Спазване на правото на ЕС от държавите членки през 2018 г: усилията дават резултат, но са необходими допълнителни подобрения

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-07-04

В публикувания днес Годишен доклад за мониторинг на прилагането на правото на ЕС се представя информация за това как Комисията е осъществявала мониторинг на прилагането на правото на ЕС и как е осигурявала неговото спазване през 2018 г.


В публикувания днес Годишен доклад за мониторинг на прилагането на правото на ЕС се представя информация за това как Комисията е осъществявала мониторинг на прилагането на правото на ЕС и как е осигурявала неговото спазване през 2018 г. В Информационното табло за единния пазар онлайн, което също се публикува днес, се прави оценка на резултатите на държавите от ЕС/ЕИП на единния пазар на ЕС и се отбелязват недостатъците, по отношение на които държавите и Комисията следва да увеличат усилията си.

Гражданите и предприятията могат да се възползват от многобройните предимства на единния пазар само ако правилата, които са били договорени съвместно, действително работят по места. През ноември 2018 г. Комисията представи нова оценка на оставащите пречки в рамките на единния пазар и призова държавите членки да проявяват бдителност при въвеждането, прилагането и контрола на спазването на правилата на ЕС и да се въздържат от издигането на нови пречки. Например, от емисиите от автомобили до електронната търговия, от социалните медии до сектора на услугите и редица други.

Комисията продължава да следи за правилното прилагане и спазване на правилата на ЕС. Например през 2018 г. Комисията действаше твърдо при контрола на спазването на правилата в редица области на политиката. Комисията подкрепи националните и регионалните органи при въвеждането на ясни правила относно чистотата на въздуха и водата. Тя също така предприе действия срещу държавите членки, които не изпълняваха ангажиментите си и не прилагаха правилата на ЕС относно резервационните данни на пътниците, относно борбата с тероризма и относно борбата с изпирането на пари. Освен това Комисията използва правомощията си за контрол на спазването, когато някои държави — членки на ЕС, не действаха достатъчно бързо, за да подобрят достъпа на хората с увреждания до уебсайтовете и други мобилни приложения.

Годишен доклад за мониторинга на прилагането на правото на ЕС през 2018 г.

Годишният доклад за 2018 г.показва леко увеличение (с 0,8 %) на броя на висящите производства за установяване на неизпълнение на задължения (1571) спрямо 1559 през 2017 г. Така, след като през 2016 г. достигна най-високата цифра за последните пет години, от 2016 г. насам броят на производствата започна да намалява и достига намаление с 5 % през 2018 г. (вж. графика 1). Наред с другото, основните засегнати области на политиката бяха свързани с околната среда, мобилността и транспорта, както и с вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП. Всяко неправилно прилагане на правото на ЕС лишава гражданите и предприятията от правата и ползите, предоставени им по силата на това право. В областта на околната среда например Комисията продължи мерките за осигуряване на пълно спазване на Директивата за качеството на въздуха по отношение на пределно допустимите стойности за ПЧ10 и азотния диоксид (NO2), както и по отношение на системите за мониторинг в целия ЕС.

В графика 2 (вж. приложението) се прави преглед на положението във всяка държава членка. Що се отнася до производствата за ненавременно транспониране, най-голям брой висящи производства имаше срещу Кипър, Белгия и Испания, а най-малък — срещу Естония, Дания и Италия. Най-голям брой висящи производства за неправилно транспониране и/или неправилно прилагане на правото на ЕС имаше срещу Испания, Италия и Германия, докато най-малък общ брой висящи производства през миналата година имаше срещу Естония. Областите на политиката, в които през 2018 г. бяха започнати най-голям брой производства за установяване на неизпълнение на задължения, бяха вътрешният пазар на ЕС, промишлеността, предприемачеството и МСП, както и мобилността и транспортът (вж. графика 3).

Борба с ненавременното транспониране на директивите на ЕС

За да се възползват гражданите и предприятията напълно от правото на ЕС, от решаващо значение е държавите членки да транспонират европейските директиви в националния си правен ред в указаните срокове.

През 2018 г. броят на новите производства за установяване на неизпълнение на задължения, свързани с ненавременно транспониране, е намалял рязко с една четвърт (от 558 през 2017 г. на 419 през 2018 г.). Въпреки това най-големият брой производства за ненавременно транспониране по време на Комисията „Юнкер“ беше през 2016 г. (847 производства). Комисията започна нови производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу мнозинството от държавите членки за това, че не са транспонирали своевременно в националното си право правилата на ЕС за защита на личните данни (Директива (ЕС) 2016/680), както беше предварително договорено от самите държави членки. С цел да способства за навременното и правилно транспониране, Комисията продължи да оказва съдействие на държавите членки посредством изготвянето на планове за прилагане, специализирани уебсайтове и документи с насоки и обмена на най-добри практики на заседанията на експертните групи.

