Реформи в Западните Балкани и Турция: годишни оценки и препоръки

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-05-30

Потвърждавайки, че една надеждна политика на разширяване е геостратегическа инвестиция в мира, стабилността, сигурността и икономическия растеж в цяла Европа, Комисията прие годишната си оценка на изпълнението на реформите от партньорите в Западните Балкани и Турция заедно с препоръки към тези страни за следващите стъпки.


Западни Балкани

Твърдата и надеждна перспектива за членство в ЕС за Западните Балкани продължава да бъде от съществено значение за извършването на промени, насърчаването на помирението, утвърждаването на стабилността в региона и популяризирането на ценностите, нормите и стандартите на ЕС. Стратегията на Комисията за Западните Балкани от февруари 2018 г. поднови ангажимента на ЕС и неговите държави членки и даде нов тласък на региона. През изминалата година държавите партньори постигнаха конкретен напредък и показаха, че са ангажирани с европейската перспектива, макар цялостното осъществяване на реформите в отделните страни да е на различно ниво.

Албания и Северна Македония използваха предоставената възможност и осъществиха реформи, особено в областите, определени като ключови от Съвета през юни 2018 г. С оглед на постигнатия значителен напредък и на изпълнените условия Комисията препоръча днес на Съвета да започне преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония.

Върховният представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, Федерика Могерини, заяви: Западните Балкани са Европа и ще бъдат част от бъдещето на ЕС, част от един по-силен, стабилен и обединен Европейски съюз. Изминалата година бе година на положителната промяна в региона. Албания и Северна Македония показаха твърда решимост за напредък по пътя на ЕС и постигнаха конкретни резултати, които трябва да бъдат необратими. Въз основа на това днес препоръчваме на Съвета да започне преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония. Политиката на разширяване на Европейския съюз е инвестиция в мира, сигурността, просперитета и стабилността в Европа.

Комисарят по въпросите на европейската политика за съседство и преговорите за разширяване, Йоханес Хан, посочи: Албания и Северна Македония използваха възможността, предоставена от обновената програма за разширяване, и осъществиха реформи. Северна Македония не само продължи да изпълнява амбициозната си програма за реформи, но и постигна историческо споразумение с Гърция, уреждащо 27-годишния спор относно името, с което даде пример как да се укрепят добросъседските отношения в целия регион и извън него. Албания извършва дълбоки реформи, по-специално мащабна промяна на съдебната система. Всички тези усилия са доказателство за привлекателната сила на Европейския съюз.

Комисията публикува днес и становището си относно кандидатурата на Босна и Херцеговина за членство в Европейския съюз. Становището е придружено от аналитичен доклад, в който за първи път се прави преглед на ситуацията в страната спрямо всички стандарти, приложими за държавите — членки на ЕС. Комисията е на мнение, че преговорите за присъединяване с Босна и Херцеговина следва да започнат, след като страната достигне необходимата степен на съответствие с критериите за членство, и особено с политическите критерии, изискващи стабилност на институциите, които гарантират по-специално демокрацията и спазването на върховенството на закона. Босна и Херцеговина ще трябва да подобри из основи своята законодателна и институционална рамка, за да изпълни редица подробни приоритети в сферата на демокрацията, върховенството на закона, основните права и реформата на публичната администрация. Становището, което представлява пътна карта за всеобхватни реформи в тези ключови области, е крайъгълен камък в отношенията между ЕС и Босна и Херцеговина, давайки нов тласък на страната в процеса ѝ на интеграция в ЕС.

Турция

Турция е ключов партньор за ЕС и страна кандидатка. Диалогът и сътрудничеството в основни области от общ интерес, включително на най-високо равнище, се запазиха, по-специално чрез ефективно сътрудничество по въпросите на миграцията и оказване на подкрепа за бежанците. При все това Турция продължи да се отдалечава от Европейския съюз в резултат на сериозни крачки назад в областите на върховенството на закона и основните права и отслабване на ефективния контрол и баланс в политическата система с влизането в сила на изменението на конституцията. През юни 2018 г. Съветът единодушно отбеляза, че преговорите за присъединяването на Турция са в застой и не може да се обмисля отварянето или затварянето на други глави. Основните факти, довели до тази оценка, продължават да са налице.

Следващи стъпки

Сега предстои Съветът да разгледа препоръките на Комисията и да вземе решения относно предстоящите действия.

Контекст

Процес на разширяване

Настоящата програма за разширяване обхваща партньорските страни от Западните Балкани и Турция. Преговори за присъединяване бяха започнати със страните кандидатки Черна гора (2012 г.), Сърбия (2014 г.) и Турция (2005 г.). Северна Македония е страна кандидатка от 2005 г., а Албания — от 2014 г. Босна и Херцеговина (през февруари 2016 г. беше подадена кандидатура за присъединяване към ЕС) и Косово (през април 2016 г. влезе в сила Споразумение за стабилизиране и асоцииране) са потенциални кандидати.

Процесът на присъединяване към ЕС продължава да се основава на установени критерии, справедливи и строги условия и принципа на собствените заслуги. За присъединяването към ЕС е необходимо да се извършат сложни реформи в изпълнена с предизвикателства среда. Това е цел, която може да бъде постигната единствено в дългосрочен план. За да може процесът на присъединяване да напредва, кандидатите трябва да дадат приоритет на по-бързото постигане на реални и трайни резултати по ключови въпроси като върховенството на закона, съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност, сигурността, основните права, функционирането на демократичните институции и реформата на публичната администрация, икономическото развитие и конкурентоспособността.

Западните Балкани трябва също така да постигнат напредък в областта на помирението, добросъседските отношения и регионалното сътрудничество, следвайки примера на историческото споразумение между Северна Македония и Гърция.

Стратегията за Западните Балкани даде нов тласък на отношенията между ЕС и региона. Стратегията е съсредоточена върху области, в които са необходими допълнителни реформи и усилия от страна на партньорите от Западните Балкани, както и върху засилената подкрепа на ЕС за региона чрез редица конкретни ангажименти, групирани в шест водещи инициативи.

След приемането на стратегията ЕС се съсредоточи върху изпълнението на ангажиментите си чрез по-активно политическо участие, засилване на сътрудничеството в областта на сигурността, заздравяване на оперативните връзки между Западните Балкани и ЕС и неговите агенции, осигуряване на по-голям достъп до финансиране и техническа помощ, както и пренасочване на финансовата помощ от ЕС по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), която само за 2018 г. надхвърли 1,1 милиарда евро за Западните Балкани.

За повече информация: https://ec.europa.eu/bulgaria/news/eu-enlargement-packege-2019-presentation_bgКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria