпуск, дори ако то им бъде предоставено под финансова форма. Испания разполага със срок от два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. Ако тя не направи това, Комисията може да изпрати мотивирано становище.

 

5. Енергетика

(За повече информация: Anna-Kaisa Itkonen — тел.: +32 229 56186, Lynn Rietdorf — тел.: +32 229 74959)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Енергетика: Комисията предявява иск пред Съда срещу БЕЛГИЯ поради неспазване на правилата на ЕС за пазарите на електроенергия и газ

Днес Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Белгия поради това, че не е осигурила правилното прилагане на правилата на ЕС за пазара на електроенергия (Директивата за електроенергията, Директива 2009/72/ЕО) и на правилата на ЕС за пазара на газ (Директивата за природния газ, Директива 2009/73/ЕО). Двете директиви са част от третия енергиен пакет и съдържат важни разпоредби относно правилното функциониране на енергийните пазари. Белгия не е транспонирала правилно някои правила относно правомощията на националния регулатор. По-специално на белгийския регулатор не са предоставени правомощия да взема решения, които са обвързващи за електроенергийните и газовите предприятия, като той може само да отправя предложения до правителството за вземане на такива решения. По същия начин условията за присъединяване към мрежите за пренос на електроенергия и газ се определят от правителството, а не от регулатора, както се изисква от правото на ЕС. Накрая, белгийското законодателство не гарантира, че операторите на преносни системи действително контролират цялата електроенергийна или газова мрежа, за която носят отговорност, поради което може да не са в състояние да осигурят в пълна степен недискриминационен достъп на доставчиците на електроенергия или газ до мрежата. Комисията реши да започне процедура за нарушение срещу Белгия през октомври 2014 г., като изпрати официално уведомително писмо, последвано от мотивирано становище през февруари 2016 г. Тъй като Белгия не е предоставила решение на всички повдигнати въпроси, Комисията реши да сезира Съда на ЕС. За повече информация вж. пълния текст на съобщението за медиите.

Комисията предявява иск пред Съда срещу ИТАЛИЯ поради това, че не е транспонирала правилата на ЕС за радиационна защита

Днес Комисията реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Италия поради това, че не е транспонирала преработените основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение (Директива 2013/59/Евратом на Съвета). С Директивата се осъвременява и консолидира европейското законодателство за радиационна защита. С нейните разпоредби се установяват основни норми на безопасност, за да се защитят работниците, населението и пациентите от опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение. Тя включва и разпоредби относно готовността и реакцията в извънредни ситуации, които разпоредби станаха по-строги след ядрената катастрофа във Фукушима. През декември 2013 г. държавите членки се споразумяха да транспонират Директивата до 6 февруари 2018 г. и да уведомят Комисията за мерките и разпоредбите, приети в националното законодателство. През май 2018 г. Комисията реши да започне производство за установяване на нарушение срещу Италия, като изпрати официално уведомително писмо, последвано от мотивирано становище през януари 2019 г. Към днешна дата италианските органи не са приели, нито са уведомили Комисията за транспонирането на Директивата в националното законодателство. Поради това Комисията реши да предяви иск пред Съда срещу Италия. За повече информация вж. пълния текст на съобщението за медиите.

Мотивирани становища

Енергийна ефективност: Комисията приканва настоятелно 6 държави членки да спазват правото на ЕС

Днес Комисията реши да изпрати мотивирани становища на Австрия, Германия, Испания, Обединеното кралство, Словакия и Швеция с искане за правилно транспониране в националното законодателство на правилата на ЕС за енергийна ефективност (Директивата за енергийната ефективност, Директива 2012/27/ЕС) и правилното ѝ прилагане. С Директивата от 2012 г. се установява обща рамка от мерки за насърчаване на енергийната ефективност в рамките на ЕС, за да се гарантира постигането на целта на ЕС за енергийна ефективност за 2020 г. През октомври 2012 г. държавите членки се споразумяха, че всички държави от ЕС са длъжни да използват енергията по-ефикасно на всички етапи от енергийната верига — от производството до крайното потребление. Съответните държави членки сега разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

Вътрешен енергиен пазар: Комисията призовава РУМЪНИЯ да премахне пречките пред износа на природен газ