Миналата година тя предяви искове пред Съда на ЕС срещу 5 държави членки, като поиска налагането на финансови санкции: Словения (3 дела), Испания (3 дела), и Белгия, Ирландия и Румъния (по 1 дело срещу всяка от тях).

Информационно табло за единния пазар за 2019 г.

В Информационното табло за единния пазар се прави подробен преглед на това как през 2018 г. са се прилагали в Европейското икономическо пространство (ЕИП) правилата на ЕС за единния пазар, доколко отворени и интегрирани са били определени пазари и какъв е бил приносът на държавите членки за редица инструменти на ЕС, така че да се подобри функционирането на единния пазар.

В зависимост от техните резултати през 2018 г. държавите членки получиха 153 зелени, 137 жълти и 59 червени картона, показващи отлични (зелени), средни (жълти) или под средните (червени) резултати.

Прегледът (вж. графика 4 в приложението) показва, че въпреки по-нататъшното разширяване на търговията със стоки и услуги, положението се е влошило в някои области на политиката от 2017 г. насам. Държавите членки подобриха функционирането на някои инструменти на единния пазар, като портала „Вашата Европа“ и Информационната система за единния пазар (IMI). Въпреки това държавите са получили повече червени картони за редица области на политиката в сравнение с миналата година. Например по отношение на справедливостта на системите за възлагане на обществени поръчки и признаването на професионалните квалификации. Същото се отнася и до сътрудничеството в рамките на системата „EU pilot“.

Като цяло държавите с най-добри резултати бяха Португалия, Словакия, Финландия, Швеция и Литва, а най-много червени и жълти картони бяха дадени на Испания, Италия, Гърция и Люксембург.

Комисията реагира на жалби на граждани

Гражданите, предприятията, НПО и другите заинтересовани страни могат да съобщават за предполагаеми нарушения на правото на ЕС чрез онлайн формуляр за жалби, достъпен в портала „Европа“ в раздела „Вашите права“. През 2018 г. по-голямата част от новите жалби се отнасяха до правосъдието и правата на потребителите, вътрешния пазар на ЕС, промишлеността, предприемачеството и МСП, както и въпросите, свързани със заетостта, и социалните въпроси. Благодарение на портала СОЛВИТ — неформална мрежа за решаване на проблеми между Комисията и държавите членки — гражданите и предприятията могат да потърсят решение на проблемите си с публичен орган в друга държава от ЕС.

Контекст

От 1984 г. насам, по искане на Европейския парламент, Комисията ежегодно представя годишен доклад за мониторинга на прилагането на правото на ЕС през предходната година. След това Европейският парламент приема резолюция относно доклада на Комисията.

Комисията се съсредоточава приоритетно върху проблемите, при които нейните действия за осигуряване на спазването на правото могат да са от голямо значение и от полза за гражданите и предприятията. В рамките на разпределението на отговорностите между европейските институции Европейската комисия има обща отговорност за започване на законодателния процес. Съветът и Европейският парламент вземат решения по предложенията на Комисията. Държавите членки отговарят за навременното и правилно прилагане и изпълнение на правото на ЕС в националния правен ред. Цикълът се затваря от Комисията: след като предложенията бъдат приети и станат действащо право на ЕС, тя следи дали държавите членки го прилагат правилно и предприема действия, ако това не е така. Поради това Комисията следва да действа решително и бързо, когато нарушенията възпрепятстват постигането на целите на политиката на ЕС. В тази връзка Комисията неотдавна изложи своя по-стратегически подход към осигуряването на спазването на правото в контекста на противодействието на нарушения, който е в съответствие с нейния ангажимент да „действа по-мащабно и по-амбициозно по големите теми и да предприема по-малко действия и да е по-сдържана по темите от малък мащаб“.

В годишното Информационно табло за единния пазар се прави оценка на това как държавите членки:

  • прилагат правилата на ЕС;
  • създават отворени и интегрирани пазари (напр. в областта на обществените поръчки и търговията със стоки и услуги);
  • разглеждат административните въпроси, засягащи чуждестранните работници (напр. във връзка с професионалните квалификации);
  • осъществяват сътрудничество и допринасят за редица инструменти за управление на равнище ЕС (напр. портала „Вашата Европа“, мрежата Солвит и Европейския портал за професионална мобилност EURES).

В Информационното табло за единния пазар се прави оценка на резултатите в четири области на политиката, две от които се отнасят до отварянето и интеграцията на пазара, както и оценка на 13 инструмента за управление.

За повече информация: https://ec.europa.eu/bulgaria/news/member-states-compliance-with-eu-law-in-2018_bg







Към всички новини













План за инвестици за ЕС
#investEU



TWEET to @ECinBulgaria