Днес Комисията реши да изпрати допълнително мотивирано становище на Румъния поради това, че не е премахнала ограниченията върху търговията с природен газ между държавите членки, както се изисква съгласно правилата на ЕС за вътрешния пазар на природен газ (членове 35 и 36 от Договора за функционирането на Европейския съюз, ДФЕС; Директива 2009/73/ЕО) През юли 2014 г. Комисията изпрати мотивирано становище на румънските органи поради това, че тяхното национално законодателство създава пречки пред свободното движение на стоки в рамките на единния пазар на ЕС. След като направи оценка на неотдавнашните изменения в Закона за енергетиката, приети от Румъния, Комисията установи, че е запазено задължението за продажба на природен газ с предимство на румънския пазар и следователно това е в нарушение на правото на ЕС. Като задължава производителите в Румъния да дават предимство на продажбите на вътрешния пазар, Комисията смята, че настоящата румънска правна уредба създава неоправдани пречки пред износа на газ от Румъния, и затова поиска премахването на пречките. Румъния сега разполага със срок от два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

Официални уведомителни писма

Устойчиви биогорива: Комисията иска от 8 държави членки да транспонират правилата на ЕС относно непреките промени в земеползването

Днес Комисията реши да изпрати официални уведомителни писма на Гърция, Дания, Естония, Италия, Малта, Полша, Словакия и Унгария поради това, че не са транспонирали изцяло правилата на ЕС за укрепване на устойчивостта на биогоривата (Директива (ЕС) 2015/1513). Посочената директива има за цел да се намали рискът от непреки промени в земеползването, свързани с производството на биогорива. Непреки промени в земеползването има, когато земеделска земя, използвана за отглеждането на култури за храна на хора или животни, започва вместо това да се използва за отглеждането на култури за производство на биогорива — това увеличава натиска за отглеждането на култури за храна на хора и животни да се използват други (неизползвани) земи, за да се отговори на търсенето на такива храни, което на свой ред оказва въздействие върху емисиите на парникови газове. Наред с това Директивата подготвя прехода към биогорива от ново поколение, произвеждани от суровини, като отпадъци и остатъци. През септември 2015 г. държавите членки се споразумяха да транспонират законодателството на ЕС и да съобщят националните мерки за изпълнение на Комисията до 10 септември 2017 г. Съответните държави членки сега разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на опасенията на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Енергийни характеристики на сградите: Комисията призовава МАЛТА да докладва за енергийно ефективните сгради

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Малта поради това, че не е докладвала относно оптималните по отношение на разходите минимални изисквания за енергийна ефективност, както се изисква съгласно правото на ЕС (Директивата относно енергийните характеристики на сградите, Директива 2010/31/ЕС). През май 2010 г. държавите членки се споразумяха да определят минимални изисквания за енергийните характеристики на сградите с оглед на постигането на най-добрата комбинация между инвестиции и икономии, известни още като „равнища на оптимални разходи“. Изчисляването на равнищата на оптимални разходи е от основно значение за това държавите членки да могат да оползотворят потенциала на националния сграден фонд за енергийна ефективност и за използване на енергия от възобновяеми източници и да се избегне това гражданите да харчат повече от необходимото за подобряване на ефективността на техните жилища и офиси. Малта сега разполага със срок от два месеца, за да отговори на опасенията, изразени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

6. Околна среда

(За повече информация: Enrico Brivio — тел.: +32 229 56172, Ana Crespo Parrondo — тел.: +32 229 81325)

Сезиране на Съда на Европейския съюз за качеството на въздуха

Качество на въздуха: Комисията предявява иск пред Съда срещу БЪЛГАРИЯ и ИСПАНИЯ поради това, че те не защитават гражданите от лошото качество на въздуха

Днес Европейската комисия реши да предяви иск срещу България и Испания пред Съда на ЕС във връзка с лошото качество на въздуха. България не спазва пределно допустимите стойности за серен диоксид (SO2), а Испания не спазва пределно допустимите стойности за азотен диоксид (NO2). Днешните решения са част от засилените действия на Комисията за работа с държавите членки с цел защита на здравето на гражданите от лошото качество на въздуха, както е описано в съобщението „Европа, която закриля: чист въздух за всички“ от май 2018 г. Що се отнася до България, най-скорошните данни за серния диоксид (SO2), които държавата е предоставила, показват трайно неспазване на пределно допустимите почасови и дневни стойности на SO2 в югоизточната част на страната, където се намират четирите най-големи топлоелектрически централи в България. От 2005 г. насам са в сила разпоредби на ЕС за пределно допустимите стойности и концентрацията на SO2 в атмосферния въздух. Те започнаха да се прилагат за България от присъединяването ѝ към ЕС на 1 януари 2007 г. С днешното решение за втори път се предявява иск пред Съда на Европейския съюз за неспазване от страна на България на стандартите на ЕС за качество на въздуха. В решението си от 5 април 2017 г. Съдът потвърди, че България не е спазила пределно допустимите стойности за прахови частици ПЧ10 (Комисия/България, C-488/15). Най-новите данни за качеството на въздуха, предоставени от Испания, потвърждават системното нарушаване на разпоредбите на ЕС относно пределните стойности за азотен диоксид (NO2), които са правно обвързващи от 2010 г. Решението да бъде предявен иск срещу Испания се отнася до градските зони на Мадрид, Барселона и Валес-Байш Льобрегат, в които се наблюдава трайно превишаване на пределно допустимите стойности на NO2 . Според Европейската агенция за околна среда почти 9000 случая на преждевременна смърт в Испания всяка година се дължат на високите стойности на NO2. За повече информация вж. пълния текст на съобщението за медиите.

Официални уведомителни писма относно качеството на въздуха

Качество на въздуха: Комисията настойчиво приканва РУМЪНИЯ и ХЪРВАТИЯ да отстранят системния пропуск в наблюдението на замърсяването

Комисията реши днес да изпрати още едно официално уведомително писмо на Румъния, с което настоятелно приканва нейните органи да предприемат мерки във връзка със системното неспазване на задължението си да наблюдават замърсяването на въздуха, предвидено в законодателството на ЕС относно качеството на атмосферния въздух (Директива 2004/107/ЕО и Директива 2008/50/ЕО). Въпреки че Румъния извършва цялостна промяна на мрежата си за наблюдение на качеството на въздуха, за да я подобри, продължават да съществуват много пропуски по отношение на подходящия брой и вид пунктове за вземане на проби. Тези недостатъци представляват системно неспазване на задълженията за наблюдение на замърсяването на въздуха. Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо и на Хърватия, с което призовава нейните органи да приведат законодателството на страната в съответствие с правилата на ЕС относно качеството на атмосферния въздух (Директива 2008/50/ЕО). Един от недостатъците в това законодателство е неправилното въвеждане на определенията за „атмосферен въздух“ и „емисии от природни източници“, което променя приложното поле на посочената директива. Освен това в националното законодателство не са въведени цели за качеството на данните по отношение на измерването на фини прахови частици (ПЧ2,5) в селските райони и са предвидени по-малко строги изисквания за броя пунктове за вземане на проби за озон. ПЧ2,5 могат да останат в атмосферата от няколко дни до една седмица и да навредят съществено на здравето на хората. Не е напълно въведено задължението за сътрудничество със съседни държави, които не са членки на ЕС, при трансгранично замърсяване на въздуха. Липсват и някои изисквания за ефективно информиране на обществеността. Въпросните държави членки разполагат с два месеца, за да отговорят на писмата. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Качество на въздуха: Комисията призовава ГЪРЦИЯ да подобри защитата на гражданите срещу емисии от промишлеността

Комисията е загрижена, че Гърция не е защитила своите граждани срещу вредното замърсяване на въздуха от няколко електроцентрали, което е нейно задължение съгласно законодателството на ЕС относно емисиите от промишлеността (Директива 2010/75/ЕС). Целта на тази директива е да се ограничат емисиите на различни замърсители. Съгласно законодателството на ЕС държавите членки могат да разрешат на по-стари електроцентрали да продължат да работят при определени условия, ако е предоставено строго определено и ограничено във времето освобождаване. Гърция е позволила на електроцентралите в градовете Аминдео и Кардия да се отклонят от законодателството на ЕС, въпреки че не отговарят на определените в Директивата условия. Освен това Комисията е обезпокоена, че гръцкото законодателство е изменено, за да се предоставят такива дерогации, по начин, който не е съвместим с правото на ЕС. Гърция разполага с два месеца, за да отговори на доводите на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Качество на въздуха: Комисията предупреждава ПОЛША да се съобрази с решението на Съда

Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо на Полша поради неспазване на задълженията ѝ съгласно Директивата относно качеството на атмосферния въздух (Директива 2008/50/ЕО) и с решението на Съда на ЕС от 22 февруари 2018 г. (Комисия/Полша, C-336/16), в което Съдът установи, че Полша е нарушила също и задълженията си по Директивата за качеството на атмосферния въздух. Комисията отчита постигнатия известен напредък, но продължава да е обезпокоена от бавния темп на промените и липсата на координиран подход на национално и местно равнище, по-специално по отношение на подмяната на остарелите отоплителни инсталации на твърдо гориво, използвани от домакинствата, и по отношение на мерките, насочени към транспортния сектор. Полша разполага с два месеца, за да отговори на опасенията, изразени от Комисията. В противен случай Комисията може да сезира отново Съда на ЕС и да поиска налагането на финансови санкции.

Качество на въздуха: Комисията настоятелно призовава РУМЪНИЯ да гарантира, че промишлените инсталации работят с подходящи разрешителни

Комисията реши да изпрати още едно официално уведомително писмо на Румъния с настояване органите на страната да приложат по-добре правилата на ЕС относно разрешителните за инсталации, които попадат в приложното поле на Директивата за емисиите от промишлеността (Директива 2010/75/ЕС). Директивата съдържа правила за емисиите, включително на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани във въздуха, и с тях се цели да се намалят тези емисии и рисковете за здравето на хората и за околната среда, които могат да причинят. Вследствие на жалби на граждани и неправителствени организации Комисията установи, че няколко инсталации, включително четири големи горивни инсталации и голяма свинеферма, нямат разрешителни, с които да се определят експлоатационни условия в съответствие със законодателството на ЕС. При липса на разрешително спазването на нормите за допустими емисии не може да бъде проверено и екологичните рискове не могат да бъдат ефективно избегнати. Наред с това Комисията научи, че две големи горивни инсталации, които първоначално са били включени в румънския преходен национален план, но впоследствие са били извадени от него, не спазват приложимите норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах. Румъния разполага със срок от два месеца, за да отговори на писмото. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Мотивирано становище относно оценката на въздействието върху околната среда

Оценка на въздействието върху околната среда: Комисията призовава АВСТРИЯ да приведе националното си законодателство в съответствие с правото на ЕС

Комисията настоятелно призовава Австрия да подобри прилагането на правилата на ЕС за оценка на въздействието върху околната среда (Директивата за оценка на въздействието върху околната среда, Директива 2011/92/ЕС), в която се прави оценка на въздействието на някои частни и публични проекти върху околната среда. Понастоящем австрийското законодателство ограничава съдебния контрол върху решенията, взети съгласно процедурата за оценка на въздействието върху околната среда, като изключва доводи, които не са били представени в хода на административното производство. Това не е в съответствие със съдебната практика на ЕС (дело Комисия/Германия, 15 октомври 2015 г., C-137/14). Австрийските правила са също така неоснователно рестриктивни по отношение на възможностите за оспорване от страна на гражданските организации. Комисията смята, че тези национални изисквания са в разрез с нормите на ЕС относно правата на гражданите. Въпреки че Австрия е предприела мерки по отношение на някои от предишните забележки на ЕС в тази област, все още са налице други нередности. Поради това Комисията реши да изпрати допълнително мотивирано становище. Австрия разполага със срок от два месеца, за да отговори. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

Официални уведомителни писма относно оценката на въздействието върху околната среда

Оценка на въздействието върху околната среда: Комисията призовава АВСТРИЯ да приведе националното си законодателство в съответствие с нормите на ЕС

Комисията призовава Австрия да приведе законодателството си в съответствие с европейските правила относно стратегическите оценки на въздействието върху околната среда (Директивата за стратегическата екологична оценка, Директива 2001/42/ЕС). Съгласно Директивата определени планове и програми, които има вероятност да окажат значително въздействие върху околната среда, трябва да бъдат оценени по време на тяхната подготовка и преди приемането им. Понастоящем в австрийското законодателство не е предвидено задължение за оценка на такива планове в сектора на енергетиката. В резултат на това планът за развитие на мрежата в електроенергийния сектор, дългосрочното планиране и планът за координирано развитие на мрежата в газовия сектор на Австрия не са били оценени както трябва. Тези планове имат потенциално големи последици за газо- и електропреносната инфраструктура, тъй като включват високоволтови преносни линии и газопроводи и определят рамката за бъдещите разрешения за осъществяване на проектите, изброени в Директивата за оценката на въздействието върху околната среда (Директива 2011/92/ЕС). Плановете трябва да бъдат подложени на оценка, преди да бъдат приети, за да се гарантира, че въздействието върху околната среда е взето предвид при вземането на решения. Поради това Комисията реши днес да изпрати официално уведомително писмо на Австрия с двумесечен срок за отговор. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Оценка на въздействието върху околната среда: Комисията призовава ЕСТОНИЯ, МАЛТА и УНГАРИЯ да подобрят националните си правила

Комисията призовава Естония, Малта и Унгария да приведат националното си законодателство в съответствие с новото законодателство на ЕС относно оценката на въздействието (Директивата за оценката на въздействието върху околната среда, Директива 2011/92/ЕС). С тази директива се гарантира, че преди да получат разрешение, публичните и частните проекти се подлагат на оценка за въздействието им върху околната среда. Държавите от ЕС актуализираха новото законодателство на Съюза през април 2014 г. Те намалиха административната тежест и повишиха степента на защита на околната среда, като същевременно направиха бизнес решенията за публични и частн?Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria